רקוב הדש תשרדמ
השיגר הפמ

ןמרקוצהו רפסה תיב ןייניב


רפסה תיב לש תימינפה רצחה

תויבוקשאה תיימינפ

תוכרבה תיימינפ


תוניברה תיימינפ

ירחסמה זכרמה
2 'סמ ףד