רקוב הדש תשרדמ
4 'סמ ףד

תסנכה תיב


גרובמה תיבו קוצמה

בקע דוחו ןיצ לחנ


ןשיה תווצ לכוא רדחו שדחה ןורטאיתיפמאה

ןוירוג-ןב דודו הלופ רבק תבחר

תשרומה ןייניבו רבקה תבחר