םירגוב ןולע
יתרבע
םלסמא ןרק / שפוחל ףועל
םויסל והשמ ןימ
ןויפרק
רבדמב הכילה
םידודנ ליל ירחא
בולכב רופיצ ומכ
,םושרל די תתל
"…ףוסה םואתפ אוביש יל הרפיס אל חורה" :הדיגב
תועיקשהו תוחירזהו…
הרובד לש היפוסוליפב - םייחהו םדאה
בצמ תנומת
תעגושמ הבהא ךתוא בהוא ינא
שדח רקוב
הדירפ
רבדמ לע תבשוח ינאשכ
ףרוחב עגושמה רבדמה
םימעפל
םלועב הפי יכה הדגאה לע הדגאה
יתרבע
,TIME יתלגליג ,ףיכב ןמזה תא יתרבעה
יתייה ינא לבא ,יתוא עמש אל ץוחב םלועה
,הביכש יצחב יתבשי .םלוכ ומכ קתונמ
יל רש הבהאה תיבו ,תוינזואל רבוחמ
.תוקותמ תודלב
יתקחיש םומעיש ךותמ ,הלילה תא יתרבעה
- דחא ףאמ הרזע ךירצ אל ,רביאב
יצחב יתבכש .תוקזח םיידי יתש יל שי
יתבשח ,הזופ לש םייתד לש אל ,הבישי
באכ דע םימלשומ םירבד לע
.ןקרופ דע
.םהל ופלח ,שודנה לגעמה ,םירזומה םייחה
,םידירוהו תובשחה לכ תא דח ןיכסב יתכתח
יתבהא יכ םיעגושמ תיבב יתוא ורגס וישכע
,תונשעמ הרשע-שש תונב תונטק תודלי תוארל
.םירועיש ןיכהל יתבהא אלו
…?יתיא ףוסה היהי המ…
םיֹובלדנמ ירפ
ב"י רוזחמ

םלסמא ןרק / שפוחל ףועל
,שפוחל ףועל הצור
.םימוסחמה תא ץורפל
,םימשה םע גזמתהל
.םיננעהו שמשה

.הממדה לש םלועה תא רובשל הצור
,םימה ךושכש לוק תא עומשל הצור
…םירופיצה ץויצ לוק
,םיחרפה לש םחיר תא ףואשל
.םיעבצ ללש תוארל בושו

,טקשה לש םלועה תא רוגסל הצור
,רוחשה תא קוחמל
- תלדה תא חותפל
.רוא ולוכש םלוע ינפב

,םילושכמה לכ לע רובגל הצור
,םיפי םייחהש םוקמל עיגהל
,לכה תא חוכשל
םייניעה תא ףוטשל
…לוחכ ,בוהצ ,םודאב

םויסל והשמ ןימ
.םויסל והשמ ןימ ,גוליפא יתשפיח
.(םולכ םצעב לבא) ךל רמול הברה ךכ-לכ יל שי
,ריאה םשגה ,ףטפיט חריה
.ריעה תא תבזעשכ לפרועמ רהוז ןימ היה
- ןעטנ ביטומ הזיא יתשפיח
,הריציה תא ותיא םייסל
:הידגרט לש רנא'ז הז
- הרענו רוביג-יטנא ,טְקיִל ְפְנֹוק
.ןנעב רוביג ,קפסב ברענ
.ןטשה לש ויחא ינא ,הבהאה לש תוומה ךאלמ תא
עוביר תרגוס הלוגע תומד
תושגר תרעס ,םישוח לש קזבה
- עוער לֶזאָּפ ומכ יונב לכה
.תובבל סרודש ריבא םג םואתפו
זורח ץפנל יל קשחתמ ךכ-לכו
ןוקיסקל קוחמל
הרוש רובשל
.הרישי הכמב ןנע לע תוחנלו
והשמ ןימ ,גוליפא יתשפיח
,םויסל
ךל רמול הברה ךכ-לכ יל שי
םצעב לבא
…םולכ
םואבלגנמ ירֶּפ
ב"י רוזחמ

ןויפרק
הצימקל הצימקו לדוגאל לדוגא
.וזל וז ךידי תא קיבדאש העשב למלמא
ךילגר תא תיטיא תונקדקדב רושקא ךכ רחא
.(בושח דיקפת תדעיימ ינא ןהל)
,ילש ימוגה תופפכ םע ךינפ תא ףטלא ינא
יניעב ןח אצמי עגמה
ןיימדא רצק עגרלו
תוחא ינאו הלוח התאש
.ןתחתנו בהאתנ אירבתשכו
םייק היה אל םלועמ וליאכ ול םלעי ןוימדהשכו
חותפה הדשב החיפנ ומכ
ךילגר תופכל תונידעב רושקא
.גיד טוח לש והצק
,תלוכיה לובג הצק לא ךפוג תא רמקאו המילא טעמ היהא תעכ
,ךלש
םידליכ תושעל ונגהנש רשגה תדימע ומכ
.הלעמל שארהו םילגרהו הטמל ןטבה ,ךופה קר
קיחצמ יד הארנ התא ,עגר ךב טיבא ינא
הטמל תורושקה םיידיה
.הרזומה החונתהו
קנחה תעבט תא ךראווצ לע חינא זאו
גידה טוח לש ינשה והצקמ יתנכהש
.ךילגרל רושקש
ךינפב לכתסא רשאכו
םושנל תוצמאתמה
חותמ בצמב ךפוג תא קיזחהלו
םיארונ סעכו האנש ךיניעב הארא
.םהל האי קונחה טקשה קרש
רדחהמ תאצל םוקאו ךיניעב לכתסא
םינתשמ ךינפ ךיא הארא הינשלו
הנורחא םימחר תשקבמ
.אובל דיתעב תרכהל
ג"כ רוזחמ ,רב רוג

רבדמב הכילה
.םישוח תלעפה השוריפ רבדמב הכילה
,םיטעומה קוריה ימתכ תא ,ריהבה םוחה עבצב המדאה תא טולשל - הייארה שוח
.םיבעה ילוטנ םימשה תא
תוריהמב הל תפלוח רשא ,תיברעממ-ןופצה חורה תיימה תא עומשל - העימשה שוח
.רפאהו םינבאה רודרדו םידעצה לוק תא עומשל .ןזואה דיל
.לולסמה ךרואל םייתפשה לע טא-טא רבטצמה העיזה חלמ תא םועטל - םעטה שוח
.םשונה ריוואב לברעתמו חורב אשינ רשא ,קדה קבאה חיר תא חירהל - חירה שוח
תא שיגרהל ,ךינפ לע תחפוטו ךפוג תא תררקמה חורה תא שיגרהל - שושימה שוח
ןהב רשא םינבאהו המדאה תא שיגרהל ,ךירוחאמ תוררגנה םיילענה
.ךילגר תולשוכ
.רבדמב ךלוה התאש שיגרהל
ב"י רוזחמ ,ריפס רינ

םידודנ ליל ירחא
,ירדחבש תדדובה הטימב תונשנו תורזוח תויורפחתהן תובשחמ יּוור םידודנ ליל ירחא
,הבבוש ןרק לש ןושאר רוא קר ,תולודגה ויתועורזב וילא ינפסא אוה .רבדמה לא יתאצי
ינא קר .םיממושה סלהו רפעה יליבשב יכרד תא יל הריאה - רוחשה הלילה הטעמ תא הצרפש
.יתוא ףיקמה רבדמהו
לוק קרו .שמר אלו ףנע אל .הנעלו ןגוז יחיש םשו הפ .טקשהו הממשה קפוא דע קפואמ
ךות לא ,השוחנ יתעספ טטרב ךא ,יתעדי אל ילגר ינוחקי ןאל .הממדה תא רפמ ילגר תוחיפט
.חוכשה יבגנה רבדמה
,תמהדנכ יתייה .יתורעשב רקה חורה בשמו .חותפה בחרמה תא השח ,םיפונ ךותב תגזמתמ
שולש ךשמב תיבכ יל היהש םוקמה .םוקמה לש םיהדמה ויפוי לא הטיבמ םוהת ינפ-לע תבצינ
.וריכהלו ובהאל יתדמלש .תונורחאה םינשה
םישנאה ולחי טעמ דוע .רקובה יננע ןיבמ הלוע שמשה רבכ הנהו ,רבגתמ רואה לחה טאל טאל
ןיב .רבדמה עצמאב םויהו הלילה ןיב תורופס תוקד דוע קר ילו .הלילה תנשמ ץיקהל
ףהזה הפהפיהו שגרמה םוקמל ךייש שיגרהל לכויש ימ .םרידגהל ולכוי אל םלועלש םיפונה
הזה םוקמה - בוזעי םא םגש חוטב תויהל לוכי ףהלילה ותוא שיגרהל ינא יתחלצהש ומכ
.ולש דימת היהי
ב"י רוזחמ ,רלשיפ לעי

בולכב רופיצ ומכ
.הרגש ךותב אולכינא ,בולכב רופיצ ומכ
,ןמזה תא ריבעהל ךלוהו רקוב לכ םק
,ינומכ םיממעשמ םישנא םע רדח ךותב אולכ
,םיישפוח םישנא לש םיטבמ יב םיצעננ ץוחבמ
.רעצב תופתתשהו לוזלז לש תבורעת םיעיבמ םהו
העש לכ םותב תוינשה תא רפוס
,שיגרמ םויה ףוסב
.זבזובמ םוי דוע רבע הנה
.רואה תא םיאור אל ,סונמ ןיאו
,תפסונ תרגסמ יל הכחמ ,הפמ אצאש רחאל יכ
.רתוי ףא החושק
.תיפוסה ,תפסונ הירחאלו
.ףוסה תא םיאור ןיאו
.בולכב רופיצ ומכ
ב"י רוזחמ ,שוברבליז ןולא

,םושרל די תתל
,םורזל תובשחמל תתל
.תויורשפתה אלל - םירוצעמ אלל
,תחא םעפ קר ולו תולעתהל
,ישונאה חומה תולבגמ תא ץורפל
.ןיבהל ,שופתל ,טולקל
,םייחה ךרד יהמ
,םיאולכ םיכרע שי עודמ
,קדצה הפיאו ןויוושה והמ
.תגשמ דיה ןיאש םירבד שי עודמ
- תומכסומלו תויתרבח תורגסמל העינכ ,םירציה תאילכ
.תונשל תלוכיהמו הזועתמ דחפה
םיריעצ םינצינ לש הרבחה ידי-לע האילכ
.םיזיעמו - הטלחהל םיעיגמ ףוס ףוסש
השגרהה ,רציה ,רורדה ,שפוחה-רופיצ
- תומודק תועד ,תוישונא תולבגמ ,תויתרבח תורגסמב האולכ
!?אצומ אלל

ב"י רוזחמ ,ןתיא הריש

"…ףוסה םואתפ אוביש יל הרפיס אל חורה" :הדיגב
ךרדה ינפ-לע ,םיעטוקמ ,םינבל םיווק
ףיצר ,ןלבס ,ךורא רוטל םיכפוה
.םיברקתמש לככ
רעישב תערופ ,המח תיליל חור
הכישממו יראווצ לע תבגוע
.םירהה לא
לוח לש תורק תועבג
יתקיתש םע ןותמ ,ןותמ
.םיבעהו םיבכוכה ,שחרה םע יתוא תוולמ
- ילומ ,קוחר בושיי תורוא
,תדדוב תחא ראב
- בגנ לש תובשחמב העונת
.ילש

תועיקשהו תוחירזהו…
ףערפתהל ןאכ וכישמי
- ומשני דוע םישנאה
.הבהאו ,לוחו קבא
םיבחרמל ךשמתת ךרדה תאז םג
חצנ לא טעמכ
טעמכ יל אוה הנה ,ןוויכה ךא
.הנורחאה םעפב

ב"י רוזחמ ,ןורפע זר

הרובד לש היפוסוליפב - םייחהו םדאה
םדא
םולח לש לצ ומכ
רוא לש קרב לפונשכ
- םולחה לע
םיריהזמ םייחה
.םיפי םייחה
םלענ רואהשכו
,םלענ םייחה קרב
,םירופא םייחה
םילפא םייחה
.םולחב לצ קר ראשנו
ב"י רוזחמ ,ינייד הרובד

בצמ תנומת
רקובה לע תבשוח
שדחמ תמהדנ
םוי לכ ךיא
הנש הנש
!שדחמ וזה שמשה העיפומ
ונתוא היחמ ,אב םייחה רוקמ
…בושו בוש
,שדחמ רקוב לכ ,ונחנא ,והומכו
,םישדח םייח םע םימק
,הנתשמ חור-בצמ םע
הנועה םע םיפלחתמ רשא
…תפלחתמ אלש
ב"י רוזחמ ,רנ-ןב הביר

תעגושמ הבהא ךתוא בהוא ינא
ונלש ומכ ףרוטמ םלועב בוהאל ידכב
.עגושמ תויהל ךירצ
.יטסילאירוס בצמל וארקיש שי
זג-תכסמ שובחל ידרוסבא יד הז תמאבו
תריש לע רמאמ אורקלו ,םוטאה רדחב
…קילאיב לש תיטמלבורפה הבהאה
הריפצל הכחמ ,םדריהל חילצמ אל ,הטימב ינא
תנומת ףלוש ,המחלמה חרוכמ עגעגתמ
.ךתוא ,התוא קשנמו ךלש טרופספ
,העגרא תריפצ ,הקעזא תריפצ - הריפצ
תריפצ ,ןורכיזה םוי תריפצ ,האושה םוי תריפצ
קילאיב לש הבהאה-תרופיצ ,תוינוכמ
.דואמ דע עגושמ םלועב תעגושמ הבהאה ,ןכא
ב"י רוזחמ ,בוארטניוו ידע

שדח רקוב
דמעמ קיזחהל חרכומ
לופיל שארל תתל אל
.םצעיהל - םייניעלו
תופר ילש םיידיה
םיילגרהו
?ללכב ןתוא שיגרמ ינא
.םינפבמ יתוא תלכוא תופייעה
,המידק שארה תא ןיכרהל
,רתוי םוקל אל ,עוקשל
…שדח רקוב
ב"י רוזחמ / לי'גרבא ףסא

הדירפ
ויהש םיינש ןיב שחרתמש ךילהת
לכל םדא לכ ןיב וא ,המ ןמז דחי
.וב רושק היהש רבד
- ועמשמ .ד.ר.פ שרוש
- קתניהל ,דרפיהל
םדאה ינב לצא תררועמ הדירפה
- בצע לש היצאיסוסא

רבדמ לע תבשוח ינאשכ
תבשוח - רבדמ לע תבשוח ינאשכ
תואלפנ תונויד הברהו בוהצה לוחה לע
תויאיגו םירה - יחומב
תונתשהל דוע לוכי וליאכ .זז לכהו
.עובק אל רבד םוש וליאכ
ינא - רבדמ לע תבשוח ינאשכ
בוצע לעו ילע תבשוח
תא בוזעל תדמוע ינאשו
- ילש רבדמה
םינש 4 ורמגנ יכ
.יל ערו
א"י רוזחמ ,עבג תליא

ףרוחב עגושמה רבדמה
קבא יננע ,ינפ לומ חור ,יניע רגוס
.םדקתהלו םושנל השק
רקוב תניצ
חלשתש שמשל הכורד היפיצ
ףלודה יפא לא הינרק
ולקשמ תורמל םדקתהל ךישממ
ילימרת לש ברה
בטיה הלולס ךרד
םולכה בחרמ תא הצוח
ינומכ - חרוא ירבוע ידי-לע השובכ
.הל ןיא - ףוסו
םיננע םימשב
םשג - ףכית
הסחמ םיבייח
הכחמ - ןטק ךוכ אצומ
דימתִמ לולצ שיגרמ .רכשמ ריווא חיר
תוריהמב ךישממ
רהמ תדרוי הכישח
אובל דיתעה יארקא ןופטישו םשג
…רתויב ץוחל ינמז
א"י רוזחמ ,רואיכלמ ןולא

םימעפל
םיבשוחו םיבשוי ונחנא
םייחה לע קר
וחקי ןאל ,וליבוי ןאל
.וקחדי םה ןאלו
ןוחצינ לש תוגספ לא
.ןורבש לש םיקמעמ וא
םימרוז דימת אל םייחה יכ
.םילושכממ םייונב םה
הבזכאו ישוק לכ ףוסב ךא
.הבהא אלמ רהנ שי
ךבל ךותב םרוז רשא
.ךתוא הבוש םימעפלו
ןמכוב יהיל

םלועב הפי יכה הדגאה לע הדגאה
תֹויֵפֶשּכ דוע ,עבורמ אוה ץראה רודכש ובשחש םינמזב דוע
- םיאלפומ ויה םימסקהשכו ףועל דוע היה רשפאשכ ,ישפוח ובבותסה םינוקרדו דוקרל ובהא
.דואמ קיתע םלוע ותואב ,םלועב הפי יכה הדגאה הארבנ םש
ותוא חכשנש ומכ לבא …ריבא לעו תיב לעו ,העבג לעו ,לפס לע התיה וזה הדגאהו
.וז הדגא החכשנ ךכ ,ישונאה ןורכיזהמ דואמ דע קיתע םלוע
.סנ הרק ,םשגה דרויש ומכ ,םלוא
.קיתעה םלועל דואמ דע קיתעה םלועה ןמ רבעמה תא דורשל החילצה תחא הָיֵפ
רתיל .והשמ הָיֵפל הרק ,קיתעה םלועל דואמ דע קיתעה םלועה ןמ רבעמב לבא
.הזה םויה דע וניניב תויח ןהו ,תוזומה תעשתל הלצפתה איה - קויד
איהשכ קר ,תורחא תובר דועו םלועב הפי יכה הדגאה תא הריכה וזה הָיֵפה
תושחול ןהו .הדגאה לש רחא קלח קר הריכה הזומ לכו ,הלצפתה הדגאה םג - הלצפתה
תא - םירפוסהו םיררושמה ,םירייצהו םילספה ,םירצויהו םינמאה לא תורבדמו תורפסמו
,ריבאה לעו תיבה לע ,העבגה לעו לפסה לע הדגאה לכ תא תועדוי ןניא ןהש ומכ ךא ,הדגאה
,הלוכ תא םיעדוי םניא ,םירפוסהו םיררושמה ,םירייצהו םילספה ,םירצויהו םינמאה םג ךכ
לש היתונינ תונב תויאצאצ ,תומיהדמ תונמא תוריצי רופס ןיא ,םדאה ינב ,ונל תוראשנ ךכו
.םלועב הפי יכה הדגאה ,הדגא התוא
לככ תופי ךא - ריבא לע וא ,תיב לע וא ,העבג לע וא ,לפס לע תורפסמ תודגא ןתואו
הדגא התואש ןוויכ ,הדגא התואל ,ןוקרד לש ןרופיצ הצקב תֹוותשמ ןה ןיא ,ויהיש
תחורא תא לכאש ,ןוקרד שא לש ץוצינ .ומדרנש טעמכש םינטק םינויפ ינש לש שוטיעמ הארבנ
.םלועבש הבהאה לכו שונא תב הדלי לש הייהת ,ולש ברעה
םהמ דחא ףא לבא ,הבהאו תויהת ,םינוקרדו תויפ םישפחמ םויה דעש ,םישנא הריכמ ינא
.שדחמ הדגאה תא רוציל חילצה אל ןיידע
אל ינא םגו .הדגאה םשמ אצת ילוא ,ודחאתי וללה םישנאה לכ םאש ,ורמאש םישנא יתעמש
הדגא םהל האציו ,תאז תושעל וסינ רבכ םישנא ינשש יתעמש לבא ,ןוכנ הז םא החוטב
.םימודקהו םימדוקה תונויסנה לכ לע התלעש הדגא לבא ,תירוקמה הדגאה אל ,היפהפי
.ךכ שממ .שמש לעו לפס לעו ,ריבא לע התיה וזנה הדגאהו

רוא-רב ריש