רפסה תיב םובלא

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל


תנדסב תיפצתב םדימלת
'רבדמב םיננובתמ'


תנדסב ןבאו רבדמ דוקיר
א"סשת תירפס תיבה


תנדסב רבדמב תונמוא תנדס
א"סשת תירפס תיבה

ןוכית רפס תיב ידימלת םע שגפמ
א"סשת רבדמו םדא תנדסב טהרב

שפרוחב לילג תנדס

בגנה רה תנדס
תדבע ןיע ןוינק


תירפס תיבה הנדסב
א"סשת


תירפס תיבה הנדסב
א"סשת


חלכ לחנב שרוח תנדס


רבדמו םדא תנדס
עבש ראבב דגסמה


לחנמ האיצי שרוח תנדס
ןולא תעקבל קיח


בבוסה הסיפת תנדס
ופי תואטמיסב

בבוסה תסיפת תנדס
ופיב םישפשפה קוש
Sefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia