יתביבס ךוניחל הנש 25
םירוזחמ סנכ
לבויה רפס
היגלטסונ
תונומת םובלא
יללכ עדימ
רתאה רכיכ
תובותכ רפס
תבותכ ףסוה
םורופ