רפסה תיב םובלא
םלועב רפסה תיב ידימלת
1997 ב"הצרא ,21-ה האמה רפס תיב ,רעונל ימואלניב סנכ