יתביבסה ךוניחה
2001 רקוב-הדש תשרדמב

תועד

:ןכות

רקוב-הדש תשרדמ לש תללוכה תיתביבסה הסיפתה
     יניע בקעי

רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה - לארשיב יתביבסה ךוניחה
     לטנמיפ ארזע

ישילשה ףלאה תליחתב רקוב-הדשב יתביבס ךוניח לע םיטעמ םירבד
     קאינילמ רהוז

רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה לע "םיבר םירבד
     תונרג לאגי


רקוב-הדש תשרדמ לש תללוכה תיתביבסה הסיפתה
יניע בקעי

רבדהש יפכ ,תללוכה תיתביבסה הסיפתה לש תינוגרא-תינכת היאר ןאכ גיצהל הצור ינא
.השרדמה ל"כנמ תדמעמ ,תיתכרעמ היצטיירואב םויכ יניעב הארנ

ףוגכ השרדמה תולהנתה תא אטבל הסנמש לדומ ימצעל יתשביג םינש רפסמ ינפל
לש תובכרומה תא ורקמב ראתמש ,'ןומירה לדומ' לדומל יתארק .יתביבס-יכוניח
םיבאשמ חותיפב ,עדמב ,םיכרע תיינקהב קסועש יכוניח ףוג איה השרדמה .םוקמה
השרדמה ךכ לע ףסונב .חוריאו תוריית יתוריש ןתמבו ,הכרדהב ,םיידומילו םייכוניח
.ךשמהב הילא סחייתאש ,הטושפ אל תילפיצינומ תושי םג איה

ךוניח :םיריצ ינשב ,רבדמו בגנ ,הביבסל םירושקה םיאשונב םידקמתמ ונחנא ,ללככ
םגו ,םיטנדוטס ,םיריעצ ,םירגבתמ ,םינטק םידלי :םינווגמ ונלש דעיה ילהק .הביבסו
!אבה ךורב - דומלל הצורו עומשל ןכומש ימ לכ .םירגובמו םירגוב

,ותשרומו ןוירוג-ןב :םיביכרמ ינשמ םירזגנ םוקמה לש םינכתהו םינוויכה ,םידעיה
.תדחוימה תיפרגואיגה הביבסהו

:ומש לע תארקנו ונוזחב המקוה הירקה .םוקמה לש ומש םצעמ עמתשמ ןושארה ביכרמה
דוגינב םלוא .(ימשרה םשה ונניא ,'רקוב-הדש תשרדמ' :רוגשה םשה) ןוירוג-ןב תיירק
לש ותסיפת םע דחא הנקב םילוע םניא םינירקמ ונחנאש םינכתה ,בושחל לבוקמש המל
,םינורחאה תורודב המואה לש רתויב לודגה גיהנמה רותב ,ולש רסמה .בגנה יבגל ןוירוג-ןב
יטנבלר ןיידע הז רסמ .הממשה תחרפהו בגנה חותיפ היה ומולחו ונוזח .ימואל רסמ היה
ןיב םקוממש יכוניח דסומב םג ,ץראב םוקמ לכב דמליהל לוכי אוה ךא ,דמלייש יוארו
.ביבא-לתב בורוזולראו ןמשירפ תובוחר

.הביבסו בגנ ,רבדמ לש המרופטלפ לע םיבשוי ונחנא .יפרגואיגה ,ינשה ביכרמל עיגמ ינא ןאכו
ןפואבש בשוח ינא .ןאכ קר תושעל ןתינ תאזה המרופטלפה יביכרמ ןיב הזתניסה תא
םע ,תאזה היפרגואיגל תרבוחמ תויהל הכירצ ןאכ תישענש תיכוניחה היישעה ,יתוהמ
ונישע אל זא ,היפרגואיגהמ תיכוניחה תוהמה תא קתננ םא .ךכל תוולתמש תויועמשמה לכ
.רבד

,יתביבס ךוניחב םיקרפ" :ךמסמב ותעשב השבוג וז :ונלש 'תיתביבסה הסיפת' ה ןיינעל
האב אלש ,הזה םוחתב הבר תוחתפתה םלועבו ץראב הלח זאמ ."1982 רקוב-הדש תסרג
יכוניחה לסה ךותב וללה תוחתפתהה יביכרמ לכ תא לולכל רשפא ,יתעדל .ונלצא יוטיבל
םהש תיתביבסה הסיפתב םייונישה םע היעב םוש האור ינניא .רקוב-הדש תשרדמ לש
.יתביבסה ךוניחב השעמ ישנא וא ,הימדקאב םירקוח ,'לשה' ןוכמ ידי-לע םיאבומ

השיגה ,תיטנמורה השיגה :יתביבסה ךוניחב תוינורקע תושיג שולש תוהזל לבוקמ
תא השיגדמ ,בחרה רוביצה תלחנ איהש ,תיטנמורה השיגה .תיתוברתה השיגהו תיעדמה
השיגדמ תיעדמה השיגה .עבטה תרימשו רבה יחרפ לע הנגה ,התבהאו ץראה תרכה
,םימ םוהיז ,ריווא םוהיז :רוביצה תואירבו (ס"כיא) הביבסה תוכיאל תוסחייתהה תא
םיעבשה תונשב תויושרבו תודסומב הזיחא התנק וז השיג .'וכו הליער תלוספ םוהיז
השיגדמ תיתוברתה השיגה .תיתביבס הפיכאו הניקת הקיקחל סיסבה תא הווהמו ,םינומשהו
השיג .יח אוה הב הביבסהמ קלחכ ,םדאב תזכרתמו ,ישונא-יתרבח-יכרעה טביהה תא
המגידרפ') יזכרמ םרזכ יתביבס ךוניחב םיקסועה םינוש םיפוגב םויה תספתנה ,וז
רמאנש המ תורמל .'וכו ריעב םדאב ,הנוכשב םדאב ,הליהקב םדאב רתוי תקסוע ,('הלועה
רמול ינוצרב ,ישונאה-יתרבחה טביהב קיפסמ םילפטמ אל ונחנא הרואכלש ,ןאכ
רפס-תיב ,'ןיצ' רפס תיב ,ןוכיתה רפסה-תיב ,השרדמב םייכוניחה תודסומהש שרופמב
ללוכ ,וללה םילולכמה תשולש לכב ולפיט םלוכ ,םידומיל תוינכותל הדיחיהו הדש
.תאזב חכוויהל ידכ תונורחאה הנש םירשעב ובתכנש תוינכותב לכתסהל יד .ישונאה לולכמב
תויהל םיכירצ ונחנאו ,יכרעה דממב קיפסמ םילעופ אל ונחנאש םיכסמ ינא תאז םע דחי
תיכוניחה הסיפתהמ קלח םה הלאה םיביכרמה לכ .הז אשונב םג 'רבדמב ארוק לוק'
לש םינוש םינונימב ולש תוינכותה תא תונבל לוכי יכוניח דסומ לכו ,השרדמה לש
הלועפ ףותיש וא/ו הרותה שוביג ,תמיוסמ תינכות תייוותה לש היצקנופכ ,וללה םילולכמה
םע דחי .ןוזיאו הפיפח ימוחת םע םילגעמ השולש ןאכ שי .םהיניב הריתס ןיא .רחא דסומ םע
באשמה ,לשמל ,ןאכ .יפיצפסה םוקמל םאתומ תויהל ךירצ ביכרמ לכ לש לקשמה תאז
תיינסכא) 'גרובמה תיב' ב ןולחהמ לכתסהל יד .קזח דאמ יוטיבל אב ,רבדמה ,יזיפה
הביבסה ונרובע .לודגב הז לש תועמשמה תא ןיבהל ידכ ,ןיצ לחנ ןוויכל (הדש רפס-תיב
דבכנ םוקמ ספותש ,יתריציו יתייווח ,ידומיל ,ירקחמ ,יכוניח ,יכרע באשמ איה תירבדמה
.ונלש תיכוניחה תוליעפה ימוחת לכב

והשמ ,םלש דאמ והשמכ הביבסה תא האור ינא ,תיתביבסה הסיפתה ןיינעב ירבד םוכיסל
,בלתשמהו םילשמה תא שפחל םיכירצ ונחנא וילא תוסחייתהבש ,ומצע םע רדתסמ דאמש
הברה ,תבכרומ רתוי הברה איה הביבסה .תועבוקמו תורדגומ דואמה תורגסמה תא אלו
לכ רשאכ ,התיא דחי םושנל םיכירצ ,שונא ינבכ ,ונחנאו ,תמשונ רתוי הברה ,תימניד רתוי
.ולש ישיאה ןפה תא ספות דחא

.יתביבסה ךוניחה ךרעמב רקוב-הדש תשרדמ לש המוקמ לע רבדא תעכו

לחה ,הדש רפס-תיב לש הכימתבו ,יתביבס ךוניחל ןוכיתה תמקה םע ,םיעבשה תונש עצמאב
םע ליחתה הז .'תיתביבס הירק' ל ,השעמל ,םוקמה תא ךפה םימיה תוברבש ,ךילהת ןאכ
תונשב .היישעלו שומימל ךשמהב םגרותו ,ישיא לאיצנטופו ןוזח שממל וצרש םישנא
דעש ,תאזה היישעה ירצות לש קווישו הביתכ ,חותיפ לש יביסמ ךלהמב ונלחתה םינומשה
רבו השרדמב ,םיפדמ לע ומרענ ךכ .'הפ-לעבש הרות' כ (םירומלו) םידימלתל ורבעוה זא
תשרדמ לש 'הרודסה הנשמה' ה ןהש ,תובותכ תואנדסו םידומיל תוינכת ,ץראה יבח
יוטיבל אבש ידוחיי ןויבצ םע םייח לעפמ ,'רבדמב ארוק לוק' מ ,םוקמב רצונ .רקוב-הדש
'הביבסה תוכיא תנש' התייהש ,ב"נשתב .ץראה לש היתולובגל רבעמ םגו ,ץראב ,רוזאב
.ךוניחה רש סרפ תא השרדמה ךכ לע הלביק ,ךוניחה תודסומב

ךוניחה םוחתב רקוב-הדש לש הרוכבב תיתועמשמ דאמ הקיחש הלח ןורחאה רושעב
הינשהו ,תיתביבסה הסיפתב לחש יונישה איה הנושארה :תוביס יתשמ תאזו ,יתביבסה
.לבקל לחה הזה אשונהש תויתנפואה איה
השיג' המ ירוביצה ןיינעה תרבעה םע ,ליעל רבסוה תיתביבסה הסיפתב לחש יונישה
תואירבו הביבסה תוכיאב תקסועה ,תינתלכש 'תיעדמ'ה השיגל ,תיתייווחה 'תיטנמורה
תונש תליחתב ,הוול הז רבעמ .זא דע ונלש המרופטלפב וללכנ אלש םיאשונ ,רוביצה
םוחתל וסנכנש םיירוביצ םיפוגו ,םיימדקא תודסומ ,רפס יתב לש םוצע ןופטישב ,םיעשתה
שוריפ 'הביבס' ל ןתנ דסומ לכו ,קדצב אלש וא קדצב ,'יתביבס' יוניכב ורדהתהו ,הזה
איצוה ,'וכו 'תויוליעפ' ,'תוינכות ,'תושיג' ,'תוסיפת' םע ,תודסומ לש לודגה ןווגמה .ולשמ
םיכרד הברהו 'תוביבס' הברה שיש ןיבהל ונל ןתנו ,ונייה הכותב ,'העוב' ןיעממ ונתוא
.יתביבס ךוניחל

.תיתימדת הביסל האיבהש ,תימינפ הביס איה ונלש דמעמה תקיחשל תפסונ הביס

דאמ הלדג ,םיעבשה תונש עצמאמ לחה ,םייאטיסרבינואה רקחמה תודסומ תחיתפ םע
ןיבל ,תימדקא-תירקחמה תושיה ןיב רעפ רציש רבד ,העובקה םוקמה תייסולכוא
םיבר ידי לע הספתנ ,יכוניח ילפיצינומ ףוגכ תרדגומה ,השרדמה .תיכוניחה תושיה
,תיתייעב הדוקנ ןכא תאז .הכומנ המרב םיתוריש תנתונכ (םינוכמה ידבוע רקיעב) היבשותמ
תונוכשה לע רבדל אלש ,תוחפשמ 170 ןב בושיי להנל תלגוסמ הניא תמאב השרדמה יכ
היעבה הרצונ ךכ .תובר תוחפשמ דוע תוסלכאמה ,םינכתשמה תותומע לש תושדחה
.השרדמה לש תיתימדתה

הדרפה לש ןווכב יתגרדהו רקובמ ןפואב לועפל םכירצ ונחנא ,וז היעב םע דדומתהל ידכ
ףוגכ ,השרדמה תניחבמ ימויק ךרוצ והז .תילפיצינומה תכרעמהו יכוניחה ךרעמה ןיב
,תדרפנ תילפיצינומ תושי תמקה .יתביבס ךוניחב קוסעלו םידימלת תרשל ותרטמש ,יכוניח
.דחאכ םיבשותהו םידימלתה לש ףתושמ סרטניא איה

לכשכ ,םייאמצע םייכוניח(תודסומ) םיפוג לש ףסוא איה ,יכוניח ףוגכ השרדמה תא יתסיפת
הסיפתה תשחמהל .םיפוגה ראש םע םיוסמ םואיתב ,ידומיל יכוניח ךרעמ ליעפמ ףוג
,השרדמה לש ינוגרא-ינכתה בוצימה תא הארמש , 'ןומירה לדומ' תא יתחתיפ תאזה
ןפואב ולש תוליעפה תא םייקמ דסומ לכ .תוברועמ םע ,הרימא םע ,דחא לולכמכ
.יתשרדמה יכוניחה לולכמה לש םורטקפסהמ קלחכ לבא ,עבקש םידעיה תרגסמב ,יאמצע
,דרפנב דסומ לכב תישענש היישעהו היגרנאה ,ןוזחה תא רבחל ידכ ינויח לדומה םושיי
.םינימאמ ונלוכ וב ,יתביבסה ךוניחל השרדמה תסרג תא אטבתש ,תפתושמ הרימא ידכל

רפס-תיב ,הדש רפס-תיב ,יתביבס ךוניחל ןוכיתה :תודסומה םיארנ ןומירה לדומ לש רויאב
םע ליחתהל ףואשל םיכירצ ונחנא) ךרה ליגל תודסומהו תומזיו חותיפל הדיחיה ,ןיצ
ןיב הלועפ ףותישב הדובעה אוה ןאכ יזכרמה ןויערה .(ךרה ליגב רבכ יתביבסה ךוניחה
לדומה תא שממנ םא .םינושה םירושימב היצרגטניאבו ,תינמז וב םיריצ הברהב ,תודסומה
לש יכוניחה ףונב הרימא ול שיש ףוגכ ,2000ה תונשב השרדמה תא בצמל לכונ ,הזה
.לארשי תנידמ
םיכומסה .םיבחרתמו םיכלוה ,םיינכתו םייפרגואיג ,םילגעמב חתפתמ לדומה ,השרדמהמ
ונחנא םתיא ,ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהו רבדמה רקחל ןוכמה :רקחמה ינוכמ םה רתויב
,תודסומה ךותמ תינטרפה המרב ,ףתושמב תמיוסמ היישע םנמא שי .רוביח רוציל םיצור
ןופטשל םוקמב ,ידאוב הנטק המירזל רתוי המוד איה .תיתועמשמ קיפסמ הנניא איה ךא
םע ,תיכוניחה תושיה תא ןובשחב חקייש ,לדומ תונבל ךירצ ,תאז תושעל ידכ .לודג
אל תאזו ,ולש םלועה תא ול שיש ,ירקחמה ךרעמה תאו ,הלש םיצחלהו הדנ'גאה
.תודסומה ךותמ היישעב אלא ,תוילבולג תוטלחהב

ךירצו ,ונלש םלועה תסיפתל דאמ תיתועמשמ וז .בושייב הליהקה אוה לדומב ףסונ לגעמ
.הילא עיגהל ידכ דאמ הברה עיקשהל

.יכוניחהו יתליהקה :םירושימ ינשב אטבתהל ךירצ רוזאל ונלש רשקה .רוזאה אוה לגעמ דוע

תויוליעפ טעמל .םיצוביקלו חותיפה תורייעל ונלש הקיזל סחייתמ יתליהקה רושימה
םיקהל ךירצ ,יתסיפתל ,יכוניחה רושימב .הלאכ םירשק ללכב ןיא ,תודסומב תוידרופס
תא קזחי רבדה .רוזאהו ונלש ףתושמ לוהינב ,יתביבס-ירוזא ןוכית רפס-תיב ןאכ
.םידימלתו םדא חוכ ,םיבאשמ סויגב עייסיו ,תופתושמ תוינכותב רוזאה םע היצקארטניאה
ידכ ,יתביבסה ןוכיתה ס"היב לש תוידוחייה תא שטשטל ילבמ תאז תושעל ,ןבומכ ,ךירצ
.'םימעה דחאכ' היהנ אלש

םיבר םיפוג םע םיפעוסמ םירשק ונל שיו ,םימוחת רפסמב םילעופ ונחנא - יצראה לגעמב
,תואנדס ,תויוליעפב ,תומזיו חותיפל ףגאהו ןוכיתה תועצמאב רקיעב ,ץראה יבחרב
.בושקתו תויומלתשה

,תוינכות קיפהל ונילע .'תוצופתהו לארשי' אשונב רתוי דקמתהל ונילע ימואלניבה בחרמב
הלועפ ףותישב) ןוירוג-ןבו ינויצה ןוזחה אשונב ל"וחמ ידוהי רעונ רובע ,תוכוראו תורצק
.רבדמו בגנ אשונב תוינכות םג ומכ ,(תשרומה םע

,תודסומה ןיב הלועפה ףותיש ימוחת ,רמאנש יפכ ,'ןומירה לדומ' לע ירבד םוכיסל
,תיכוניח-תיכרעה הבישחה םוחתב :םירושימ רפסמב תויהל םילוכי ,תודסומה ךותבו
ךכ םדא חוכ םגאל רשפא .דועו שונאה יבאשמ םוחתב ,תושדח דומיל תוינכות חותיפב
םיברועמ ויהי הדש רפס-תיב יכירדמש .ךפהל םגו ,ידוסיב ודמלי ןוכיתב םירומש
חוכ דוינ לש ךילהת היהיש בושח .'וכו תוינכות חותיפב ,תואנדסב ,ןוכיתב תיכוניח תוליעפב
רתוי ,תוברועמ רתי לש השוחת ןתיי הז ,תינוגרא הניחבמ בכרומו השק הזש תורמל ,םדא
.תודסומה ןיב רוביח רתוי ,הקיז

ןימאמ ינא :םירצומל םישוע ונחנאש המ תא םגרתל ךירצ - ימושייה טביהה תניחבמ
קפתסהל ןיא ןכל ,דאמ רהמ תונשייתמ םידומיל תוינכות .חותיפו הביתכב דאמ
םימרוגמ םיבושמ תלבק ךות ,בתכה לע ןתולעהל שי אלא ,'הפ-לעבש הרות' כ ןתרבעהב
הכרדהו םידומיל תוינכות לש רואל האצוההש ןיינועמ ינא .תותיכב ןתרבעהמו םיינוציח
הרוקש המל םימיאתמ ןיידע רבעב ובתכנש םיבר םירבדש תורמל ,אבהל םג ךשמית
םייתועמשמ דאמ םה םגש ,ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשיה םה םיפסונ םירצומ .םויה
.תיתביבסה תיכוניחה היישעב


רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה - לארשיב יתביבסה ךוניחה
לטנמיפ ארזע

,ןורחאה רושעב לארשיב ולחש יפרגומדהו יזיפה ףונב םילודג םייוניש עקר לע
הסיפת' ה לע ץראב יתביבסה ךוניחה תליהקב רע ירוביצ ןויד םייקתמ
.הבחר תיממע הכימתל הכזתו הנידמה דיתעל יפולחה ןוזחה בצעתש 'תיתביבסה

לא הביש" לש ינויצה סותאהמ הבר הדימב הנוזינ תיתרוסמה תיתביבסה השיגה
תישארב-ץראו עבטה תרימש ,תועסמו םילויטב חמוצהו יחה דומיל ."המדאה
הנוכמה ,וז השיג .םדאה ןובשח לע םיתיעל ,ןוילע ךרעכ עבטה תמישו
יתוברת רוטקס םג הרצי ךא ,תדבועה תובשייתהב רקיעב החתפתה ,תירטנצויב
םיבחר םירזגמב ימואל ביבחתל עבטה קיחב לויטה תא ךפהש בחר יממע
.ץראה לש הבחורלו הכרואל

תונכסב תדקמתמה ,תינתלכש תיעדמה השיגה איה וז תיממע השיגל הזתיטנאה
םיפקשנה םימויאהו ,היכרצל םיבאשמ לש רתי לוצינמ האצותכ תושונאל תופקשנה
תורבגתהו ןיסולכואה תוצצופתה ,עקרקהו םימה ,ריוואה םוהיזמ האצותכ הל
תוכיאו רוביצה תואירב תא השיגדמה ,תירטנצופורתנאה השיגה וז .םלועב בערה
.ןוידה זכרמב םדאה תא הדימעמו םייחה

,הזה ןוידב "הלועה המגידרפ" הו ,םייתשה ןיב הזתניסה תויהל תרמייתמש השיגה
,תיתוברתה תיגולוקאה השיגה וז .םוקמה לע תססובמה תיתביבסה השיגה איה
הלש שגדה .םדאה לש םיישפנהו םייזיפה ויכרצב תדקמתמ םג ךא עבטל תגאודה
הגאדל יזכרמ םוקמ הב ספות ינוריעה ףונה :םוקמל םדאה ןיב שגפמה אוה
תינחור הקמעה לע ססובמ םוקמל הליהקה ןיב רשקה תיינב .תיתביבס
."םייח תוכיא"ל ןתוכז שומימ ןעמל תוליהקה לש תיטילופ המצעהו ,תיפוסוליפו
.דחאכ הרטמו יעצמא אוה הז רשק

יתביבסה ךוניחה תורטמ תא בצעל תורמייתמה ,וללה תושיגה שולשמ תחא לכל
עדיה תא תונקמ ןה .לארשי לש יתביבסה ןוזחה תיינבב בושח דיקפת שי ,ץראב
תוכרעמה הנבמו םייחה יכילהת לש תיסיסבה הנבהה תא ,ללוכה יתביבסה
תמר איהש ,תיתביבסה תועדומה תא תונקמ ןה .תוישונאהו תויעבטה תויגולוקאה
,תוירסומה תומלידה ללוכ ,הביבסה תויעב לש רתוי תטשפומ הנבה
.תורצוי ןהש תויעדמהו תויפוסוליפה

םג השיגדמ (תישילשה) םוקמ לע תססובמה תיתביבסה השיגה ,תורחאהמ הנושב
וא ינכט ןיינע וניא תויתביבס תויעב ןורתפש רמולכ :'תיתביבסה העדות' ה תא
לע העפשה ללוכ ,תויטילופ תורגסמב ,תיטילופ היישעב ךורכ אוה אלא ,יגולונכט
.תיטילופ הדמעל "תויתביבס"ה תכפוה הז בצמב .תוטלחה ילבקמו תוינידמ יבצעמ
תיטילופה תוברתב הנצקהה עקר לע דחוימב ,ךוניחה תכרעמב ליבק ונניא הז רבד
תיינקהב קוסעל וניא יתביבסה ךוניחה לש ודיקפת .ןורחאה רושעב ץראב
תיתגלפמ הדמעל הנווכהו היצנירטקודניאכ ספתיהל לולעש רבד ,'תיתביבס העדות'
ךפוה ךכב .ערה הרקמב תיטילופ חומ תפיטשו ,בוטה הרקמב תרחא וא תאז
.לוספ אוהש רבד ,ילאטוט יתביבס ךוניחל יטסילוהה יתביבסה ךוניחה

םגו תירטנצופורתנא קר אל ,תירטנצויב קר הניא יתביבס ךוניחב הנוכנה השיגה
,רענה ,דליה רשאכ איה יתביבס ךוניחב הנוכנה השיגה .ןהיניב הזתניס אל
.םלועבו הליהקב ,םוקמב םייונישה תא ללוחל ומלוע ךרדו ,זכרמב ךנחתמה
השיגפמה ,תירפסויב-תירטנצודיפ השיג איה יתביבסה ךוניחב המלשה הזתניסה
,תילסרבינואהו תימוקמה ,תישונאהו תיעבטה הביבסה םע ךנחתמה לש ומלוע תא
דרשמ ידי-לע תצמואמ וז השיג .תויטילופ תורטמל ךנחתמב 'שומיש' אללו
,הביבסה יעדמב השדח םידומיל תינכות תביתכ לע הלא םימיב דקושה ,ךוניחה
השיגה םג וז .להנמו הישעת ,ךוניח ,הימדקא ישנא לש ןווגמ תווצ תועצמאב
:רקוב-הדש תשרדמ תא תוחנהל הכירצש השיגה םג וזו םלועה יבחרב תחוורה
הנושארו שאר םינוזינש ,םייטנתואה ,םייצראה ,םייתביבסה םיכרעה תרימש
תיעבטה םתביבסמ םג ןבומכו םירומה לש ךכ רחא ,םידליה לש םמלועמ
תיתביבס תועדומ תיינקהל וירגוב תא רישכי יתביבסה ךוניחה .תישונאהו
עדיה ןיב ןוכנ ןוזיא לע הרימש ךות ץראה יבחרב םהיתוליהקלו ,םמצעל
לוהינב הריירקל םתוא ןיכי םג יתביבסה ךוניחהש בושח תוחפ אל .היווחהו
.הארוהבו ךוניחב ,הימדקאב חותיפו רקחמב ,יתביבס

.דיתעל יפולח ןוזח תונבלו ץראב תיתביבסה תואיצמב יוניש ללוחל הנוכנה ךרדה וז

ישילשה ףלאה תליחתב רקוב-הדשב יתביבס ךוניח לע םיטעמ םירבד
קאינילמ רהוז

תאו ומצע תא שגופ אוה .רשפ רסחו םוצע סומסוק ךותב ומצע תא םדאה שגופ תישארב
ןיא .ךלוהו לגלגתמ הז לכ ןאלו המל ןיבמ אוה ןיא .האילפו הארי ,הדרח אלמתמו ותביבס
.תויחל ךיאו תומי אוה יתמ ,םוי דלי המ עדוי אוה ןיא ,ודיקפת המו ונממ שרדנ המ ןיבמ אוה

םירבדל תתל ,סומסוקב רדס תושעל םיסנמו תישאר התואמ םיקתינ ונחנא דואמ רהמ
ונתביבס לע טולשל ,תמיוסמ תוכייתשהלו תרדגומ תוהזל רבחתהל ,ףצר רוציל ,תומש
היהי ןתינש תואדו ונתוא תפפואש המוצעה תואדווה-יא ךותב רוציל ,וננוצרכ התוא בצעלו
.'ןגלב'ב רדס סינכיו תועמשמה רסוח תאו הלפאה תא ריסיש קצומ ןויגיה דסיל ,הב זוחאל

רתוי דוע רצי אוה בורלו חלצ אל הז ןויסינ יכ ,הריפסל ינשה ףלאה ףוסב ,רוריבב יל הארנ
תא רזיפ אל ,תונוש תותדו םיעזגמ םישנא ןיב תומחלמלו תוקולחמל איבה ,'ןגלב'
,ונכותב תלחלחמש תוומה תדרח תא קליס אל ,ונלוכ תא תפפואש תיתוהמה תואדווה-יא
לרוגל תוישחומה תונכסה תא ריבגה - ךפהה אלא ,תינויגהו הייקנ הביבס הנב אל
.םייח ונא הב תיזיפה הביבסה

,הקיטמתמהו הקיסיפה תא םשארבו ,םיעדמה תא דימעהל םינעדמו םיפוסוליפ לש תונויסנ
םויכו הפי הלע אל ,ףיצרו ריהב ינויצולובאו יתביס הנבמ לע ,םיקצומ םייגול תודוסי לע
ףצרה רסוח ,ןגלבה ,סואכה ולא תומוקמב םג יכ ,ולא םימוחתב יוצמש ימל רורב
לאכ ןהילא סחייתהל ,ןהמ םלעתהל ןתינ אלש תויוהמו תויושיל וכפה תואדווה-יאו
.ןהל ץוחמ תא ץופקלו תוחינז תוערפה

,רדס םייחה לש םוצעה רהנה ךותב רוציל זעונה ונויסנו םדאה יכ ,רמול יתנווכ ןיא
ןתוא ןייצל םוקמהו ןמזה הז אלו ,תובר תוחלצה רצק אוה .לילכ לשכנ ,תועמשמו ןויגיה
.ןתוא ראפלו

חילצה אל אוה יללכ ןפואבו ,רחא םוקמב לבסו בואכמ הרצי וזכ החלצה לכ ,תאז םע
.תוינושארה תוינמולגמה ויתונווכב

לכ תאצמנ ימעטלש תישאר ,ירבד תליחתב יתרכזה התואש ,תישארהמ קותינה דירטמ יתוא
ףוסוליפה לש וירבדכ ,סומסוקה םע ונלש שגפמה לש דוסיה תויהל הכירצ איהו ןמזה
."עדויה אוה עדוי וניאש עדויה" - הנש 2500 ינפל סטארקוס ינוויה

תא שגופ לכ םדוק ינא ,ןבומ יתלבהו רדגומ יתלבהו לבגומ יתלבה לומ דמוע ינא רשאכ
ןוצרה תא ,הטילשל ילש םוצעה ףחדה תא ,ילש תומודקה תועדה תא ,ימצע ילש תולבגמה
ינא ללכ ךרדב .רדסל ,תוקצומל ,תואדוול ילש ןוצרה תא ,-ל המוד ,רחא והשמ ומכ תויהל
לא ,תומשה לא חרוב ינא .לבגומו רדגומ רדס לא תפרוטמ הצירב הזה םוקמהמ חרוב
םירבגתמ תוחוכב שדחמ הבוש תא ענומ רבדה ןיא ,לזמה עורל לבא .תרדגומה תואדווה
םלועה לא ךלשומ רשא הז לש תינושארה המיאה םע שגפיהלו רוזחל ץלאנ ינאו ,הדרחה לש
שי ,ילוכ יתוא ףיצהלו לחלחל הדרחו המיא התואל ןתונ ינא רשאכ .רשפ אללו הביס אלל
ונניאש ןומא ,וכותבש לכו סומסוקב ןומא לש בצמ ,תיב-ןב לש בצמ ,שדח בצמל רבוע ינאו
,הטילשל קקזנ ונניאש היטפמא לש בצמ ,החכוה וא ,תואדו ,ןויגיה ,החטבה לע ךמסנ
רדס וב שיש בצמ והז .שארמ עודיו רדגומ רדסב ךרוצ ול ןיאש

בצמב .הנתשמה בצמל םאתהב ןגראתמו ימניד רדס אוה אלא תרדגומ תינבת ול ןיאש
,תומודק תועדמו תויוהזמ טשפומ בצמ והז ,םייחה לש יתמוארטה םדוגינ ונניא תוומה אוהה
לש 'דוקיר' ,םייקש המ םע תינובת העונת וז ,תעה לכ תמייקה תישארל תורבחתה וז
הביבסל תויתפכיא תמייק אוהה בצמב .אובל דיתעב תילכת םהל ןיאש תויתריציו םיסחי
.'אל המו ןזואמ הז המ' לש תומגוד אלל ןזואמו יופש וב םויקהו

תספות איה לבא ,היוצרו תירשפא םלועה לשו הביבסה לש תיעדמ הריקח הזה בצמב
,שומיש ןהב השענ תולבגומ תוינבתו תומשו תומייק תורדגה הזה בצמב .תרחא היצרופורפ
.רדגומהו לבגומה לש תולבגמל עדומה חכופמ שומיש והז לבא

ותוירחאלו ותוחכונל עדומו ומצע םע חונב לכ םדוק שיגרמ אוה .ותביבסב שיגרמ תיב-ןב
ןווגמב הביבסה תא בטיה ריכמ ,הריתסב אצמנ ונניא הזו ,םג אוה .ותוא בבוסה לע
דובכ ,תיזיפהו תישונאה ותביבס לא הארי ףאו דובכ לש סחי וב שיו םינפואו םיכרד
.ונלוכב לעופה העידיל ןתינ יתלבב ,עודי יתלבב ותישארש

?םויה רקוב-הדשב יתביבס ךוניחלו הז לכל המ

ךוניחה לש תינושארה ותרטמ ירובע .הביבסב םגו ךוניחב םג - לופכ וניינע יתביבס ךוניח
םדאהש תישארה ,תלבגומ יתלבה תישארה םע שדחמ דיחיה לש רוביחל םיאנת תריצי איה
הריבגמו הליפכמה הארמב ומצע תא בושו בוש שגופו הנממ סונל הריתי החלצה אלל הסנמ
.םינומ ףלא ויתודרח תאו ותוא

רענה הבש ,םינותנ בחרמו ןמז ךותב ,םייח תסיפ רוציל יליבשב ותרטמ ןאכ יתביבס ךוניח
.ליעל הרצקב םתוא יתנייצש םינבומב ,תישונאהו תיזיפה ותביבסב תיב-ןב ,ומצע תא שיגרי

לע םילייטמ םאהו ?היגולוקאו היגולואיגו היגולואיכרא םידמול יתביבסה ךוניחב םאה
בושח םוקמ שי ולא םירבדל .חטבו חטב ?הדש תואנדסל םיאצוי םאהו ?"ףושחה עלס"ה
אצמנ םדאה ובש ,תודדובתה לש ליגרת םיכרוע םג לבא ,םהילע רתוול ונל לאו ,דבכנו
ןנובתהל םיסנמו היצטידמ םישוע םגו ,יעצמא יתלב ןפואב התוא הווחו הביבסב ודבל
לש תומוקמ םישפחמ םגו ,םיסחי תוכרעמ לעו דובכ לע םירבדמ םגו ,הביבסה ךותב ונמצעב
םינוש תולוק םע חיש םירצוי םגו ,יבש יטנתואה לש םוקמל תורבחתהו יתונמא יוטיב
הלאשה לש םוקמה תא ,ןרקסה םוקמה תא רענב םיחפטמ םגו ,תילארשיה הרבחב
הדודיחו הלש יוטיבה ןתמ םצעו ,הבושת הל ןיא תובר םימעפש הלאשה ,תינושארה ,הלודגה
שיגרמ דימלתה ןהבש ,תוברעמו תופתשמ תוכרעמ רוציל םיסנמ םגו ,בושחה אוה אוה
,ותביבס לעו וייח לע תוירחא תחקל דמול אוהו ומע שחרתמש הממ יטנבלרו יביטקא קלח
םילעופ םגו ,ותחירפל וליבויש םידחוימהו םימיאתמה םיאנתה תאו ומצע תא רוציל דמולו
רעונ ינב ןיב הלועפ ףותיש דומלל תונמדזה םירצוי םגו ,רתוי הבוט התוכיאש הביבס רוציל
תיתביבסה תולכשומהמ דרפנ יתלב קלח םה ולא לכ .ףתושמ טקייורפ ביבס
.רפסה-תיב קר אלו ,חפטיש יואר הזה רפסה-תיבש

רשקנ/רשוק ינאש םיסחיה תוכרעמ לש ןביט לע ,הווהה לש ותוכיא לע ,היווהה לע שגדה
םידימלת תווחל ימעטל םיכירצ ותואש ,יתביבסה ךוניחה לש ובלב םה ולא לכ - הביבסה םע
ולא לכ לבא ,םיבושח רבצנה ןויסינה ,יעדמה עדיה .רפסה-תיבל םיכיישה םירגובמ םגו
םוקמב םניא

,ותביבסמו ומצעמ ול תפכיאש םדא חופיט אלא ,יתביבס ךוניחב םינד ונאשכ ןושארה
ךותב םהמ ונקתנתה הכש םיינושאר דובכ/הארי/האילפ התואל רבוחמ אוהשו
.םייח ונא הב תמכחותמה הרבחה

ךלש תורדגהה תא ךכ-לכ ביחרמ התאשכ .'תספת אל - הבורמ תספת' םירמואה שי
ררבלו דדחלו קיידל בושח .ךכ םע םיכסמ ינניא ינא .םולכ ךל ןיא ףוסב ,יתביבס ךוניחל
תכלל אלו ,ינושארו ירוקמ המ רבד ,ידוסי ,יתוהמ המ רבדמ ליחתהל בושח רתוי לבא ,דקמלו
העונת וז ,תואדו-יא ךותב העונת וז ,םייאמ הז ,ןוכנ .תויולצפתהלו םיפנעל קרו ךא
ךכ לבא ,ולש תוננובתהה תא ,ויסחי תא ,ובצמ תא ,ומצע םדאה תא הכותב הלילכמש
רכומ ןונישל אלו ,יתריצי ,יטנתוא ,יח המ רבדל ,עגונ המ רבדל ךופהל יושע יתביבס ךוניח
.קוחשו

תסריג תא שדחמ חתפל תנמ-לע ,םהמ םיבוט ןיאש החיתפ יאנת שי רקוב-הדשל
,םיקיתו םע םישדח וכותב בלשמה ,ןויסינ בר םירומ תווצ ,אלפנ רעונ - 2000 רקוב-הדש
םיניצה לצא וליפא תררועמה הביבס ,ץראה זכרמ לש תוסיחדהו ןואשהמ םיוסמ קותינ
ןתוא ךופהל ןתינש ,תואנדסה ומכ םיאלפנ םילכ ,תומעפתהו דוה לש תושוחת רתויב
ךומתל םילוכיה ,םיימדקא רקחמ ינוכמ .םידומילה תינכת לכ לש 'םייתייווח םיצפמ'ל
.הביבסה תא תווחלו דומלל יתועמשמ ןגוע שמשמה ,הדש ס"יב ,םיבר םינוויכב

לכ לע הננערו השדח הבישחל הארשה קינעיש ,לודג חוכ תוהל םילוכי וללה םיאנתה לכ
'בייחמ ונניאש ינושאר רויצ רייצלו תוסנל םא .יתביבס ךוניח לש הזה בושחה אשונה
הביבסה ידומיל תרגסמב רפסה-תיבב רענל הרקיש המ תא תוארל הצור יתייה דציכ
,םירטסמסה לש חיתפכ תואנדסה תא תוארל הצור יתייה - רפסה-תיבב יתביבסה ךוניחהו
ונחנא הנדסב רשאכ ,תואנדס ןתוא תיינבב םיברועמ םידימלתהש ,יתייווח חיתפ
לצנל םגו ,םינווגמו םינוש םיטקפסאמ םיהוש ונא הב הביבסה תודוא דומלל םג םיסנמ
לעו הצובק לש התורצוויה לע דומלל ,םינתשמ םיאנתב ונמצע תודוא דומלל התוא
אשונ ,ךשמהב תוארל הצור יתייה .ןנובתהל דומלל ,הלעמ הצובקש םירגתאהו םיישקה
םתוא ברקמ םג לבא ,תובחר תוילבולג תולאשל םג םידימלתה תא ליבומש יזכרמ יתביבס
תא םברקב ררועל הסנמו,םתוא םיקיסעמש םירבדל ,םיאצמנ םה ובש םוקמלו םמצעל
הנניא וז הלאש רשאכ ,'קוחרבו בורקב ,יביבסמ הרוקש המל ילש תוירחאה יהמ' הלאשה
רפסה-תיבב והשיש םידימלתהש הצור יתייה .תיזיפה הביבסל תוירחאל קרו ךא תינפומ
בייחיו הנשה ךרואל םתוא הווליש ,יתביבס ירפס-תיב וא יתבכש טקייורפ םהל היהי
תיטבנ הווח לש םוקיש לשמל ,דחי םירבד רוצילו הלועפ ףתשל דומלל םג םתוא
םירגש םיאודבה םע הדובע לש טקייורפ וא ,ץובב היינב לש טקייורפ וא ,הקיתע
לואשל טאל טאל דמול ונלצא ההושש דימלתה תא תוארל הצור יתייה .המודכו ,הביבסב
הבשחמו ןוזח רבחמה ,רקח לש ןיינעהו םסקה תא הלגמו ותוא תוניינעמש תולאש
םידימלת םיכירדמו םיחנמה םירגוב םידימלת תוארל הצור יתייהו ,היישעלו תואיצמל
'תיב-ןב'ה תשוחת תא םהל םיליחנמו הביבסל דובכ תארי יהמ םהל םירומו ,םיריעצ
- םיליגרה הביבסה ידומיל ץבתשהל םיכירצ הז לכ ךותב .םדוק יתרביד הילעש
,היגולואיכרא ,היפרגופוט ,הקינטוב ,תויוברת לש היצולובא ,היצולובא ,היגולוקא
עדיה ןיב רוביחה תא תעה לכ שפחל רשפאה לככ לבא ,דועו היפרגואיג ,היגולואיג
,תיטנבלרה ,תיתוהמה העיגנה תא שפחלו ,ןאכ אצמנש םדאה ןיבל ,קחורמה ,ינוציחה
.םידרפנ אלו םירבוחמ םה ,ימעטל ,םירבדה דוסיב יכ

םתוח תובר םינשל וב רתוויי לכ םדוק ,םוקמב וידומיל תא םייסמש רענש הצור יתייה
הבהא ,ןאכ ההש אוהש ןמזבו בחרמב המחתנש םייח תסיפ התואל הבהא לש קומע
תוישונא תויצקארטניאמ ,ומצע םע רבע אוהש םייתועמשמ םיכילהתמ תבכרומש
לכ .םוקמב גפס אוהש ברה עדיהמ ,הביבסה םע תימיטניא תורכיהמ ,תויתועמשמ
ןאכמ .וירגובל קינעהל לוכי םוקמב יתביבסה ךוניחהש רתויב בושחה ןעטמה םה ולא
וא ,רחבי אוה הב הביבסל תבקונ תוירחאו תויתפכיא ,רגוב ותויהב ,חומצל היושע
.תויחל ,עלקיי

תילבולג תוירחאל ךרדהו ,ולוכ סומסוקה לכ אצמנ סומסוקה לש קלח לכבש ןימאמ ינא
,תמשונל התכיפהו תימוקמה תילאקולה היווחה תקמעה ךרד תרבוע הביבסל
.הבהאב הגופסש הייווח ,תיתריצי ,תימעפ-דח

םהמ קלח .יאוב םרט םג ןאכ ושחרתהו םישחרתמ םב יתרבידש םירבדהמ לודג קלח
יתביבסה םורופב האור ינא .דרחו בהוא בל לש רועינלו תבקונ תוננובתהל םיקוקז
םויה אוהש ,ימינפה ןוידה ןיבל ינוציחה עדיה ןיב וכותב ןזאי אוהו הדימב ,יתשרדמה
תולאשה תא וזכרמב דימעמ יתייהו ,ותובישחל ךורע ןיאש םורופ ,תואיצמה ביוחמ
- רתויב תויתוהמהו תוינושארה

ישילשה ףלאב יתביבס ךוניח לש ומושיי יכרדו ויתורטמ המ ?ךוניח והמ ?הביבס יהמ
- חטשב תוהשה לש רתויב בחרה ףסומה ךרעה והמ ?רקוב-הדש תשרדמב הריפסל
?היופשו תנזואמ רתוי תיתביבס העדותל ךנחל דציכ ?המודכו הנדסה ,לויטה דיקפת

שדחתהל עדנש ונלוכל לחאמו ,וז הכורב המזוי לע וימזויו םורופה ינגראמ תא ךרבמ ינא
.םייתועמשמו םיננער הבישחו היישע לש תורוקמל שדחמ רבחתהלו

רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה לע "םיבר םירבד"
תונרג לאגי

הינפב םירגוסמו םירוגס ויהש ,םישדחו םיבחר םיקפוא תושונאה ינפב חתפ ינרדומה עדמה
אוה עדמה ,תותדל המודב .םדאה חור תא תורוד ךשמב וליבגהש ,תותדה ירטשמ תחת
לעו םימלענ תוחוכב הנומאכ אל לבא ,סומסוקב רדס תושעל םדאה לש ונויסינמ קלח
,ןויגהה לע תססובמ תיעדמה הבישחה .יאמק דחפ לע רבגתהל ידכ אלו ,םייעבט
,תישונאה תונרקסה תא לידגה עדמב קוסיעה .תיתטישה החכוההו תיביטקייבואה תיפצתה
אוה הבר הדימבו ,תלעות איבה םג אוה .ימסוקה רדסה תיישעו ימצעה קופיסה ןעמל קר אל
,היגולונכטויבב ,תינרדומה היגולוקאב קוסיעה .ןויליכמ תושונאה תא ליצה ףא
.םלועב בערהו האולחתה תא וניטקה ,דועו חומה לש היגולויבב ,תירלוקלומה היגולויבב
םינז לשו ,תויגולונכט לש ,תופורת לש יעדמ חותיפל ואיבה הלא םימוחתב םירקחמ
.חטש תדיחי התואל לע ,ההובג רתוי תוכיא לעבו ,לובי רתוי םינתונש ,םיבר םיליעי

תוסנל איה ותרטמ לכו ,םיהולאה תא ףילחהל תורמוי ויה אלו ,ןיא עדמלש שיגדהל שי
הליבומ תיעדמה תונרקסה .ךכמ קיפהל ןתינ תולעות וזיאו ,לעופ םלועה דציכ ררבל
תולפונו תומק תוירואית .םדוק עדי רתוס םג םימעפלש ,עדי לש תדמתמ תורבטצהל
ךרדב ,ררבתי רבד לש ופוסב םא .ואצמנש תוחכוההו תודבועה (גוסו) תומכל םאתהב
ךכב הדוי עדמה - סומסוקב םירבדה תא טוונמה ןוילע חוכ אוהש הזיא שי ןכאש ,תיעדמ
.רהצומו רורב ןפואב

וא תיביטקייבואה תיפצתה ,ןויגהה ךמס לע אלש , סומסוקב ןומא תניתנל האירקה
עודי אלה ינפמ דחפה ובש יאמקה בצמל הרזחל תשרופמ האירק תקזחב איה ,החכוהה
הנומאל דאמ רהמ תכפוה תאז הנומא .םייעבט לעו םימלענ תוחוכב הנומאל איבה
ןויגהה לע הרוזנצו םימוסחמ ,תולפת תונומא ,תנווכמ תורעב ,תורובל ןאכמו ,תרוויע
.ףורצה

ןבומב ךנחתמה לש ושפנ לא הכילומ יתביבסה ךוניחה לש ונוויכ רבדב הלעמ רהוזש הזתה
תודדובתה לש םיכרדב , הביבסה םע תוגזמתה ידי-לע ,ותסיפתל .יטסימה ,ינחורה
םידומילה .תוימויקה ויתולאשל תובושתה הנאצמיתו ושפנל רוזמה אצמיי היצטידמו
וז הסיפת .יכוניחה ךילהתה דקומב םניא םהו ,םייקל ךירצש יחרכה ער םה םיילמרופה
תועדמו תויוהזמ טשפומ גשומ אוה תוומה" :תוומב קסועה עטקב תוינוציקל דע העיגמ
,םייקש המ םע תינובת העונת וז ,תעה לכ תמייקה תישארל תורבחתה וז .תומודק
תמייק אוהה בצמב .אובל דיתעב תילכת םהל ןיאש ,תויתריציו םיסחי לש דוקיר
ךיא ."אל המו ןזואמ המ לש תומגוד אללו ,ןזואמו יופש וב םויקהו ,הביבסל תויתפכא
תוומ ןיב רשקה המ ?תוומב תויהל הלוכי תויתריצי הזיא ?ינובת תויהל לוכי תוומה
םויקה.." לע טפשמה תועמשמ המ ?הביבסל תויתפכא ןיא רחא בצמב עודמ ?הביבסו
.וכופיהו רבד אטבמו ןויגה רסח אוה הז טפשמ ?"..תומגוד אללו ,ןזואמהו יופשה
?וקמועל תדרלו וניבהל ,הז רמאמ ארוקה ,דימלת לכוי ךיא

.רקוב-הדשב תונקהל םיצור ונחנא ותוא ,ינרדומה יתביבסה ךוניחה לש וכרד הנניא וז

תיללכה תילבולגה תכרעמב םדאה לש ומוקמ תא השיגדמ עיצמ ינא התוא ךרדה
וז השיג .םירחא םיעדמבו עבטה יעדמב הזיחא םג הנוק וז ךרד .("ירפסויבה םדאה")
םירקחמ .ולש יגולוקאהו יגולויבה עקרה לע םדאה לש ותוברתו ותוגהנתהב תדקמתמ
םידמלמ הלא םירקחמ ."םדאה רתומ" תלאשל ונתשיגב הברה וניש תונורחאה םינשב
םצעב אוה םדאהשו ,יגולויב עקר שי םדאה לש רתויב םיהובגה םיינחורה םיכרעל םגש
תתייצמ איהו ,יחה םלועב הרוקמ תישונאה תולהנתההו תוגהנתהה לכו ,"תללכושמ היח"
יעדמו חורה יעדמ םע עבטה יעדמ תא תבלשמ וז הסיפת .עדמהו היגולוקאה יקוחל
םהו ,עבטב םיכילהתב םרוקמ תונמאהו הנומאה ,רסומה םגש תוארהל הסנמו ,הרבחה
היפרגואיגה תא ,ך"נתה תא ,הירוטסיהה תא שרפל ןתינ תאז רואל .םהיקוחל םיתייצמ
םימייק עודמו הרוטקטיכראה יהמ ?"הפי" גשומה תא םירצוי דציכ .םיבר תעוצקמ דועו
,המגודל ?ותוא ךירצ ללכב המ םשלו ,ןופצמה והמ ?םינוש תומוקמב םינוש הינב תונונגס
רבעמו תוגהנתה ייונישל םורגל הלולע חומב תמיוסמ הדוקנב תיזיפ העיגפש םויה עודי
.תוינופצמ תוערכה תולבקתמ וז הדוקנבש תויהל לוכי .םיניירבע וא םימילא םיסופדל
הלוכי םיימוחת-ןיבה הביבסה יעדמב ןבומכו ,היגולואיכראב ,היגולויצוסב ,תורפסב םג
.םיננערמ םישודיח דילוהל וז הבשחמ ךרד

תונוש תויטסימ תורות תרכה ללוכ ,תותדה םוחתמ םידומיל םג וז ךרדב בלשל ןתינ
הייפצב אלא ,םייחה לש וטומכ אלו תיכוניח הסיפתכ אל ךא ,תורחא תוינחור תוירואיתו
יליגרתל דגנתמ ינא .תנזואמו הלוקש תוסחייתה ךותו ,תיתרוקיב הרוצב ,דצהמ
תרקובמו המיאתמ הנכה אלל .וללה םימוחתב שממ לש תוסנתה םצעב םהש ,תודדובתהה
.קיזהל קר רבדה לולע ,תושרדנה תונגהה תא ךנחתמל ןיאשכו ,תויוליעפ לש הז גוס לש

,תידוהיה דוסה תרות איהש ,הלבקהמ ,םיידוהיה תורוקמהמ טוטיצב ירבד םייסא
וסרכ תא אלמל לכ םדוק םדא בייח" :ןכש ,ךליאו 40 ליגמ דומלל רתומ הלבק .הז ןיינעב
ךנחתמה דמלי םדוק רמולכ ."הלבקל ןכומו רשכומ היהי ךכ רחא קרו םיקסופו ס"שב
תנכוסמ איהש ,דוסה תרות םע דדומתהל לכוי זא קרו ,ותנומאב קזחתיו תודוסיה תא
.התיא דדומתהל לכוי שרדו דמלש ימ קר .תלבלבמוSefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia