רפסה תיב םובלא
םלועב רפסה תיב ידימלת
1999 הילרטסוא, תרפ ,21-ה האמה רפס תיב ,רעונל ימואלניב סנכ