יתביבס ךוניחל רפסה תיב םובלא
הדש תואנדס
רמג תודובע ברע
םירופ
םלועב רפסה תיב ידימלת