רפסה תיב םובלא
םלועב רפסה תיב ידימלת
הידבש ,דנול ,Caretakers 2000 סנכב