םלועב רפסה תיב ידימלת
הידבש ,דנול ,Caretakers 2000 סנכב
2000 הילרטסוא ,תרפ ,21-ה האמה רפס תיב ,רעונל ימואלניב סנכ
1977 ב"הצרא ,21-ה האמה רפס תיב ,רעונל ימואלניב סנכ