רפסה תיב םובלא
רמג תודובע ברע
1988 ראורבפ - 'ט רוזחמ
'ט רוזחמ לש רמג תודובע תמישר