רקוב הדש תשרדמ
2 'סמ ףד

רבקה תזוחא


ץובה תיב

רנימסה ןיינב

ירלוסה תיבה


תוכרבו תוננב הימינפה

השרדמה רעש
3 'סמ ףד