יתביבסה ךוניחה
2001 רקוב-הדש תשרדמב

םורופ

.פ ארזע
דרופסקוא לש בוליש' היהיש דסומ היה רקוב הדש תשרדמל ןוירוג-ןב לש ונוזח
,רקוב-הדש ,יתביבסה ךוניחל עגונש המ לכב .ךוניחו עדמ תיירק ונייהד ,'הנביו
המזוי לש תומשגתה התייה הינגד .הנביל רשאמ הינגדל רתוי תברקתמ ,למסכ
םיעגושמ' רפסמ לש ,ירטוזיא ןויערמ תוחתפתה יבלש לכ תא הרבעש ,ץוביק ,תיצולח
רבע אוה :תאזה ץראב תויוכז תריתע תימואל תיגולואידיא העונתל דעו ,'רבדל
ףחס ךכ רחאו ,ינו'ג-םואב עקרקל הלע ,תרניכ תווחב (הרשכה) 'הריגד' תפוקת
הנירקהו העיפשהש תיגולואידיא העונתל וכפהש ,םיפסונ םיבר 'םיעגושמ' ויתובקעב
ץמאמל ,הייסולכואב הלקשמל רבעמ הברה המרתו ,ץראה יבחר לכב םויה רדס לע
.םינווגמו םיבר םימוחתב ימואלה
השע ,רקוב-הדשב תילמרופה ותנוכתמב דלונש ,יתביבסה ךוניחה םיבר םינבומב
הדש רפס-תיבב התייה 'הריגד' ה תפוקת :ומויקל לבויה תיצחמב המוד ךרד
םיכירדמ רפסמ .תירבדמ היגולוקאל ,םימי עובש לש ,םיסרוק וכרענ וב ,רקוב-הדשב
תרגסמ ידכל תיעובשה תומלתשהה תא קימעהלו ביחרהל ןויערה תא ולעה
אצי ךכ .הלא םימוחתב זכרתיש ,ןוכית רפס-תיב לש תילמרופו הפיקמ תיתנש-בר
הדש רפס-תיב לש בוליש ןיעמ היהש חמוצ ןוכית רפס-תיב לש 'טולייפ' ךרדל
ףחס אוה םירושע ינשמ רתוי ךשמבו םייפנכ חימצה ןויערה .ליגר ןוכית רפס-תיבו
יכ םא) הז בושח אשונ םידמלמה ,ץראה יבחרב רפס-יתב םייתאמל בורק
.ימואלה סוזנצנוקהו ירוביצה ןיינעה זכרמב אוהש ,אשונ ,(תיתיימינפ תרגסמב אל
הברה דוע םיבר לש םתלחנ היה ,וב קוסיעהו אשונה תארוהש ןאכ ןייצל ינויח
עשתה האמה ףוסב ,ץראב תינויצה תובשייתהה תליחתמ השעמל .םדוק
םינכתה תא ודמיל ,םיינוריע רפס יתבב םגו ,תדבועה תובשייתהב ,תובשומב .הרשע
.דועו 'ץראה תעידי' ,'תדלומ' ,'עבט' :םירחא תומשב ךא ,'יתביבסה ךוניח' ה לש
הרידא הפיחד הנתנ ,םישימחה תונש תישארב הדסונש ,עבטה תנגהל הרבחה
יאשנב הקיטסיצילבופו רקחמב םג ךשמהבו 'ץראה תרכה' שגדב הליחתב .אשונל
,(הביבסה תוכיאל דרשמהו ךוניחה דרשמ רקיעב) הלשממ ידרשמ .הביבס תוכיא
תויושר ,(דועו ,הנצינב תידוהיה תונכוסה , 'לשה' ןוכמו ל"קק) םיירוביצ םיפוג
ןולא ו'ג זכרמ ,הרוטקב הברע ןוכמ םהיניב) םיבר םייטרפ םיפוגו תוימוקמ
לע ,םיקסוע םלוכ ,(םירחא םיבר דועו ,זרא ץוביקב 'תיגולוקאה העובה' ,בהלב
ולשמ ןויבצ יתביבסה ךוניחל ןתנ ,דסומ וא ,ףוג לכ .יתביבס ךוניחב ,םתרדגה יפ
רבדה .רוקמהמ דאמ םיקוחרו ,ינשהמ דחא דאמ םיקוחר םיתיעל ,ולשמ םישגדו
תרבוע הכלה הבו הללסש ךרדה .םיכרד תשרפ לע רקוב-הדש תא דימעמ
ךוניחב םישדח תונויער היתובקעבו ,השדח תילבולג תואיצמ .םייונישו תורומת
?ללכב תאזכ שי םאה ?הנוכנה ךרדה יהמ .ץראבו םלועב הזיחא םינוק ,יתביבסה
תוידוחייהו ,תובר ינימ תחא הסרג דוע איה 'יתביבס ךוניחב רקוב-הדש תסרג'
תוסיפתה ,ברה ןווגמה ףא לע ךא .דוע הנניא ,םינש ךשמב ונתלחנ התייהש
ךוניחה לש יסיסבה ןויערה ,ירוקמה ינכתה ןיערגה ,תונושמהו תונושה תואסרגהו
םיציפמה ,ונירגובמ םיבר םהיניב ,םינמאנ םיכישממ ול שיו ,ףקת ןיידע ,יתביבסה
.ונתוואג ךכבו .ץראה יבחר לכב הרותה תא

.א ארזע
הפנע תוליעפ םישישה תונש תליחתב המדק השרדמב יתביבסה ךוניחה תוחתפתהל
ירחא ,םקוהש ינשה אוה) ץראב תיכוניחה תכרעמב שודיח זא היהש ,הדש רפס תיבב
,תינוגראו תינכת הכימת ,ךומתל ךרוצהמ דלונ ותמקה ןויער .(ידג-ןיע הדש רפס-תיב
אישב ויהש ,רעונה תועונת לכ לש םתלחנ זא ויה הלא םילויט .בגנה רהב םיברה םילויטב
.םירעהמו םיבשומה ,םיצוביקהמ ,הנש ידמ רעונ ינב יפלא רוזאל ואיבהו ,ןתחירפ
םייתנשה םילויטה תשולשמ דחא היה ('םישתכמ' לויט) בגנה רהל לויטה
םיינשה) רעונה תועונתב תרגובה הבכשב הרענו רענ לכ ופתתשה םהב םייתרוסמה
הנחמ' הנוכמ םויהש המ היה זא יתנש לויט .(תליא ירהלו הדוהי רבדמל ויה םירחאה
.בגה לע דויצה לכשכ ,חטש יאנתב תוחפל םימי עובש :'דדונ
,וז הפוקתב םיקה ,תיצוביקה העונתה םעטמ הלאה םילויטה תא זא זכירש ,לג לאכימ
לעפ םדצל .השרדמב הדשה רפס-תיב תא ,רקוב-הדש ץוביקמ ןהכ עושוהי םע דחיב
תיתשתה תא ןיכהל רומא היהש ,תדבע תווח דסיימ ,ירא-ןבא לאכימ 'פורפ םג
םוקל היה דיתעש (השרדמה לש 'דרופסקוא' ה) יאטיסרבינואה ןוכמה תמקהל
.('הנבי' ה) ךוניחה תודסומ דצל ,םוקמב
גולואיכראה ודצלשכ , הדשה רפס-תיב לוהינ תא ןוירוא ארזע לביק לג לאכימ ירחא
הז אבש ,בהי יול ריכבה ךירדמהו ,קחש השמ היגולוקאל טנרוטקודה ,ןהכ ףלודור
םיעבשה תונש תליחתב .םדוק םינש רפסמ דסי ותוא ,ידג-ןיע הדש-רפס-תיבמ רבכמ
ךותמ .ןופצהמ ואבש תוצובקל ,תירבדמ היגולוקאל סרוקה תא ץירהל וליחתה םה
רבכש ירוזא ןוכית רפס-תיב תריגס םע הרצונש תונמדזה תובקעבו ,הזה סרוקה
אלש ,ןוכית רפס-תיב תחיתפ לש ןויערל האיבהש ,הזתניס הרצונ ,םוקמב לעפ
לע תילסרבינואו המלש םידומיל תינכות חתפי אלא ,תירבדמ היגולוקאב קר קוסעי
,ןוינכטהמ ריכב גולוקא ,הוואנ באז 'פורפ וסיוג וז הרטמל .הלאה תונויערה יפ
.םוקל היה דיתעש רפסה-תיב להנמכ ,איבל-רב יצנבו ,ץוחבמ תימדקא תוכמסכ
,1976 ב הוואנ באז ידי-לע וחסונש יפכ ,שדחה רפסה תיב לש םיידומילה םינכתה
השיג" :(1981) 1'סמ 'תוביבס' ןואטיבב ןויארב איבל-רב יצנב ידי-לע םיטטוצמ
."תימוחת-ןיבו תימוחת -בר ,לע-תכרעמכ תואיצמה תסיפת ,תינללוכ ,תיטסילוה
םעפ .'ןאל' ה ונל רסח …'םזינמוה' חנומה רכזוה אל ,רוד תונש ךשמב ,םויה דעו זאמ
םיסנמ ונחנא ןאל ?םויה הנממ קלח ונחנאש 'דעיה תרבח' יהמ .דעיה תא רידגהל ונעדי
יצורעב ףקתשמה םוקאוה לא ?'עפשה תרבח' לא ?ישילשה ףלאה יחרזא תא בתנל
תרבח' וז ,םלועב ולדוגב ינשה אוה לארשיב רשועהו ינועה ןיב רעפהשכ ?היזיבלטה
?היווהה ?תואיצמה הליחתמ הפיאו 'הביבס' ה ןאכ תרמגנ הפיא .עוושמ 'קדצ-יא
?יתביבסה ךוניחל ךייש אל הז

רהוז
תילארשיה הרבחה ןורחאה רושעב .םיילאטוט םידעי הב ןיאש הרבח ןאכ תחמוצ
תפרוטמ תוביוחמ התוא תנבה אלל ןבומ תויהל לוכי אלש ,תוקרפתה ךילהתב תאצמנ
ןעמל קבאי אוה .קבאי דיחיה הנעמלש ,תישיא תויתפכא שי םויכ .םעפ ויהש םידעיל
ךירצ אל .םהמ ול תפכאש םיפסונ םירבד ןעמלו הביבס תוכיא ןעמל ,יתרבח קדצ
וא תיתד ,תויטסילאיצוס-תיתרבח היפוטוא הזיא ,וינפב דומעיש 'דעי' הז ליבשב
.דחאכ תישונאהו תיזיפה הביבסל תגאודש תויתפכאל ךנחל ךירצ .תיחישמ
.דועו םיינוליחו םייתד ןיב םיסחיל ,םינכשה םע םיסחיל ,םיקפואבו םחוריב הלטבאל
ונלש הרבחהש היצטנמגרפה תוחתפתה חכונל תוירחאו תויתפכא לש רסמ חתפל ונילע
המ לכל תויתפכאו הבהא ולצא תחמוצ - םיבחרמל תמאב חתפנש םדא .הב תכלוה
תויהל הכירצ הלועפה םיוסמ ןבומב .הלועפ אובל הכירצ םשמו ,ותוא בבוסש
תמגוד ,קינצוביקהו רבצה תויומד םע ההוזמה ,יאכראה ןבומב אל ךא ,תיטסילאיצוס
תופיה תויזטנפה םע ההוזמה םזילאיצוס אל םג .םתוריעצב ןויצ-רה ריאמו ןורש קירא
,תויתפכאו הבהא לש יתנטואה םוקמל עיגהל ךירצ .םינומא שוג לש תוננערהו
תחלצומ הלועפ אובל הלוכי הנממש ,תישונאהו תיזיפה הביבסל רבחתהל וכותמו
הרבחה תאצמנ וב תוקרפתהה ךילהתל הליבוהש וז ,רבעב ונרכהש הממ רתוי
.םויה תילארשיה
.(ןלהל 'תועד' רודמב אשונב רמאמ חפסנ)

.פ אזרע
תללוכו (וירבדל ,ידימ הבחר ןכתי) הבחר הרדגה םינייצמ רהוז לש רמאמהו םירבדה
,השדח השיג אטבמ ורמאמש יאדו ךא ,רבדה ךכ םא עדוי ינניא .יתביבסה ךוניחה לש
הקרזנש ןבא' ןיעמ וז .רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה לש תלבוקמה השיגהמ ,הנושו
הז הגוהנה הסיפתהמ ,םיבחרתמ םילגעמב ,םיקחרתמו םיכלוהה םילג תרצויו 'םימל
.תיתביבסה תולכשומה אלו ,תיתביסה תוניירואה הזכרמב .רפסה-תיבב םינש

לוס
הלכלכ לש תוילבולגה תויעבל םיעדומ תויהל םיכירצ ונידימלתש ונלוכ לע םכסומ
,רפסה-תיב לש תירוקמה הרטמה תמייק ןיידע ךא .הבהאו םולש ,יתרבח קדצ ,הרבחו
תימיכ-תיגולויב-תילקיזיפה הביבסה .לארשי תנידמב םיבושחהמ םהש ,םיכרעל ךנחל
יוארה דובכב תסחייתמ הנניא הרבחה .םיכרעה ראשמ בושח תוחפ אל ךרע איה
,הלש היגולוקאהו היגולואיגה לע ,רקוב-הדש .םהב םילגודה םישנאלו וללה םיכרעל
.הביבסו עבט תרימש יכרעל בטיה ךנחל ןתינ הכותבש תיעבט 'הדש תדבעמ' איה
הלא .םילשוריבו ביבא-לתב םג דמלל רשפא םימסוקו םיפוסוליפ ,םיטסינמוה םיכרע
ילאידיאה םוקמה איהש ,רקוב-הדשל םליבשב אובל ךרוצ ןיאו ,רפסה תיב תרטמ םניא
.הזכ אשונ חתפל

ןקז-ןב הנליא
ךירצ ונימיב .רוכינל ךנחי יתביבסה ךוניחה ,תישיאו תימינפ תולכתסה ,ףותיש אלל
שיגדהל שי .טרפב תוישיא-ןיב םיסחי תוכרעמו ללכב םייחה תוכרעמ תא זכרמב םישל
,רה' קר אלו ,םיישיא ןיב םיכרע ,הרבח ,תוברת :יתביבסה ףונל רבעמ םהש םירבד
.'ץע וא ,רבדמ
ךוניחה תונורקע לע ,רבעב םעפ-יא ובתכנש םיכמסמ לש שקיע ץומיאמ תגייתסמ ינא
םעפ ןווכה תא קודבל שי .'הרהנמה הצקב רוא' ןיעמכ םויה דע םיהוזמהו ,יתביבסה
חורל םיאתיש שדח והשמ רוצילו תונשל ,'תושודק תורפ גורהל' ךירצ םא ,םעפ רחא
.ןמזה
תובקעב היטרקומדו תוחרזאל ךוניחל יניעב המוד ,רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה
ךיא תרכונמו הרק הרוצב ךנחמ ח"ודה :םינש שולש ינפל בתכנש ,רצינמרק ח"וד
םדא ,רתוי בוט םדא תויהל ,תיטרקומד היישעל ךנחמ אל ךא ,טרקומדו חרזא תויהל
.ביוחמ םדאו שיגרמ םדא ,בהוא

.פ ארזע
יטקדידה םוחתב םג .'םיבטוקמ תודש' רופסניא ךותב םידעוצ ונחנא תיכוניחה היישעב
ינש בטוק ןיבל ,'הרודסה הנשמה' אוהש ,דחא בטוק ןיב .הזכ הדשב םיאצמנ ונחנא
.'עורפה רותלאה' אוהש
תורטמ םע ,תינבומה ,תיכשמהה תיראינילה ,הבותכה תינכותה אוה ןושארה בטוקה
היישעה אוה ינשה בטוקה .תורורב הכרעה תוטישו הדובע תוטיש ,לנויצר ,םידעיו
,וידימלת לש ,ולש ןטב תושוחת יפ-לע הרומה לש תיטקדיד הטלחה .תנמדזמה
.םינתשמה הביבסה יאנתל םאתהבו
.התלעפהב השימג תאז םע ךא ,תדעותמו הבותכ תויהל הכירצ םידומיל תינכות יתעדל
דימלתה ףשחנ וב ,יתתיכ ץוחה ,יטנתואה יתביבסה ךוניחב דחוימב בושח רבדה
םינוויכל םידימלתה תוניינעתה תא םיתיסמש ,תועתפהו םייוריג רופס-ןיאל
םידומיל תינכות תביתכב .םינוש
אלל םינתשמה ,םיינוציח םייכרעו םייתרבח ,םייכוניח םימרוג םג ןובשחב תחקל ךירצ
.םדקתמ לכה ,םרוז לכה .רואל ותאצוה עגרב טעמכ ןשייתמ דעותו בתכנש המ לכ .ףרה
.םייפלאה תונשל רבכ םימיאתמ םניא םיעשתהו םינומשה תונשב ונאצוהש םיכמסמ
,ןובשחב תאז לכ תחקל הכירצ ,הבותכה םידומילה תינכות .'תנשייתה - תמסרפ'
.ל"נל םאתהב ,יתימא ןמזבו ,שדחתהל ,ןווכ תונשל ,תבצעמ הכרעהל הפושח תויהלו
.תינתשמ יתלבו תימעפ-דח ,תמכסמ הכרעהב קפתסהל אל

ןרע
תושיגה ,םינכתה םלוא .סוזנצנוקב הז .יביטמרונ הז 'הביבס שיא' תויהל ,םויה
םג ךכ .תועד לש לודג בחרמ לע םיסורפו ,םינווגמו םינוש ,הזה סוזנצנוקב תוסיפתהו
תוטישו תונוש םיכרד ,תובר דעי תויסולכוא שי .תחא ךרד ןיא .יתביבסה ךוניחב
.תונווגמ תויטקדיד
השיגהו תיגולויצוסה השיגה :ךוניחב תויזכרמ תושיג יתש תומייק ,ןורקיעב
.תיגולופורתנאה
תיגולופורתנאה השיגב .והשלכ יכוניח דסומב דמול ךנחתמה תיגולויצוסה השיגב
ריוואל ותאצ עגרמ .'תדמול הנוכמ' אוה םדאה וז הסיפת יפל .םייחהמ דמול ךנחתמה
.עבטה קיחב םגו ,םירוהה תיבב ,בוחרב ,רפסה-תיבב םא .דמול ןמזה לכ אוה ,םלועה
.עדימ םיטלוקש םירוטקטדכ םילעופה ,םישוחה תועצמאב ךנחתמה דמול וז השיגב
עבטה קיחב םילויט .עבט תרימש יכרע תיינקה לש תיתרוסמה תיכוניחה השיגה וז
עבטל הפישחל .םישוחה תועצמאב םיטלקנש ,תויווחו םייוריגל ךנחתמה תא םיפשוח
ףקותב ,עבטה קיחב םנמזמ תובר םיהושה םישנא ןיב הקיז תמייק :ףסונ יכרע ןפ םג שי
םידקפמו הדש ישנא ידכב אל .ץראלו המדאל ,הביבסל םסחי ןיבל ,םתדובע וא םקוסיע
תעידיו עבטה תרימשל תרחא וא תאז הרוצב םירושקה ,םיאלקח םג ויה אבצב םיעודי
,םיגולואיכרא ויהש ,ירורד רימא ףולאהו ,ןייד השמו ןידי לאגי םיל"כטמרה ךכ .ץראה
היהש ,דלפ ריאי ,עבטה תרימשל תושרה לש ןושארה הלהנמ היהש ,הפוי םהרבא ףולא
הלא .םירחא םיבר דועו ,תוחרזאב םג בבוח רייסו גולואיכרא ,םינחנצה תרייס דקפמ
.תונויצב המדאה שוביכ ןויערו עבטה תרימש ןויער ןיב רשקה תא בטיה םיאטבמ
עבטה תרימשל תיתרוסמה ,תיתייווחה ,תיכרעה השיגב הקיחש הלח תונורחאה םינשב
םוקמב .תיגולוקא ,תיעדמ ,תיתומכ ,תינתלכשל הכפה השיגה .םינימה לע הרימשהו
חספ אל הז רבעמ .םיבאשמ לודלדו ריווא םוהיזב םיקסוע תיסאלקה עבטה תרימש
,יכוניחה רסמה לש המשגה ןיא ,יתביבס ךוניח תושעל תרמייתמה ,השרדמה לע םג
.רוזאה יבשות תחוורו הביבסה תוכיא ןעמל הפיצרו תישממ תוליעפב אטבתהל ךירצש
,םחורי םע רשקב אטבתהל ךירצש ,יתביבס קדצ ןיאו ,יתביבס חופיט ןיא ,רוזחמ ןיא
םייתביבס םיטקילפנוק יבגל הדמע תטיקנ ןיא םג .רוזאב םיאודבהו הנומיד
תטיקנל הריתסב דמועש ,יפוס ןיא יתבשחמ םזילרולפ שי .ץראבו רוזאב םישחרתמה
.טרפב יתביבס ךוניחבו ללכב ךוניחב ינויח אוהש רבד ,הרורב הדמע
תובצייתה ןיא ,הביבסה יאשונב עוצקמה ישנא יבוט םידבוע וב ,רבדמה רקחל ןוכמב םג
עבטה תרימש אשונ .םידמולמ םירקחמ םיבתוכ רתויה לכל .םייתביבס םיקבאמ תיזחב
.הניפל קחדנ הביבסה תוכיאו
.יהשלכ הזתניסב םרבחל שיש ,םיכבדנ ינש ילוא ,םיבטק ינש ,תושיג יתש ןאכ שי ,רומאכ
שגדה .ףונהמ קלח אוהש ,םדאה הכותבש ,הביבס לע אלא ,ףורצ עבטב קר בודמ אל רבכ
,םימ םוהז ,ריווא םוהז םע ,תינוריעה הביבסל םיחותפה םיחטשהו עבטהמ רבוע
תויעדמ תונילפיצסיד ידי לע םילפוטמ הלא םיאשונ .םייתרבח םירעפו ןיסולכוא תופיפצ
.היפוסוליפ םגו הירוטסיה ,היפרגואיג ,תולכירדא ןוגכ
הבישחל 'לשה' ןוכמו עבטה תנגהל הרבחה יגיצנ ןיב הנורחאל ומייקתהש םינוידב
לס לולכל תאזה הזתניסה לע .תאזה הזתניסל החסונ השבגתה ,תיתביבס תוגיהנמו
םיכרע .יתביבסה ךוניחה תונורקע תא רתויב הנמאנ הרוצב םיפקשמה םייכוניח םיכרע
.םזיביטקאו תיתרבח תרוקיב ,תוניירוא ,האילפ :םה הלא
.עבטה םע שגפמב תישגרו תיתימא תורבחתהו ,תויתייווח תשוחת התוא איה האילפה
,(ףירעמ-ןיע) תדבע-ןיע לפמב ןורחאה ןופטישה תעב התייה ירשב לע יתיווחש המגוד
.הזה םישרמהו רידנה ןויזיחה הארמל תושגרתה בורמ וכב םש ויהש םישנא רשאכ
םוחתב םימייקה םיכרעהו עדימה לולכמב טולשלו אצמתהל תלוכיה איה תוניירוא
.ולש יתוברתה םלועב תוברועמ תולגלו
תושרהל םילוכי 'םירישע' :המגודל .יתרבח קדצל ליבוהל הכירצ תיתרבחה תרוקיבה
םע םימ םיתוש ,רקיעב ישילשה םלועב ,םיינע .םירקי םילרנימ םימ תותשל םמצעל
.רולכ ג"מ 700
םיכלוה הלא .רוזאב ל"הצ יסיסבו םילעפמהמ הנונראה יפסכ תקולח איה תפסונ המגוד
יבשות דועב ,השרדמה ללוכ ,םיססובמה היבושיילו בגנה-תמר תירוזאה הצעומה תפוקל
.ללכ ךכמ םינהנ םניא ,הלא תומוקמב םידבועה ,םחוריו ןומר-הפצמ
ךרד םג וב לפטל ךירצש רבד ,יתביבס קדצ רדעה לש םיבצמ תושיחממ הלא תואמגוד
.יתביבסה ךוניחה
דגנ קבאמה לשמל .םיקדוצ םיקבאמ ןעמל הלועפה תטיקנ לש טקאה אוה םזיביטקא
,םיחותפ םיחטש דעב קבאמה .םייתרבח םירעפ דגנ קבאמה .לארשי הצוח שיבכ
המו ,תויחל םיצור ונחנא הנידמ הזיאב .'דעיה תנידמ' הזל ארק ןוירוא ארזע .דועו
?ךכ םשל תושעל םינכומ ונחנא

עבטה לש היגולוקאה תארוהב קרו ךא דקמתהל םילוכי ונניא ,םוכיסל
,ףתתשהל ונמצעל תושרהל םילוכי ונניא םג ךא ,(ליעל ,לוס ירבדכ) ילקזיפ-ימיכ-יגולויבה
םיחטש ,לארשי הצוח שיבכ תמגודכ ,ץראב םייתביבסה םיקבאמה לכב ,יביטקא ןפואב
.דועו יתביבס קדצ ,םיחותפ
תנידמל' סחיב תיכוניח םלוע תסיפת שבגל םיכירצ השרדמב ךוניחה תודסומ
(?) ונלש 'דעיה
.בגנה - ונלש 'דעיה רוזא'ו

ןורימ
תאז םגרתמ ינא .'םזינמוה' ה ןיינעב ןוירוא ארזע לש ותרימא תא בלה לכב ץמאמ ינא
תיסיסבה תוגהנתהה תמרב שונא םלצ לע רומשל ךיא רמולכ ,"תוימדא" :תירבעל
הרזע ,ריינ ףוסיא :"ךיניע ןיבמ הרוק לוט" לש המרב ,יתביבסה ךוניחה ינפל דוע ,רתויב
והז .קפסב הנותנ הנניאש המרונל ךפהיהל םיכירצש ,רתויב םינטקה םירבדה ,שלחל
יל קיצמש ףסונ רבד .הז םוחתב קיפסמ השענ אל יתכרעהלו ,ונממ רורב ןיאש ךרע
.ץראה תא בטיה םיריכמ םניא םידימלתהש השוחתה איה ,אנד תמדקמ רפסה-תיבב
,ןעטמ םעו היווח םע רפסה תיבמ םיאצויו התוא םיבהוא ,הביבסה תא םיריכמ םה
.'וכו 'םיה ךרד' ןוגכ ,ץראה תעידיב רתויב םייסיסב םיגשומ םהל םירסח ךא
תיב לש המקהה תווצ) 'םידסיימ' ה לש םתדובעל הבר הכרעה יבלב שי ,ךכל רבעמ
יל הרוכז .םדי-לע ובתכנש הדשה תואנדסלו םירמוחל ,םינכתל ,תוינושארל ,(רפסה
רה תיפצת םע ,(רובה תווח) תיטבנה הווחה ליגרת םע ,בגנה רה תנדס דחוימב הבוטל
םע דחי .(לטנמיפ ארזע לש טוטרש תרזעב) םיבושיהו תיצראה םימה תשרפ וק ,היחמ
תורסח יתעדל .ותוללכב תואנדסה ךרעמ לש תדבוכמו תדמתמ הקידב תושעל שי תאז
,היגולופורתנאה ימוחתמ םיאשונ תוללוכש ,תישונאה הביבסה לע שגדב תואנדס
תווחל תוסחייתה הנלולכתש תואנדס .'וכו תירוטסיה היפרגואיג ,היגולואיכרא
תונידמה רבחמ םילועל ,םיאודבל ,םיירבעה םישוכל ,םיצוביקל ,םידדובה
.תואנדס לש הז גוס בטיה תגציימ 'בבוסה תסיפת תנדס' .דועו ,ןומר-הפצמב
חווטב .ךורא חווטלו רצק חווטל בושחל ךירצ ,ןוירוא ארזע ידי-לע רכזוהש ,'דעיה' לע
,תושדח אצומ תודוקנל ליבומש ,'דעי' םה הסיפת לכ ,שדחמ רוריב לכ ,הנדס לכ רצקה
תנדס' תאז םא ןיב ,ךשמהל ונמצעל םיביצמ ונחנאש םינווכה תא רידגהל ךירצ ןהמ
ךוראה חווטל .םזינמוהה לע יללכ ןויער וא תיתרבח תוברועמ לע תינכות ,'םידופוזיא
תאז תינכות .רהוז לש וירבד חורב ,םירוריבה בבס םותב שבוגתש תינכות אוה 'דעיה'
'יופא' ,יושע ,שבוגמ רצות תויהל הכירצ איה לבא ,'תינמז' וא ,'תינויסינ' ארקיהל הלוכי
.בטיה
ךותמ תאצל ךירצ השעייש יוניש לכ .תוכפהמל םוקמ ןיאש בשוח ינא ,ירבד םוכיסל
.שדח רבד תונבל תוחומה רועס ךותמו תווצ תדובעב ,רבעב השענש המל דובכ

ירעי ליג
,'תיטסילוה' תינכותכ תרדגומ רפסה-תיב לש תיתנש עבראה הביבסה ידומיל תינכות
עבטה לע תימדקא הרוצב תדמלמ איה .לולכמכ הביבסה לע תלכתסמ איהש הז ןבומב
םייחה תרוצל תוסחייתהה תא הרסח תינכותה .'ךיא' ה תא הרסח איה ךא הביבסה לעו
.'וכו רציימ ינאש תלוספל ,ילש יונל ,ילש תידיימה הביבסה לע תוירחאל ,וישכעו ןאכ ילש
תאז ול הארמ הניא איה ךא ,"ךתוא תבהוא דאמ ינא" :הנבל תרמואה םאל המוד רבדה
תרכה תנדס'ב .רבוע אל רסמה וז ךרדב .התבהא תא ול חיכוהל ידכ רבד השוע הניאו
תויגולואיגה תורוצתה לע ונלכתסה .םיקולח סכרב ליגרת ונישע 'ט התיכ םע 'הביבסה
תא ריבסהלו גיצהל יתיסינ .םייחה ילעבו חמוצה רוזיפ לע ,(םירורדו הטבש ,רצנ)
ךכ-לכ אל ,"םימ ספות אל הז" ,רבחתמ אל הזש יתשגרה ךא ,המלש הנומתכ םירבדה
ןנובתהל בייח אוה ,ולש הביבסה תא רוקחל הצרי דימלתהש ידכ .הזמ םהל תפכיא
,ףוגב ירמגל רחא םוקממ אלא ,שארה לש 'הספוק' המ אל ,ןושאר בלשב ,הילא רבחתהלו
רמוחה לא דימלתה לש ישיאה רוביחה תא הנקמש המ הז .שגרהמ ,ןטבהמ ,בלהמ
.תינכותב רסח ,יתעדל ,הזו ,דמלנה

ןקז-ןב הנליא
אל םתוגהנתה .םידליה תוגהנתה תא םינשמ ונחנא המכ דע אוה ונלש יכוניחה ןחבמה
לעב רגוב םדא איהש ,אצומה תדוקנל רוזחל ונילע .'םדא' ה לע דקמתנ אל םא הנתשת
םידליה לש תוגהנתהב לפטל םיצור ונחנא .הלש רצות איה תוגהנתההש ,םיכרע תכרעמ
ןהש תויוגהנתה ,ראשה ןיב ,םה יתרבח קדצו רוזחמ לשמל .הביבסה לא םסחי לש רשקהב
הפיא איה לאשיהל הכירצש הלאשה ,'?הביבסה יהמ' הלאשה לע ןוידב .םיכרע לש רצות
יתעדל .אצומ תודוקנ םירשע תויהל תולוכי אל ?אצומה תדוקנ יהמ ?סוקופה תא םימש
המיאתמ תוגהנתה םהמ רזגית ,םייואר םיכרע ול ויהי םא .'םדא' ה תויהל ךירצ סוקופה
םג .הביבסב לויטב תושגרתהו האילפ ידכל דליה תא איבהל קיפסמ אל .הביבסה יפלכ
החלצה םניא ,הביבסה יעדמל םירחא םייטנבלר םימוחתבו ,היגולויבב םיימדקא םיגשיה
.הביבסה יפלכ תמלוה תוגהנתה היהת אל , םדאכ ,רגובה תוגהנתה םא , יתביבס ךוניחב

ינוליש הקיבצ
.דליל דלימ הנוש אוהו ,ולש בצקה תא שי ,ללכב ךוניחל ומכ ,יתביבסה ךוניחל
ןמזב דליל דלי ןיב הפיפח ןיאו ,דחוימב יתייעב אוה םירוענה ליג ,תורגבתהה ךילהת ללגב
יתוגהנתה יונישל םיפצמה ,םיקיחרמה תונוזחה ילעבל תורעה יל שי ךכב .וילא עיגמ התאש
םיספות אל םידחאו רחואמ ספות ינש ,םדוק ספות דחא .הביבסה לא םסחיב םירגוב לש
,הביבסל סחי לכ היה אל ,ןוכיתה תפוקתב רענכ ,ימצע יל .הביבסל סחייתהל דציכ - ללכ
,הביבסל דאמ יתפכא ינא םויכ .רדחה ןויקינ ןיינעב יכנחמ םע ימוימוי קבאמב יורש יתייהו
.ידובכמ ליפמ הזש ילבמ ,םירחא םירבדו תוריינ ףסואו בוחרב םישנא ירחא ךלוה ינא
רעיב ,תימורדה הקירמאב ךכ .דליה תוחתפתהב ברעתמ םצעב רגובמה יכוניחה ךילהתב
לדג אוה .שיש המ םע רדתסמו תוקני ליגמ הביבסה ךותב הבשנ דליה םש ,סנוזמאה
טלוק ,רגובממ ,קוביח וא ,'קילפ' לבקמ םעפ ידמ ,ולש הביבסה ךותב לותח ומכ ,לגנו'גב
וילא יתביבסה ךוניחה והז םאה .לותחה ומכ ,דוצלו תוסנל ךישממו ,תודחא םילימ
?םיפאוש ונחנא
:ולש 'תיעבט' ה הביבסהמ יתוכאלמ ןפואב דליה תא איצומ 'ונלש' יתביבסה ךוניחה
יתוכאלמו ןגרואמ שגפמ והז ?לויטה והמ לבא .לויטל ותוא איצומו ,הנוכשהמ ,בוחרהמ
תא רחוב ,ךירדמה וא ,הרומה .תמאב 'תיעבטה' ותביבסמ דליה תא איצומה ,עבטה םע
,ומצע תא 'גיצמ' היה עבטהש הממ הנוש ךרדב לויטה תא להנמו ,לולסמה תאו םינכתה
םצעב איהש תוברעתה תאז .ליעל המגודב ומכ ,יעבט עבטה םע שגפמה היה ול
.עשי ירסח םידלי לע רגובמה לש הרוטטקיד
?םיצור ונחנאש יתביבסה ךוניחה והז םאה
םיכרעב ובשי םהש םיצור ונחנא .יתביבסה ךוניחה תועמשמ לע בושחל םיכירצ ונחנא
.םיכרע דועו , הביבס תרימש ,עבט תרימש ,עבט לש תיבויח הרבח לש
.תויטקרפ תולאשל םג תורושקה ,תופסונ תויכרע תולאש תולוע ןאכ
ךיא .לבגומ ביצקתו ,םימוצע םיכרצ םע ,תועש X-ל םימי X-ל ,םינש X-ל םיעיגמ םידליה
תועשה X תא לצנל ךיא ?טפסנוקה והמ ?תונושה תושירדה ויב תועשה לס תא םיקלחמ
עדי ,תויביטינגוק תורטמ ,תויתייווח-תוישוגיר תורטמ ןיב רתויב הליעיה הרוצב
שגד םישל םג יל בושח ,תינויצו תידוהי הנידמ הפ היהתש הצור ינא םא ?תויונמוימו
ךרדל המודב ,םויכ ילארשיה ידוהיל םהלש תויטנבלרה תא ןוחבלו ,םיידוהי תורוקמ לע
ילש ןבה לש םידומילה תינכותבש ,ךכמ דאמ גאדומ ינא .עבטה יכרע םינחובש
?הקיטמתמב רובגת םע המ .ך"נתו הירוטסיה טעמכ ןיא
,ןודל ךירצ ,רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה דיתעב ןדש ,הזה םורופה ,ינכתה ןוידה דצל
.רעונ ינב רתויו רתוי רפסה-תיבל איבהלו ךושמל דציכ .תויביטקרטא לש םילוקישב םג
תשרדמב םוקימה .תועשה לש ליעיה לוצינבו ןונימב ,םוקימב תויהל ךירצ ךכל הנעמה
תופרהל םיכירצ םניא ,קותינהו קוחירה ,תאזה תמיוסמה הביבסה .ןוכנ אוה ןוירוג-ןב
דחי .ךכ לע םידיעמ רוזאב ומקש (תוינוכית תובישי) םייתביבס רפס-יתב ינש .ונידי תא
ןונימב ,ההובג המרב םידומיל ויהיש ,תוניוצמ ןאכ היהתש ףואשל םיכירצ ונחנא תאז םע
תוברועמו הקזח היווח הייהתשו ,תורגבל םידומיל ללוכ ,תועש לש ןוכנ לוצינו

תירונ
ךוניח לש תחא הקיטקט אוה ןוכיתה רפסה-תיב ?'יתביבס ךוניח' ב םינווכתמ ונחנא המל
םיצור ונחנא ןכותמ .תופסונ תוקיטקט שיו ,תרחא הקיטקט אוה הדש רפס-תיבו ,יתביבס
?ריבעהל םיצור ונחנא םירסמ הזיא .םיבחר םילהקל םירסמ וריבעיש םירצומ רוציל
ץראב חתפתה גשומה זאמ .עבט תרימש םע ההוזמ יתביבסה ךוניחה היה הנש 20-30 ינפל
ךירצ .תירנילפיצסיד-בר איה תיתביבסה היגולוקאהש המכסה שי םויה .םלועבו
םוקימה .םייכוניח םיגשיה גישהל ידכ יתביבסה ץורעב שמתשהלו םירסמה תא דדחל
.תובר ךכב ונל עייסמ רקוב-הדש לש יפרגואיגה
הסרגה יהמ רידגהלו ,םישדחו םינשי ,םיטבלו תועד ףושחל איה הזה רנימסה תרטמ
םילוכי ונחנא םילכ הזיאבו ,ךוניחל תרבחתמ איה ךיא ,תיתרבח היגולוקאל ונלש
.לודג רתויש המ להקל ונלש םירסמה םע עיגהל ידכ שמתשהל

לוס
םישנאל רתוי בוט םדא םג היהי ,הביבסה לא רושקו בהוא ,ןיבמש םדא-ןבש ןימאמ ינא
לשמל ,ןיבמש םדא .םירחא םישנא לשו םהלש תושגרבו םיכרצב רתוי בשחתיו ,םחוריב
ךכמ ךילשי ,תניוע הביבס ךותב דורשל ולש םיישקה תאו דופוזיאה לש תובכרומה תא ,
.תאז השעי אוה ןמזה םע לבא ,ידיימ ןפואב אל ילוא .תישונאה הביבסה לא וסחי לע םג
תאזו .עצוממהמ םיבוט רתוי םיחרזא לכה-ךסב םה ונלש ונרפס-תיב ירגובש בשוח ינא
עבטה לש תובכרומה תא םיניבמ םהו ,הזה רסמה תא וטלק םהש ללגב הבר הדימב
תולכתסהה תא םהל שי .(תישונאה הביבסל רשקהב) היגולואיכראה לש תובישחה תאו
םג ונחנא .םיבשחתמ רתוי ,םיבוט רתוי םישנא ויהיש איה ונלש הרטמה .תובשחתההו
רשפא הילא ,('דעיה תנידמ' :ןוירוא ארזע ידי-לע ,ליעל רמאנש יפכ) תונויצל םיכנחמ
םגו תודהי םג דמללו ,םינוויכה לכל שרפתהל םילוכי ונניאו תויה .םינוש םינוויכמ תשגל
ךרד אוה ונלש ןוויכה ,הקימעמו תבכרומ הרוצב ,םירחא תועוצקמ םג ילואו ,ך"נת
.הרטמה לא עיגהל םיכירצ ונחנא הכרדו ,תימיכ-תיגולויב-תילקיזיפה הביבסה

יאנחט יש
,(תונכוסב תובשייתהה תקלחמ ר"וי היהש) ץייו ןנער לש החיש יל ריכזמ הזה ןוידה
,הארת" :ןוירוג-ןב .בגנב םיבושיי םיקהל ול ארק הז רשאכ ,ןוירוג-ןב םע ול התייהש
.םיטנזיבה ודבע ןתיא תויאלקח תוטיש חתפמ ,(תדבע תולגרמל) דיל הפ ,ירא-ןבא 'פורפ
,המ עדוי התא " :ול הנעו ץייו ןנער בשח ."םיטנזיבה לש ומכ םיבושיי הפ םיקנ אוב זא
בשייא ינא זא םיאמורה ושמתשהש םילכב אבצה תא שמחת התאשכ ,ןוירוג-ןב
."םיטנזיבה ושמתשהש תוטישב
שיאכ .םייפלאה תונש לש םייתביבס םילכב שמתשהל ךירצ םויהש ,אוה לכשהה רסומ
יתארק ,עבטה תנגהל הרבחה לש ןכמ רחאלו ,רקוב-הדש הדש רפס תיבב עבטה תרימש
רקוב לכ ןושאר רבד ,םויה .'עבטו ץרא' וכישממ תאו ,'ץראו עבט' ןואטבה תא ותעשב
םויה ותא דובעל םיכירצ ונחנאש ילכל המגוד וז .'סבולג' תא ארוקו טנרטניאל סנכנ ינא
תוסחייתה איה ,םיפסונ םיבר םיכרעל םג ומכ ,עבט יכרעל תוסחייתהה םויה יכ)
.(ןודנה ןותיעה החמתמ וב םוחת ,תילכלכ
.תישעמ הבישח לשו תרצוי הבישח לש ןפ ול שיש ,הזה ןוידה לש ךרדה םע םיכסמ ינא

ןתיא
אשונו תוידוחייה אשונ :הזה ןוידה עגנ אל ןיידע ןהב תודוקנ יתשל סחייתהל ינוצרב
.הכירצה תוברת
רבדה .יתביבס ךוניחל ידוחיי דסומ התויה תדבועב רדהתהל תגהונ רקוב-הדש תשרדמ
ץראב ידוחיי ,ןכא ,אוהש ,השרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה-תיבב רקיעב אטבתמ
.(ינוליחה רזגמב)
תוחכונ תאטבמ איה דחא דצמ .סכנ הווהמ דימת אל איהו ,ןאכלו ןאכל םינפ תוידוחייל
,תינלדב הדמעב ונתוא דימעמ רבדה ינש דצמ .הילע רומשל ונילעש ,הרורב דאמ תוהזו
.'שא תכשומ' םג םימעפלו ,ץראב יתביבסה ךוניחה םוחתב תיתימאה היישעהמ תקתונמ
לכונו הרכהל הכזנ תאז ךדב קר .םיעיפשמו םיביטקפא ,םיבוט תויהל הז בושחה רבדה
,היפונ לע ,דימת ןאכ ראשית תיפרגואיגה תוידוחייה אל וא הצרנ םא ןיב .לועפל ךישמהל
.הלש דמחה תוניפו הירתא
ונידימלת לעו ונילעו ,ללכב 'הכירצה תוברת' תעפשה איה תולעהל ינוצרבש הינש הדוקנ
.טרפב
ןאכ רבוד .'הסאר הלובאט' םהש םידימלת ןאכ םילבקמ ונניאו ,קיר ללחב םילעופ ונניא
ןאכ העבוה .םדאה ,דימלתה - יכוניחה אשומה לעו ,ןכותה ,יכוניחה 'דעי' ה לע תובר
,רוכזל ונילע , הלא םימוחת ינשב לבא .תיכוניחה הסיפתב םדאה לש ותויזכרמל המכסה
תיכוניחה הסיפתהמ ךופהה ןווכל קוידב םיכשומש ,םירידא תוחוכ לומ םילעופ ונחנא
יברו המצוע יבר םיעצמאב םישמתשמו ,םיילכלכ םיעינממ םילעופ תוחוכ םתוא .ונלש
תונכרצ םניינע רקיעש ,'םינכרצ םיבמוז'ל ונידימלת תאו ונתוא ךופהל ידכ העפשה
תוקיר תוזירא ידי לע רקיעב ,ךיפה יתלב יתביבס קזנל רבד לש ופוסב האיבמש ,המשל
םימרוג םהש תוינסרהה תואצותהמ העיתר לכ םבלב ןיא .םינכוסמ יאוול ירצותו
תדמתמ חמ תפיטשל םיפשחנש ,הביבסל תועדומ ירסח ,םיריעצ ידי לע רקיעב ,הביבסל
ונילע הז עקר לע .ךכב הכורכה 'תיגולוקאה לגרה תעיבט' ל תעדה תא תתל ילבמ ,תאז
םייתביבסה ,םיקזנה תא םידימלתל שיחמהל תויביטקפא תוטישו םיכרד אוצמל
.לועפל םתוא ררועלו ,תאז תזרפומ הכירצ ידי לע םימרגנש ,רקיעבSefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia