אשונב סנב
תיתביבס תוברועמל ךוניח
לארשיב יתביבסה ךוניחל הנש 25 תאלמב
רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב תמקהלו

12/12/01,ב"סשת הכונח 'ג


תואנדסו תואצרה יריצקת

סנכה תינכות

תואצרה יריצקת
ןור תירונ - תיתביבס תוברועמל ךוניח
לאירפס לאירוא 'פורפ - םיתוריש קפסכ הביבסה
קחש השמ 'פורפ - יתביבסה ךוניחהו יריפסויבה םדאה
יניק הנשוש ר"ד - השדח תיכוניח השיג :תיגולוקא הבישח
ןוירוא רינ 'פורפ - ...םידומיל תינכות לש לע תרטמכ תיתביבס הנבות חותפ

תואנדס יריצקת
בגנה רהב םדאה :'א אנדס
"?םלועה תא ליצהל תולוכי םירעה םאה" :'ב אנדס
"עבטב תיב" :'ג אנדס
ראבו ןייעמ רוב :'ד אנדסיכוניח חותיפ ףגא ,תויומלתשהו םיסנכל הדיחיה
6532820/083-08.לט 84990 רקוב הדש תשרדמ
http://www.boker.org.ilסנכה תינכות

יכוניח חותיפל ףגאה תלהנמ ,ןור תירונ :סנכה לנויצר :אובמ

"?םדאה תביבס וא הביבסב םדאה" :ןושאר בשומ
ןוירוג ןב .נוא ,ןייטשואלב ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה להנמ ,לאירפס לאירוא 'פורפ "םיתוריש קפסכ הביבסה"
ןוירוג ןב .נוא ,ןייטשואלב ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה ,גולוקא ,קחש השמ 'פורפ "יתביבסה ךוניחהו ירפסויבה םדאה"

:תויתביבסה תואנדסב תוסנתה ,תוצובקב חטשל האיצי

בגנה רהב םדאה תנדס .א
.הדש ייחב תוסנתהו רקח תולאש תועצמאב ,תישונא-תיעבט תיגולוקא תכרעמ חותינ :תיתביבס אנדס תנוכתמב
.רקוב הדש תשרדמ יתביבס ךוניחל ס"היב ,ךרד הרומ תונרג לאגיו הביבסה יעדמל יזוחמ ךירדמ ,לטנמיפ ארזע

?םלועה תא ליצהל תולוכי םירעה םאה .ב
הביבסה םע אמייק ירב םיסחי תיינבל חתפמכ תישונאה תכרעמה רקח
ןוירוג ןב .נוא יתביבס ךוניחל תיטנרוטקוד ,ינבא העונ

"עבטב תיב" .ג
.ותביבסו םדאה עבט ןיב ןילמוגה יסחיב תוננובתה ךרדכ תיב תיינב
םיצוביקה רנימס ,היגולוכיספוקאל זכרמה ,גולוקאו תויונמואב לפטמ ,רגרב ןנור

ראבו ןייעמ רוב .ד
םיינחור םירסמ יגציימכ עבטב םיטנמלאל תוסחייתהב תיתביבס תינרותה הסיפתה תגצה
ןומר הפצמ ,תיתביבס תינרותה הירקב ךירדמ ,רבג ןורוד


"תואיצמו ןוזח-תיתביבס תוברועמל ךוניחה" :ינש בשומ
רקוב הדש.מ ,יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב להנמ ןוויז באז ר"ד :ר"וי
ןוירוג ןב .נוא ךוניחל הקלחמה ינייק שוש ר"ד "ךוניחב השדח השיג-תיגולוקא הבישח"
ןמצייו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל זכרמה ,ןוירוא רינ 'פורפ "םידומיל תינכות לש לע תרטמכ תיתביבס הנבות חותיפ"הרזחב
תואצרה יריצקת

תיתביבס תוברועמל ךוניח
ןור תירונ
יכוניח חותיפל ףגאה תלהנמ
רקוב הדש תשרדמ

הווקתל םיפתוש םיבר .רתוי בוט םלוע לע םימלוחל ונתאמ םיבר םיפרטצמ ,דימתמ רתוי ,םויה
,הביבסל הנבהו תועדומ ,תושיגר ילעב םישנא םה ונדלי ייחו ונייח לע תוטלחה ילבקמו םיגיהנמש
תוכיא ןעמל לועפל תונוכנו תוירחא ,תויתפכא ךותמ רתוי בוט דיתע ןעמל תוטלחה לבקל םילגוסמה
.םתלוז ייחו ,םהייח

תועדומהו תוירחאה תא רחמ לש םלועה יחרזאב חתפל שקבמה ,הביבסב תוברועמל ךוניחה
.רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל רפסה תיבב םשוימ ,םתביבס דיתע לע םמצעב עיפשהל

יכ ,םויה םג םינימאמו ונימאה רפסה תיב תא ומיקה רשא ,לארשיב יתביבסה ךוניחה יצולח
םייחהו לויטה תועצמאב יח אוה הב הביבסל ,דימלתה תא ףושחל שי ,ולא תויונמוימ תיינקהל
תינכות לא ,היביכרמ ןיב ןילמוגה יסחיו התובכרומ לכ לע הביבסה תא איבהל ליבקמבו ,הדשב
.םידומילה

ךוניח תוכרעמב ,םויה םידומילה תוינכותב ,תיתביבס תוברועמל ךוניחה תויגוסב קוסעי סנכה
.תוילמרופ יתלבו תוילמרופ


הרזחב

םיתוריש קפסכ הביבסה
לאירפס לאירוא 'פורפ
ןייטשואלב ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא

,טקילפנוקב םניא הביבסה תרימשו חותיפה יכ הרכהה חתפתהל הלחה ,הרבעש האמה ךלש -80ה תונש ףוסב
.אמייק-רב היהיש תנמ-לע תדקפתמ הביבסל קוקז חותיפה ,אלא
ףאו םייקתהל םיאבה תורודה ייוכיסב עוגפל ילבמ ,החוורל ףאו םויקל הרבחה תויפיצל הנוע אמייק-רב חותיפ
.הנממ תונהיל
םיקנעומה םיתורישה תא םבורב םיווהמ תיזיפה הביבסה ןיבל םייחה םירוציה לולכמ ןיבש ןילמוגה יסחי
.תכרעמכ ,אופיא תדקפתמ הביבסה .חותיפל
םיבר םיתורישה .םיתורישה תקפסא תא םיחיטבמ ,וז תכרעמב םידקפתמה םירוציהו תיגולוקאה תכרעמה
וזכ הדימב הזמ הז םינושה ,םירוצי לש ןווגמב תינתומ םתקפסא ךכיפלו ,הזמ הז םינושו םינווגמו
םיתורישה דחאו ,'יגולויבה ןווגמה' הנוכמ הז ןווגמ .ולוכ םיתורישה לולכמ תקפסא תא החיטבמש
.הז ןווגמ תקוזחת אוה תיגולוקאה תכרעמה לש םיבושחה
םיקנעומ םיתורישהש תורמל .ןיבוט :קושב םירכמנה םירצומ תרציימ םגו םינימ תקזחתמ תיגולוקאה תכרעמה
רוזחימ אוה רתויב רקיה תורישה ,םינדמואה דחא יפל .הרבחל יפסכה םכרע תא דומאל ןתינ .םניחב
.עקרקה תריצי אוה (הנשל רלוד ןוילימ 5 קר) רתויב לוזהו ,םיחמצל הנזה ירמוח
רשא חותיפש ירה ,חטש שרוד יגולויבה ןווגמה לש ומויקו ,יגולויב ןווגמ תשרוד םיתורישה תקפסאו תויה
.םיתורישה תקפסא תא םג ןכלו ,יגולויבה ןווגמה תא ןיטקמ חטש ערוג
םג אלא ,תויעבט תויגולוקא תוכרעמב קר אל ,םיתוריש תקפסא םג ןכלו יגולויב ןווגמ םייק ,תאז תורמל
.לוהינו תוברעתה לש הלודג וא הנטק הדימב ,םדאה ידי-לע תולהונמ תוכרעמ - ונייה ,חותיפ ורבעש תוכרעמב
,תאז םע דחי .רחא תוריש תקפסא ןובשח לע םיתיעל ,םיוסמ תוריש תקפסא לש הרבגה אוה ךכיפל חותיפה
,תורחאה םדאה תויוליעפ לכ ןיבמ רתויב קזחה םרוגה אוה חותיפה בקע עקרק ישומישב יונישהש רוכזל בושח
.םיתורישה תקפסא תא םג ןכלו ,יגולויבה ןווגמה תא ןיטקמה
תקפסאב םינושה םינימה לש םדיקפת המ תעדל שי ,חתפל ךישמהל ףאו חותיפה תא םייקל תנמ-לע
?םיתורישה ןווגמ והמו תוקפסמה תוכרעמה ןהמ :םינוש םיתוריש
?םינוש ןמז יקפואל אמייק-רב היהיש חותיפל םימרות הלא דציכ
לש הכירצ ירועישו הקפסא ירועישב ,תולהונמה תויעבטה תויגולוקאה תוכרעמב םייופצ םייוניש ולא
?ףסונ חותיפמ האצותכ ןהיתוריש
ךישמיו ןהלש יגולויבה ןווגמה תא רמשיש ,ךכ לארשי לש תויגולוקא ה תוכרעמה לע לש לוהינה תא תוארל שי
.םייתוברתו םייתרבח ,םיילכלכ םידעי לש הגשהו הבצהל ךרעמהמ קלחכ ,םיתוריש תקפסא חיטבהל


הרזחב

יתביבסה ךוניחהו יריפסויבה םדאה
קחש השמ 'פורפ
תירבדמ היגולוקאל ינרטימ תקלחמ
,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רבדמה רקחל ןוכמה."יריפסויב םדא"ל "ימיטסיסוקא םדא"מ רבעמה אוה ישונאה עזגה תודלותב םיבושחה םיכילהתה דחא
.דוגיבו הסחמ ,ןוזמ :ןוגכ םדאל םיינויח םיתוריש תקפסמה הביבסב הלקס ייונישב רושק רבעמה
,הבורקה ותביבסבש תויגולוקאה תוכרעמב םיכילהת י"ע הלא םיתוריש לבקמ ימיטסיסוקאה םדאה
עגמ ימטסיסוקאה םדאל .ץראה רודכ יבחרב תורוזפה תומיטסיסוקאמ םיתוריש לבקמ יריפסויבה םדאה
שי ירפסויבה םדאל .הב םישחרתמה םיכילהתה לש תיבטיאוטניא הנבהו ותביבס םע יעצמא יתלב
הרשכה ,דומיל ידי-לע קר הסיפתל תנתינו ,תמדקתמ היגולונכטב תעייתסמה ,תילאוטריו הביבס
,תובחר תומטסיסוקאמ םייגולוקאה םיתורישה תא לבקמ אוה ל"נה םילכה תרזעב .םיגולונכט םימושייו
.הבורקה ותביבסמ קר אלו ,ץראה רודכ לכ ינפ לע תורוזפה ,תונווגמו תונוש
הנוכמ ,םייקתהל ידכ ץראה רודכ ינפ לע םדא לכל תושורדה הריפסויבב תומטסיסוקאה לש ללוכה חטשה
,הבורקה ותביבסב תואצמנו תונטק ןה ימטסיסוקאה םדאה לש םייגולוקאה תובקעה .'םייגולוקא תובקע'
.ץראה רודכ לכ ינפ לע תואצמנו תולודג ןה ירפסויבה םדאה תועיבט
םויכ רגתאה .יריפסויב םדאל תימיטסיסוקא הנבה תונקהל הסינ םירשעה האמב יתביבסה ךוניחה
.יריפסויבה םדאל תיריפסויב הנבות ליחנהל
השיג :םה היביכרמ .תידממ בר התוהמב איהו ליאוה תבכרומו השק איה תיריפסויב הנבות תיינקה
םדאה לש ודוקפיתו ומוקימ תנבהו תולקס תבורמ הסיפת ,תיכראריהו תיתמירז בר הבישח ,תיתכרעמ
.תוילבולג םייח תוכמות תוכרעמב
ישונאה עזגה תושרל םידמועה םיישעמהו םיינויעה םילכה ,תיריפסויבה הנבותה יביכרמב ןודא האצרהב
.יתביבס ךוניחה יכרוצל הלא םילכב שומישהו וז הנבות תשיכרל


הרזחב

השדח תיכוניח השיג :תיגולוקא הבישח
יניק הנשוש ר"ד
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ךוניחל הקלחמה

תוכרעממ רבעמה וניה הלש ירקיעה ןייפאמהש ,השדחה תיגולוקאה השיפתב ןגועמ "תיגולוקא הבישח" גשומה
,תויגולוקא תוכרעמב ןוזיאה תא םיריפמה םינושה םימרוגב הרכהה ,תורחא םילימב .תוחותפ תוכרעמל תורוגס
ודיקפת לעו םדאה לש ומוקמ לע הרישי הכלשה וז השדח תיגולוקא השיפתל .תכרעמה לש ילרגטניא קלחכ
.תכרעמב לופכה
תכרעמה לע היסקלפר תושעל םילגוסמ ונא ,עמשמ .ונתלועפל םיעדומו םילעופ ונא ,ץוחבו םינפב םייוצמש ימכ
.תכרעמה לע ןתעפשהו וניתולועפ לע ,ונינבש עדיה לעו תונומאה לע תוירחא תחקלו
תילנויספורפה תוחתפתהה ןיב תוידדהלו ,ךוניחב ונלש לופכה דיקפתל הז רמאמב תסחייתמ "תיגולוקא הבישח"
.ימצע ןוגרא תלעבו תיביטקארטניא ,תיפותיש תכרעמכ 'םידמול תיליהק' לש התריצי ןיבל ,הרומה לש
יכילהתל השדח תועמשמ תקצלו ,ךוניחה תכרעמ היורש הב תודיכלהמ ררחתשהל לכונ וז ךרדבש ,איה ונתנעט
םגד חימצי יתסיפת יוניש ,תיקינרפוקה הכפהמל המודב .םידומילה תוינכתלו הרומה דיקפתל ,הארוהו הדימל
לגוסמ היהיש רפס-תיב .עדי תרבעה לע דקפומה דסומ םוקמב ,הדימל חתפמו דמול ןוגראכ ס"היב לש שדח
.ינרדומ-טסופה ןדיעה תא תנייפאמה 'הרעסב טוונל'


הרזחב

...םידומיל תינכות לש לע תרטמכ תיתביבס הנבות חותפ

ןוירוא רינ 'פורפ
ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה

תנידמ העדי אל ותומכש םימ רבשמ .רתויב ףירח יתביבס רבשמ לש ומוציעב ולא םימיב היוצמ לארשי תנידמ
םיחטשה תולדלדיה .ונרוזא תא דוקפתש הקזח המדא תדיער לש תוילפורטסטק תוכלשה .םלועמ לארשי
םה וליא לכ .לארשי הצוח שיבכ תמגודכ םינמולגמ םילעפמו ףוחה רושימב תצאומ הינב תובקעב םיחותפה
:םיאבה םיטביהה תשולשב יוטיב ידיל אבה קודה ףתושמ הנכמ ילעב רתויב םישק םייתביבס םירבשמ
.ולא םימוחתב םיקסועה עדמ ישנא ידי לע תובר םינש ינפל רבכ רתויב רורב ןפואב וזחנ םלוכ v
.ןמזב תומיאתמה תולועפה תוטקננ ויהו הדימב עונמל ןתינ היה םלוכ תא v
.בחרה רוביצהו תוטלחהה ילבקמ דצמ תויתפכא וא/ו תועדומ רסוח ךותמ ומרגנ םלוכ v

אשונ .ידמגה זוברבהו תוציבה תישושבי רומיש לע קבאמה םוחתמ ןמזמ גרח לארשי תנידמב יתביבסה אשונה
.דיתעב םייחה תלוכי לעו הווהב לארשי תנידמב םייחה תוכיא לע רתויב תודבכ תוכלשה לעב תויהל ךפה הז
םע םולשב תויחלו ונמצע ךותב םולשב תויחל :םולש ירגתא ינש םע השק תודדומתהב היוצמ תילארשיה הרבחה
תכרעמ .הביבסה םע םולשב תויחל אוהו תילארשיה הרבחה ינפב ףסונ םולש רגתא תבצהמ סונמ ןיא .ונניכש
יתביבסה ךוניחה תא ביצהל תבייח ,רחמה יחרזא ךוניח איה הלש לעה תרטמ רשא ,תילארשיה ךוניחה
.תופידעה םלוס הלעמב

.הז םוחתב םיקסועה םישמתשמ םהב תורתוכ ןווגמב ןייפואמ תילארשיה ךוניחה תכרעמב יתביבסה ךוניחה
ללכ ךרדב תורזגנה תונוש תורטמו םלוע תפקשה םיגציימ אלא ,םייטנמס םניא ולא םיחונימ ןיב םילדבהה
דועב תירפסויב טבמ תדוקנמ ללכ ךרדב תאצוי "היגולוקא" ,אמגודל .תמיוסמ תירנילפיצסיד טבמ תדוקנמ
םייתביבס םיעגפמ לע שגדה תא המשו תיתוגהנתה-תיתרבח טבמ תדוקנמ תאצוי "הביבסה תוכיא"ש
.םדאה תוליעפמ האצותכ םימרגנה

הב הטנלפה לא תסחייתמ וז השיג ."ץראה רודכ תוכרעמ" תשיג איה ולא הצק תושיג יתש ןיב תבלשמה השיגה
ךוניחה תכרעמב וז השיג םושיי .תויעבטה תוכרעמה לש ילרגטניא קלח םדאה הווהמ וב םלש לולכמכ םייח ונא
תועדומ תיינקהל קר אלו (Environmental insight) תיתביבס הנבות חותפל שגדה תטסה ועמשמ
(א) :חתפמ תונורקע ינש תיינקהב ךורכ תיתביבסה הנבותה חותפ .(Environmental awareness) תיתביבס
רזחוממ םלועב םייח ונא

לש ןילמוג יסחיב תואצמנה (הריפסומטאו הריפסויב ,הריפסורדיה ,הריפסואיג) תוכרעמ-תת רפסממ יונבה
לועפל וילע ןכלו תיעבטה תכרעמה לש ילרגטניא קלח אוה םדאה יכ הנבהה (ב) .ןהיניב היגרנאו רמוח ירבעמ
תדוקנ תא תישונאה הרבחה הווהמ ץראה רודכ תוכרעמ תשיג יפ לע .רומיש/רוזחימה יקוחל םאתהב
תויטנתוא תויתרבח אצומ תודוקנמ תאצל ךירצ הז ךילהת .הדימלה ךילהת לש םויסה תדוקנ תאו הלחתהה
תודיער םע תודדומתה ,ןוזואב רוחה ,ץראה רודכ לש תילבולגה תוממחתהה ,םדאל םימה תונימז תייעב ןוגכ
דימלתה ךירצ הדימלה ךילהת םותב .םיחותפ םיחטש תונימז ,םלג ירמוח תונימז ,אמייק-רב חותפ ,המדא
םלוא .ולא תויעבב הרבחה לש תוירשפא תודדומתהה יכרד יבגל תוטלחה תלבק ךילהת םע דדומתהל
יעדמה סיסבה תיינקהב דקמתהל הדימלה ךילהת בייח ,תויתרבחה םויסהו אצומה תודוקנ ןיב ,ךוותב
םמורתהל יתביבסה ךוניחה לכוי אל יעדמה סיסבה תיינקה אלל .תויתביבסה תויעבל רוקמה תנבהל ץוחנה
.רפסה תיב רצח ןויקינו תלוספ רוזחימל רבעמ

בלושמה יתביבס ךוניחכ ,רתוי ליעי ןפואב עצבתהל לוכי תיתביבס הנבות חותפ עודמ רבסוי האצרהה ךלהמב
.טרפב םיעדמבו ללכב םימייק דומיל תועוצקמ לש ילרגטניא קלחכ


הרזחב

תואנדס יריצקת

בגנה רהב םדאה :'א אנדס
רקוב הדש תשרדמ יתביבס ךוניחל ס"היב ,ךרד הרומ תונרג לאגיו הביבסה יעדמל יזוחמ ךירדמ ,לטנמיפ ארזע

:תויתביבס תואנדס יתשמ תויוליעפ ףוריצמ תרזגנ וז הנדסב תוליעפה
שגדה .תירבדמ-תישונא-תיעבטה תיגולוקאה תכרעמה אוה ןניינעש ,רבדמו םדא תנדסו בגנה-רה תנדס
.יתביבסה לוהינהו תישונאה תוברועמה דממ לע אוה הינשב שגדהו ,יזיפ-יפרגואיגה דממה לע אוה הנושארב

תואצמתה :בגנה לש היגולויבהו היגולופרומואיגה ,היגולואיגה םוחתמ דוסי יגשומב תקסוע בגנה-רה תנדס
םיגשומ םידמלנ .ירבדמה ףונה בוציעב תועפותו םיכילהת תרכהו ,ינופצה בגנה לש םיבושחה ףונה יטרפב
תונורקעו ,םיינייפוא םייח-ילעבו םיחמצ לש םיירקיעה םינימה םע תורכה תישענו ,םינוש םייפרגואיג
.רבדמה יאנתל םתולגתסה

,םייפרגואיג ,םייפרגומד ,םיירוטסיה םיטביהב בגנב תויבושייה תורומתב תקסוע רבדמו םדא תנדס
חרוא םע ,תיוודבה 'רבדמה תוברת' םע ,םייגולואיכרא םידירש םע תורכה תישענ .םייתרבח-םיילכלכו
םיבושייב ,חותיפה תורייעב תויוליעפו םירוקיב םיכרענ ןכומכ .םייחה יסופדב תורומתה םעו יתרוסמה םייחה
תויגוסב ,הליעפ תוברועמו ,םינויד םימייקתמ הנדסב .תליאו עבש-ראב םירעבו ,םייתליהק םיבושייב ,םיירפכ
,שא יחטש ,םיבצחמ לומ עבט תורומש) חותיפ לומ רומיש לש תומליד ,םיבאשמ תקולחו םיחטש דועיי לש
,םירכומ יתלב םיוודב םיבושיו חותיפה תורייע) עפש לומ הקוצמ לש תומלידו ,('וכו םידדוב תובשייתה
.(םיגשגשמ םייתליהקו םיירפכ םיבושיי לומ

םוקימב אטבתמ יפרגואיגה דממה .ל"נה םידממה לש ירוטסיה-יתדוקנ גצימ איה המודקה תיאלקחה הווחה
ההובגה קושימה תגרדב םיאטבתמ תוברועמה דממו יתביבסה לוהינה דממ .ימוקמ תווקיה ןגא ךותב הווחה
הלא תוטיש .לוביה תלדגהו רגנה תרבגהל םלוכ םינווכמה ,הווחה לש תיגולוקאה תכרעמה יביכרמ לש
.בחרה םלועב םג ומכ ,בגנב םינוש םיבושיב הלא ונימיב םג תומשוימו הכומסה תונויסינה תווחב תורקחנ


הרזחב

"?םלועה תא ליצהל תולוכי םירעה םאה" :'ב אנדס
ןוירוג ןב .נוא יתביבס ךוניחל תיטנרוטקוד ,ינבא העונ

תויתביבסה תויעבה דקומ ןה תושעותמה םירעהש קפס ןיא
?וליצהל תולוכי ןה יכ ןכתייה ,םלועה לש
(Urban Ecology Australia 1997)

,עבטב ,םש .םדאה ידי לע ,הרואכל ,ערפומ יתלבה עבטה לא וידימלת תא חקול יתרוסמה יתביבסה ךוניחה
:םידימלתה םירומא
םדא תוברעתהל ןתושיגרו תויעבט תוכרעמ לש ןתובכרומ תא דומלל *
םייעבטה םיבחרמל היטפמא חתפל *
םדאה תעפשה ינפמ עבטה לע רומשלתונוכנ חתפל v

:לואשלו אקווד תוישונאה תוכרעמה לא ותונפהל ,תולעמ 180-ב טבמה תא טיסהל עצומ אנדסב
?תויונב תוישונאה תוכרעמה דציכ v
?תיעבטה הביבסה יבאשמב תוישונאה תוכרעמה תויולת ןפוא הזיאב *
המטסיסוקאה תא ךופהתש ךרדב הביבסה םע ןהיסחי תא תונבל תוישונא תוכרעמ תולוכי דציכ *
?אמייק תרבל םהלש *

םאה ונמצע תא לאשנו תישונאה תכרעמה לא "תיעביטה הביבסה"מ תוננובתהב רצק ליגרת ךורענ אנדסב
.יתביבס ךוניחב אצומ תדוקנל ךופהל הלוכי וז טבמ תדוקנ
תונורחאה םייתנשב ןומר הפצמב תחתופמו וז השיג לע תססובמה ,יתביבס ךוניח תינכות גצות ןכ ומכ


הרזחב

"עבטב תיב" :'ג אנדס
,גולוקאו תויונמואב לפטמ ,רגרב ןנור
םיצוביקה רנימס ,היגולוכיספוקאל זכרמה

תועבונה לופיטהו ךוניחה ימוחתב תוידוחיי דומיל תוינכות חתפמ היגולוכיספוקאל זכרמה
.ותביבסו םדא ןיבש ןילמוגה יסחיל תוסחייתה ךותמ
ןה םיינויח ותביבסל םדאה ןיב יארחאו קומע רשק יכ הנבותה תדמוע הסיפתה סיסבב
וז תיעבט הביבס םויק ךשמהל ןהו טרפה לש תישיאה ותוחתפתהל
תכרעמ חתפתמ ומע םשונו יח רנטרפ וב האורה ,עבטב תיב תקזחאו תינב ביבס הדובע
.גולאידו ןילמוג יסחי
תוסחייתהה תדוקנ תא םיווהמ ,הקזחאו היינב ךילהתב םירצונש רפכהו תיבה :עבטב תיב
תשיגמ םיטנמלא בולישב "םדא ץע ,תיב" היגולנאה ךותמ חמצ לדומה .תילופיטה הדובעל
הדובעה .המלש תימצע תוהז שוביגו הבחרה יכילהתב ךמות אוהו תויונמואב לופיטה
לולכמ לע תיבל - ןימזו רכומ םוקמל ךפוה עבטה יכ תורשפאה תא הגיצמ לדומה םע
.ימצעהמ קלחל תויהל תכפוהה עבטה תסיפת תבחרהל םרות אוה ךכ .ויתונוכת
:הנדסב
"קיתב יל שיש ץפח" תגצה ךרד תורכה *
תיתריצי-תישיא תוסנתהל בחרמכ תיב תיינב *
תיבה ןמ הדירפה ךילהת *


הרזחב

ראבו ןייעמ רוב :'ד אנדס
ןומר הפצמ ,תיתביבס תינרותה הירקב ךירדמ ,רבג ןורוד

('הנ קרפ היעשי רפס) "םימל וכל אמצ לכ יוה"

.תונייעמו תוראב ,םימ תורוב אוצמל לכונ חטשב .תויחל ידכ םימ תורוקמב בייח םדאה
.ונתוא םידמלמ םהש ינחורה רסמה תאו ולעפ וב ןפואה לע ,םהניב לדבהה לע דמלנ
ןפואב ררבל הסננ ,"אמלע ארבו אתירואב לכתסה" ה"בקה יכ רמואה ,שרדמה חורב
.חטשב תוליעפה תועצמאב הנומאל עיגהל ןתינ דציכ יתיווחו ןרקסמ
:חטשה םע עגמה ךות תוררועתמה תוגה תולאשב קימענ
?חטש בכרב שומישל תורשפאה תמייקשכ ,ירגתא לויטב ץמאמ עיקשהל עודמ *
?תואיצמה חרוכ וא לאידא - עבט תרימש *
?תודהיה תורוקמ ןיבל עדמה יוליג ןיב הריתס תמייק םנמאה *
?רבדמב הנש 40 לארשי ינב ידודנל ח"עב תדידנ ןיב רשק שי םאה *
?רבדמב אקווד רתויב הקומע הרוצב םיינרותה תונויערה םיאטבתמ עודמו דציכ *


הרזחבSefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia