רקוב הדש תשרדמ
3 'סמ ףד

יתליהק זכרמ


לכואה רדח

הלהנימ


ןשי לכוא רדח

הדש רפס תיב - גרובמה תיב

ירבדמ ףסוא
4 'סמ ףד