תונומת םובלא
יתביבס ךוניחל רפסה תיב םובלא
בגנה םובלא
,תווצ ישנאו םידימלת ,רפסה תיב ירגוב
:ל תונומת חולשל םינמזומ
25sdeboker@boker.org.il