תונומת םובלא
יתביבס ךוניחל רפסה תיב םובלא
םירופ םובלא
בגנה םובלא
,תווצ ישנאו םידימלת ,רפסה תיב ירגוב
:ל תונומת חולשל םינמזומ
pimentel@boker.org.il