יתביבס ךוניחל רפסה תיב םובלא
םירופ םובלא
בגנה םובלא