רפסה תיב םובלא
הדש תואנדס

םיפוח תנדס
ב רוזחמ

בגנה רה תנדס
תדבע ןיע ןוינק


תנדסב ןבאו רבדמ דוקיר
א"סשת תירפס תיבה


תנדסב רבדמב תונמוא תנדס
א"סשת תירפס תיבה

ןוכית רפס תיב ידימלת םע שגפמ
א"סשת רבדמו םדא תנדסב טהרב

שפרוחב לילג תנדס

תנדסב תיפצתב םדימלת
'רבדמב םיננובתמ'


תירפס תיבה הנדסב
א"סשת


תירפס תיבה הנדסב
א"סשת


חלכ לחנב שרוח תנדס


רבדמו םדא תנדס
עבש ראבב דגסמה


לחנמ האיצי שרוח תנדס
ןולא תעקבל קיח


בבוסה הסיפת תנדס
ופי תואטמיסב

בבוסה תסיפת תנדס
ופיב םישפשפה קוש