תובותכ - םירגוב
תובותכ רפס
תבותכ ףסוה
תבותכ שופיח
םירסח םירגוב