יתביבסה ךוניחה
2001 רקוב-הדש תשרדמב

יתביבסה ךוניחהו ירפסויבה םדאה
קחש השמ 'פורפ

ירפסויבה םדאהו ימטסיסוקאה םדאה
תיגולוקאה הסיפתב םיבר םייוניש ולח ,ץראב יתביבסה ךוניחה לש םינשה 25 ךשמב
םיבושחה םייונישה דחא .יתביבסה ךוניחה תסיפתב םייוניש םג םיבייחמה ,םלועבו ץראב
דחא והז .ירפסויב םדאל ימטסיסוקא םדאמ םדאה לש רבעמה ךילהת תנבה אוה
.תאש רתיב שיגדהל יתביבסה ךוניחה בייח םתוא םיבושחה םיכילהתה

,ירפסויבה םדאל תימטסיסוקא הנבה תונקהל הסינ םירשעה האמב יתביבסה ךוניחה
,םיחרפה לע ,םיצעה לע ,הבורקה הביבסה לע םירמוש ונחנא ךיא הארנ ואוב" :חסונב
תובקע ול שיש ,ירפסויב םדא תחקל רשפא יא .תיזכרמ תועט תאז ."'וכו םייח ילעב לע
.הבורקה ותביבס ךמס לע ימטסיסוקא ךוניח ול תונקהלו ,םלועה לכב

.ירפסויבה םדאל תירפסויב הנבות ליחנהל אוה תחאו םירשעה האמב רגתאה
םילכ ןתנו ,1988 ב קר הנושארל תורפסב עיפוהש ינכפהמ גשומ אוה ירפסויבה םדאה
לע תוחולשה ,תוכורא 'תועורז' ןיעמ שי ירפסויבה םדאל .הביבסה לע הבישחל םישדח
םילדגמש תורפ רועמ תויושעה םילענ :ויכרצ לכ תא קפסמ אוה ןתרזעב ,םלועה לכ ינפ
תינוכמ ,תירבה-תוצרא ברעמ ןופצב םילדגמש הטיח חמקמ רצוימה םחל ,ודוהב
ךא ,טסרטנוקב דמוע הז גשומ .'וכו הילרטסואב הרכנש םוינימולאמ ןאפיב תרצוימה
םע יעצמא יתלב עגמ ימטסיסוקאה םדאל .ימטסיסוקאה םדאה גשומ לומ ,ףצרב םג
לבקמ אוה .הב םישחרתמה םיכילהת לש תיביטאוטניא הנבהו ,תידיימה ותביבס
אוה םתרזעבש ,הבורקה ותביבסבש תויגולוקאה תוכרעמב םיכילהתמ ויכרצ תא
היגולונכטב תעייתסמה ,תילאוטריו הביבס שי ירפסויבה םדאל ,ותמועל .םייקתמ
אוה םתרזעבש ,יגולונכט םושייו הרשכה ,דומיל ידי-לע הסיפתל תנתינו ,תמדקתמ
תורוזפה ,תונווגמו תונוש ,תובחר תומטסיסוקאמ םייגולוקאה םיתורישה תא לבקמ
,הלא תומטסיסוקא לש חטשה .הבורקה ותביבסמ קר אלו ,ץראה רודכ לכ ינפ לע
.'תיגולוקאה לגרה תעיבט' הנוכמ ,םייקתהל ידכ ץראה רודכ ינפ לע םדא לכל שורדה
.דאמ לודג אוה ירפסויבה םדאלו ,ןטק אוה ימטסיסוקאה םדאל

לע םירוזפה םידדוב 'םיביטימירפ' םיטבש ידי-לע קר םויה גצוימ ימטסיסוקאה םדאה
םה .הבוט תיביטיאוטניא הנבה םע לבא ,לבגומ יגולונכט עדי ילעב ,ץראה רודכ ינפ
ןיאש תורמל ,'וכו הערמל תאצל הפיאו יתמ ,רוצקל יתמ ,עורזל יתמ ,ףוטקל יתמ םיעדוי
ןיאש טעמכ םויה ,רומאכ .הביבסה תא ןיבהל םג רזועש ,עדמה לש בושחה ילכה תא םהל
.םלועב םימטסיסוקא םדא-ינב רבכ

,רתויב תויסיסבה םויקה תולטמ תא ריכמ ונניא אוה .הנוש ירמגל אוה ירפסויבה םדאה
גזמ יעגפ דגנ הסחמ תונבל וא ,הטיח חמקמ םחל תופאל וא ,ראבהמ םימ בואשל לשמל
תעיבט) יקנעה חטשה לכ םע יעצמא יתלב עגמב אובל לוכי ונניא אוה .'וכו ריוואה
.יולת אוה וב (תיגולוקאה לגרה

םדאהו ימטסיסוקאה םדאה ןיבש ףצרה לע תמיוסמ הדוקנב אצמנ ונתאמ דחא לכ
.ירפסויבה

םיכילהתה דחא אוה ירפסויבה םדאל ימטסיסוקאה םדאהמ ירוטסיהה רבעמה
יתביבסה יתביבסה ךוניחהש ,תיתוברת הכפהמ תאז .ישונאה ןימה תודלותב םיבושחה
.הנממ קלח אוה

םייגולוקאה םיתורישה
:םתביבסמ םהיכרצ לכ תא םילבקמ ירפסויבה םדאה םגו ימטסיסוקאה םדאה םג
ירפסויבה םדאה .םיגולוקאה םיתורישה םה הלא .'וכו יפוי ,תופורת ,םימ ,ןוזמ ,ןצמח
אל םג אוה ןכלו ,םניחב ללכ ךרדב ול םינתינ םייגולוקאה םיתורישהש ,ךכל עדומ אל
רובעב וא ,שמתשמ אוהש ןצמחה רובע לשמל ,םלשל ךירצ היה םדאה םא .םתוא ךירעמ
אשונב ףיקמ רקחמ .הזה 'תורישה' תא דאמ ךירעמ היה אוה ,םוי לש וברעב העיקשה יפי
ןקתמ ,הלודג 'תיגולוקא העוב' םינעדמ ומיקה םש .הנוזיראב םינש רשעכ ינפל ךרענ הז
תיגולוקא תכרעמ ובו ),Biospheric Tube) םנוד הרשע לש חטש לע ,הממח יומד רוגס
דראילימכ התלע ותמקה .תינוציחה הביבסהמ ןיטולחל תקתונמה ,הרואכל תיעבט
,ליגר םייח חרוא ולהינש םישנא העבש וסנכוה וכותל .הנשל רלוד ןוילימ ותקזחאו ,רלוד
הרפסויבהמ םתוא דדובל התייה הרטמה .ןקתמה ךותבש םיבאשמה תרזעב קרו ךא
.הרקי המ תוארלו תיתימאה

םיתורישה רמולכ .דבלב םינש שולש דמעמ הקיזחה העובה ךותב תיגולוקאה תכרעמה
ךירעהל ןתינ ןאכמ .רלוד דראילימ ולע ,םינש שולש ךשמב ,םישנא העבשל םיגולוקאה
יתלב ןמזלו ,ץראה רודכ ינפ לע םייחה םישנא ידראילימל הלא םיתוריש ריחמ היהי המ
.םרובע םלשל וכרטצי םה םא ,לבגומ

ודמל םש .קרוי-וינ ריעה לש םימה תייעב איה םיגולוקא םיתוריש ריחמל תפסונ המגוד
ךומנ ,ריעל םימ קפסמה ,םהוזמה ןוסדהה רהנ לש תווקיהה ןגא לכ לש וחטש ריחמש
,ירפסויב חרואב ותוא להנלו חטשה תא שוכרל ןויער הלע .הלפתה ןקתמ תמקה ריחממ
,רהנב םימרוזה ,ןגאה לש רגנה ימש ךכ ,'וכו םוהיז אלל ,הינב אלל ,םיצע תתירכ אלל
.הברהב םילוזו םירוהט ויהי

.תדבע-ןיעב לעי לשמל .םייתטסא םיתוריש םג שי םייחה יכמות םיגולוקאה םיתורישה ןיב
לכ תא קזחתלו רמשל ךירצ דחכיי אלש ידכ .ריחמ שי ותקזחאלש עבט ךרע והז
.ריחמ הזל שי .לעיב תכמותה תיגולוקאה תכרעמה
תולע םהל שיו ,םניחב םינתינ אל םייגולוקאה םיתורישהש תושיחממ הלא תואמגוד
םיתורישה תא ןיטקנ םא הרקי המ" :ןוגכ ,תובר תולאש תולוע ןאכמ .תישממ
יחטש תא רתוי תינויווש הרוצב קלחל ןתינ דציכ" ,"?םדאל םינתינה םייגולוקאה
.'וכו "?תושונאה לש 'תויגולוקאה תובקעה'

דחא .תיגולוקא הלכלכ ארקנש ,היגולוקאב תיסחי שדח םוחתב תונודנ הלא תולאש
ךירעהל אב הז גשומ .'תיגולוקאה לגרה תעיבט' ,רומאכ ,אוה הז םוחתב םיבושחה םיגשומה
?ונמצע תא םייקל תנמ לע םישמתשמ ונחנא עבט המכב :ותביבס לע םדאה תעפשה תא
?הרפסויב יחטשל םימגרותמ ,םירציימ ונחנאש תלוספהו ,םיכרוצ ונחנאש םיבאשמה דציכ
תא םייקל ידכ דבלב םנוד יצח ץוחנ ימטסיסוקאה םדאל ?הז לכ לש תועמשמה המ
לעב אוהש ,לשמל ,יאקירמאל .הברהב לודג חטש שורד ירפסויבה םדאל ,ותמועל .ומצע
םישורד ידנקל .םנוד םירשעו האמ םישורד ,רתויב הלודגה תיגולוקאה לגרה תעיבט
,םירע יבשות לש ןה םלועב תויגולוקאה תובקעה רקיע .םנוד םישיש ינמרגלו ,םנוד םינומש
לכש רבתסה ,ןודנול יבשות יבגל השענש בושיחב .תושונאה תייסולכואמ תיצחמכ םהש
םילדג םיחטשל קוקז ירפסויבה םדאהש הביסה תאז .םרובע קיפסמ אל הינטירב חטש
תמר תא םייקל ידכ ,ול םישורדה םיכלוהו םילדגה םיבאשמה תא גישהל ידכ ,םיכלוהו
תושלחו תוינע תונידמ םג שי ,וללה ברעמה תונידמל ףסונב לבא .הדמתהב הלועה וייח
ףסונבו .רתוי הברה םצמוצמ ללכ ךרדב ,ןכ םג חטש שורד ןהיבשותלש ,ישילשה םלועב
אוה םהלש) םירחא םינימ ןוילימ הרשע דוע םימייק ,םלועה זכרמ םנמא אוהש ,םדאל
אוה ןובנו ינויווש היה ישונאה עזגה םא .היחמ חטשל םיקוקז םה םגו ,(ומויקל קוקז
םינש תוצקהל םג ףסונבו ,םדאל עצוממב םנוד רשע הנומשב קפתסהל ךירצ היה
תודבוע .םירחאה םירוציה לכל עבט תורומשל ץראה רודכ ללכ חטשמ זוחא רשע
.יתביבסה ךוניחה תועצמאב םלועה תעדותל איבהל םיכירצ ונחנא הלא תויסיסב

ירפסויבה יתביבסה ךוניחב תושיג
ךוניחה ךכ םשל .ירפסויבה םדאל תירפסויב הנבות תונקהל ךירצ םויה יתביבסה ךוניחה
'הביבסה'ש הנבותה תא ךנחתמל תונקהלו ,יטקרטסבא רתוי הברה תויהל ךירצ יתביבסה
הנבות .הלוכ הרפסויבה םא יכ ,הבורקה ותביבס לש םימנודה רשע הנומש םתוא קר הנניא
ונתוא תוחנהל הכירצש ,יתביבסה ךוניחב 'תירפסויבה הסיפתה' לש הרקיע איה וז
תמרל רתויו רתוי דרנש ךכ ידי-לע םלועה תא ןיבהל וניצר רבעב .תחאו םירשעה האמב
'הטמל' רתוי דרנש המכש תרמואה ,תיטסינויצקודרה הטישה וז .תועפות רקחב ורקימה
שרושה ךיא ןיבהל ךירצ ,ץעה לדג ךיא ןיבהל ידכ ,רמולכ .'הלעמל' הרוק המ בוט רתוי ןיבנ
וז הטיש .'וכו תולוקלומה תולעופ ךיא ךכ רחא ,תוינויפה תולעופ ךיא ךכ רחא ,םימ קנוי
םלשה קוריפ ידי לע דמולה ,'יגולונכטה םדאה' תא הרצי איה לבא ,דאמ הבוט
םינושה תועוצקמה דומיל ידי-לע ,ראשה ןיב ,אטבתה רבדה תיכוניחה תכרעמב .ויביכרמל
תרחא המגוד .םהיניב םירוביח אלל ,'וכו ך"נת ,היפרגואיג ,הירוטסיה ,הקיטמתמ :דרפנב
דומיל ידי-לע לשמל ,יתמירז-דח ןפואב תיעבטה תיגולוקאה תכרעמה דומיל איה ךכל
,הרפסויבה תא .'וכו דרפנב רמוחה תמירז ,דרפנב םימה תמירז ,דרפנב היגרנאה תמירז
ךכ םשל .יתמירז דח ןפואב ראתל רשפא יא ,ןנשיש רתויב תובכרומה תוכרעמה תחא איהש
.תולעופ ןה ךיא תעדלו ,רתויב תובכרומו תובלושמ ,תולודג תוילבולג תוכרעמ ןיבהל ךירצ
ריווא גזמ תיזחת םינתונ םניא םיאזח .תירפסומטאה תכרעמה ,לשמל ,איה ןהמ תחא
תוכרעמהמ תחא קר וזו .וז תכרעמ לש הברה התובכרומ ללגב םימי העבראמ רתויל
,תינוריעה תיגולוקאה תכרעמה איה תרחא םינתשמ תבר תכרעמ .הרפסויבב תוברה
.הומכ ןיאמ תימנידו תבכרומ תכרעמ וז .ץראה רודכ יבשותמ תיצחמכ םויכ תסלכאמש

.יתביבסה ךוניחב םייזכרמ םיגשומ ,אופיא ,םה תויתמירז ברה גשומו תובכרומה גשומ
לש הלקסב םלועה תא םיאור ונחנא וכרדש 'ןולח' והז .תויונמדזה ןולח אוה ףסונ גשומ
עדיה .ךפהלו ,םדוק וניאר אלש ,םיפסונ םירבד םיאור ותוא םילידגמש לככ .ןמזו בחרמ
םירחוב ונחנא וז השיג יפ לע .((Scale dependent וז הלקסב יולת םלועה לע ונלש
,תיכרריהה השיגה איה וז השיג .ונניינע םוחתל המיאתמהו ,היוצרה ןמזהו בחרמה תלקסב
תא םינחוב ונא תיכרריהה השיגב .ליעל הרכזוהש תיטסינויצקודרה השיגל הכופה איהו
.(טסקטנוקה) רשקהה תמרבו ןונגנמה תמרב ,דוקימה תמרב .תונוש תומרב םירבדה
,(דוקימ) רקחמה אשונ איהש ,בגנה תיטבנה הרבחה לע רקחמ תויהל לוכי וז השיגל המגוד
.(רשקהה) וננמז תואלקחל תוכלשההו ,(ןונגנמ) רבדמב רגנ-םשג יסחי

ךוניחו ,קשממ ,רקחמל תוימואלניב תותשר תושורד וז תובכרומ םע דדומתהל ידכ
תומירזמ (יגולונכטה םדאה ריצי אוהש) בשחמה תוכמתנ תוימואלניבה תותשרה .יתביבס
.(יתביבסה ךוניחה ריצי אוהש) ירפסויבה םדאה תושרל ,תעדה ימוחת לכב ,יפוסניא עדימ
(MAB) Man And Biosphere ה תא ןייצל יואר הלא תותשר ןיבמ
.(ILTER) International Long Term Ecological Research Sites ה תאו
םוחת רמולכ , Biocomplexity:הז שדח יעדמ םוחת םינכמ םיאקירמא םירקוח
.הרפסויבה תובכרומב קסועש דרפנ תעד

יתביבסה ךוניחל באשמכ רבדמה
ףצרה תנבהל ןיוצמ יכוניח ילכ תויהל הלוכיש תיגולוקא תכרעמ אוה רבדמה
תיסחי טושפ לדומ והז .ללכב יתביבס ךוניחהו ,טרפב ירפסויב-ימטסיסוקאה ישונאה
הקזח תועמשמ לבקמ ,'תיגולוקאה לגרה תעיבט' גשומה ,רבדמב .תירפסויב הנבות תיינקהל
יכרצמ ,םלג ירמוח ,םימ ןוגכ ,םילודג םיקחרממ םייסיסב םויק יעצמא אבייל ךרוצה ללגב
םינימה ןווגמ ,םימ תלבגומ תיגולוקא תכרעמ אוהש ,רבדמב .אמייק ינב םירצומו ןוזמ
.םיבר תונורתי רבדמב שי ,יכוניח באשמכו יגולוקא תורישכ ,עבטל ןכלו ,רתוי םצמוצמ אוה
רבד ,יפונהו יזיפה הנבמה תא תוהזלו ,יגולוקאה ןווגמה תא תולקב דומאל רשפא ןאכ
.יגולוקאה לדומה תא תונבל ךכו ,תכרעמה יביכרמב רתוי בוט טולשלו תוארל רשפאמה
.םדאה לשו םייח ילעב לש ,םיחמצ לש ימצע ןוגרא יכילהת תאש רתיב םיפשחנ רבדמב
םילק 'וכו םיבאשמ ,םזינגרוא ,ףונ ןיב םירשקה :תויצקארטניא יגראמ יבגל ןידה אוה
,םידדובמ תיסחי םיבושיי םהש ,רבדמב םיינוריע םיבושי .רבדמב הנבהל רתוי
תא םגו ,עבש-ראב תא ,ןומר-הפצמ תא לשמל .םיבר םיגולוקא םירקחמל אשונ םה
רשפא ןאכ .תוירבדמ תוינוריע תויגולוקא תוכרעמכ םויה םירקוח ,הנוזירא ,סקינפ
.םירפסויבה לש םגו םיימטסיסוקאה םישנאה לש םג ,םייגולוקאה תובקעה תא תוארל

,ירפסויבה םדאהו ימטסיסוקאה םדאה ןיב רשקה תא דומלל ןוכנה עצמה אוה רבדמה ןכל
.םייופצה םייתביבסה םירגתאה םע תודדומתהל דיתעה רוד תא רישכהל שי וילעשוSefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia