רפסה תיב ידימלת לש רמג תודובע
1979-1980 - מ"שת - 'א רוזחמ
1980-1981 - ב"משת - 'ב רוזחמ
1981-1982 - ג"משת - 'ג רוזחמ
1982-1983 - ד"משת – 'ד רוזחמ
1985-1986 - ה"משת – 'ו רוזחמ
1986-1987 - ז"משת -'ז רוזחמ
1998-1988 - מ"שת – 'ח רוזחמ
1988-1989 - ח"משת – 'ט רוזחמ
1990-1989 - ט"משת – 'י רוזחמ
1989-1990 - ן"שת – 'אי רוזחמ
1990-1991 - א"נשת – 'בי רוזחמ
1991-1992 - ב"נשת – ג"י רוזחמ
1992-1993 - ג"נשת -'די רוזחמ
1993-1994 - ד"נשת – ו"ט רוזחמ
1994-1995 - ה"נשת – ז"ט רוזחמ
1995-1996 - ו"נשת – ז"י רוזחמ
1996-1997 - ז"נשת – ח"י רוזחמ
1998-1997 - ח"נשת - ט"י רוזחמ
1998-1999 - ט"נשת - 'כ רוזחמ
1979-1980 - מ"שת - 'א רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
קחש השמ ר"ד רוטקידניאויבכ ירבדמה דופוזיאה
עקרק ימוהיזל
באז ןמטא ןכ 1
םואבלנק בקעי ילאדיא בושי ןונכת רימא ילאירא אל 2
רבוד יאתבש ר"ד בכרו םדא ישיבא לא-רב אל 3
ןוקלא פיליפ ר"ד יבונה לעיה לש הליכאה תיגולוקא יגח ץיבוקדוי ןכ 4
ביבר הדרו ר"ד הבראה ל"ז רינ העושי ןכ 5
דקש לבוי ילקיסומ יוטיב תאיצמל יוסינ
הרבעה תועצמאב עבט תועפותל
תיטמתמ
תור ןהכ אל 6
ביבר הדרו ר"ד רבדמ יחמצ לש היגולויבה
םשג ינועש םע םייתנש-דח
הגרע אנהכ ןכ 7
ואשניפ ירב ר"ד 'גולסע ריב תולוחב ןטקה ןכעה קחצי יקסבוקרמ ןכ 8
לג הירורב תליאב םימה תופוע תדידנ ןר ןתנ אל 9
רנרו .ל 'פורפ היוצמה תינפינמה לש התנוזת דג ירפ ןכ 10
ואשניפ ירב ר"ד תולוגנרת יציבמ םימ דוביא
םירקובמ םיאנתב תורגודה
םעונ רנכייצ אל 11
רסוניג סחנפ תוריצי שולשב םוניהיגהו ןטשה
תפומ
ידע טור אל 12
תימע הביבא יניס םורדל דרע ןיב רשקה
המודקה הזנורבה תפוקתב םיירצמו
הרירפצ ןילביר ןכ 13
בלוד הנאידו ןריש תנסא תונמואבו ארקמב הוחו םדא תנסא סייר אל 14
בהי יול (םיארוקהו) תולגוחה תוגהנתה רינ הדש אל 15
םואבלנק בקעי הירואת – תיניערג היגרנא
םישומישו
סוי ןריש ןכ 16
תימע הביבא האב איהש יפכ) םיטבנה תוברת
"תויטאבנה םירעב יוטיב ידיל
(תיוראסק ,תישממ ,הרטפ
יתא םולש אל 17

1980-1981 - ב"משת - 'ב רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
רכששי דוד םינוש םיטנמלא לש העפשהה תעיבק
לש X ינרקב תינשמה הנירקה לע
םיצופנה םיטנמלאה
ןורי רזעיבא אל 1
םשל יסוי רקוב הדשב הלכאה תנחתב םירשנ רינ דכא ןכ 2
קינלרוג סחנפו ינליא ארויג עובצה לש היגולויבב םיקרפ
רקוב הדש רוזיאב ספסופמה
הנוי הליקסוב ןכ 3
קחש השמ ר"ד היבר לש היגטראסאב חוקיפ
בוהצה דיבעה לש היגולוקאו
לאכימ תקרב ןכ 4
ינפד בקעי םיצוק ירצק םי ידופיק לש תוליעפ תימע ןמפלוו אל 5
בורס יזיא 'פורפו ןיקייח הוח ףיגנל םינדגונ לש תוחיכש
ילאגמוטצה
הריש ץכ ןכ 6
ליגי ןבואר ר"ד (םיקנוי) תיב תויח לצא תויכשמה
השרותב ,הנבמב תולת ךות
לט ינבל אל 7
םשל יסוי םחרה לש היגולויב יש ןמקרמ ןכ 8
ילאינרק ןונרא לע התעפשהו עקרקה תוחל תונתשה
םיירבדמ תונורדמב חמוצה תשורפת
הנוש תונפ ילעב
םרוי בוקזייפ אל 9
תונרג לאגי ןצוק י"ע ותפדעהו ןוזמה בכרה
יוצמ
הלא ןניק אל 10
קייחצ ןושמש ר"ד רוביצ ישנא לש םיידי קחצי גרבנטור ןכ 11

1981-1982 - ג"משת - 'ג רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ואשניפ ירב ר"ד םתלוכי – ארוקהו הלגוחה
היתש יכרוצל םיחילמ םימ לצנל
תידוהי ןלוג ןכ 1
רבנע השמ ר"דו ןיגב ינב ר"ד לעמ ןיצ לחנ עטק לש היגולופרומה
תדבע ןיע
אגרש ךונח ןכ 2
גנילרג ןד 'פורפ ץעה תרובד לש היגולויבב םיקרפ ןתנוי ינענכ ןכ 3
רסוניג סחנפ לואש תוריצימ המכב עבט םדא יסחי
,קילאיב ןמחנ םייח ,יקסבוחינרשט
ןמרתלא ןתנ
תנע הזרימ ןכ 4
ןרוג רנבא בגנה רהב תוילארשיה תודוצמה ןורש עלס אל 5
רשא ןב חתפי ר"ד םיציענב שומיש תויורשפא תקידב
תונופטש ימ לש ליעי לוצינל
לט םידופ ןכ 6
ואשניפ ירב ר"ד רפסמב לפוטמה םיזנאה תוליעפ
םייסיסב םייוסינ
רפוע רזירפ ןכ 7

1982-1983 - ד"משת – 'ד רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ןומיר קוצ רהז הדש רוזיאב םיעלס ןמנמנב תויפצת
רקוב
הילג ןתיא אל 1
איבל הנפד תנבל תיעלסה לש תוליעפה םגד
רקוב הדשב הייברה תנועב ףנכה
ל"ז יאכז ןועדג ןכ 2
לאימוא ןומידקנו ןהכ הרלק הלידג לע םיבשע ילטוק תעפשה
םיטיפורופסו םיטיפוטמג תוחתפתהו
םילדגה םילע תכורא הרבא ךרש לש
םירקובמ םיאנתב
ידע יקצרוט אל 3
ןויצרה ימוחנ תוחרואב המוקמו תיאודבה הרישה
םיאודבה לש םייחה
םייח יבוקעי ןכ 4
ןוקלא פיליפ םינברד לצא םימו היגרנא תכירצ תנע ןהכ אל 5
יטרג בקעי ר"ד :תויזזח לש היגולוקאב םיקרפ
ריוא םוהיזו רבדמב תויזזח םויק
ינור אנהכ אל 6
ריצק ידג ר"ד םוחה ברועה תיגולויבב םיקרפ
רקוב הדש רוזיאב
רחש תובנ אל 7
בארב-יול במלת העיבקה תונמיהמ תקידב
,שמש תעפשה יבגל תיגולורטסאה
םדאב יפוא תונוכת לע סראמו סונו
תינור יאנמ ןכ 8
לג הירורב הטקה לש הייח חרואב תויפצת
רקוב הדשב הלודגה
ירוא ודבע אל 9
ןוסלדנמ ךירינייה 'פורפ רבדמה ןודרח לש היגולויבב םיקרפ בקעי רזע אל 10
לסרק ןועדג ר"דו ןיבי םיח תרושקתה יעצמא ןיב םיסחיה תכרעמ
ךלהמב יוטיב ידיל ואבש יפכ)
(תימי יוניפ
ירוא גייצ אל 11
סחנפו ןוסלדנמ ךירינייה 'פורפ
קינלרוג
םלודיגו םילעושה יריעצ תוחתפתה ןרע ןמזייר ןכ 12

1985-1986 - ה"משת – 'ו רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
קחש השמ ר"ד בוהצה דיבעה לש תיבחרמה הצופתה ןדרי ןרוא אל 1
גרבשריה שאוהי תרומזתלו רוניכל וטר'צנוקה עושוהי סנרבלא אל 2
לואש הלאינדו יזיא ןהכ ןיבלפובירו החימצ ירמוח תעפשה
תיברתב החימצו יוביר לע
רמת ןהכ אל 3

רפסה תיבל ימוסריפ ןולע תעצה
רקוב הדש ןוכיתה
תילג דמלמ אל 4
ןויס םייח תיסולכוא לש היגולוקאב םיקרפ
ןמוטרחה תולוחה שחנו ןטקה ןכעה
ףסא תובנ ןכ 5
לאידקש האל תודהיב רבדמה יתור רצנ ןכ 6
ןגיד ןלא ר"ד ןומספה תוגהנתהו תיתנוע תוליעפ לט רואינ אל 7
תיזג ריאי תבשחוממ תסטרכ – הנכותה
תוקיתע ןואיזומל
רפוע ךילמנ אל 8
ןמרטוג קחצי ילימרתבש בוכיע ירמח תעפשה
היערז תטיבנ לע תיברעה תינרגרגה
ימת שימס ןכ 9
העיבר ובא ףארע ללוחמ םרוגכ תיודבה הרענל הלכשה
תורומת
לעי תימע ןכ 10
לט רשא ר"ד – שפנהו ףוגה ןיב הקיזה
םייאופר םיטביה
לטידע סקופ אל 11
רסטוניג סינפ תודידבו תוגה – השטינ רורד לטנמיפ אל 12
אירול םעוניבא םילזוג תוחתפתה ,ירוה לופיט
לצא תיתרבחה תכרעמב םתובלתשהו
םירשנ
תימע טנילפ אל 13
גרבנזיא האל תריצי לע הלחשה ינגיטנא תעפשה
םירבכעב תרגורג
לטיבא ילאיבצ ןכ 14
םק (יקימ) לאכימ רבדמה ינורפע לש היגולויבה יאחוי ןרוק אל 15
ןוקלא פיליפ ר"ד ןיעב יבונה לעיה יידג תוחתפתה
יתוגהנתה טביה – תדבע
ןרוא רנזור אל 16
ןטרגניןו הרוא שגפמ תדוקנכ עבש-תבו דוד רופיס
ארקמו תורפס ירקוח ןיב
תיריא זר ןכ 17
דנרב לוס רועישו ולדוג לע הביבסה תעפשה
ירבדמה דופוזיאה לש ולודיג
דג איגש אל 18

1986-1987 - ז"משת -'ז רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
קירטפ ףסוי בגנב תויטבנה םיכרדה לש יאותה לעי רפלא ןכ 1
ליוגנז םהרבא ר"ד םשג יעורא לש םייטפואניס םיבצמ
רבעמה תונועב רקיעב בגנב
ןרוא דלפטוג ןכ 2
לדנטש ירוא ד"וע השיאה לש הדמעמב יוניש יכילהת
תיסקר'צה
ליאליא ןויצרה אל 3
ילא ןמרדל הרבדה ירמוח תויראש לש הזילנא
םייתיישעת םיכפשב
רואיל יקאו ןכ 4
ןועמש לעי תיביבר הנמלא לש היגולויבה יליג גרברבליז אל 5
ךילדר ןועמש ר"ד םדא ינבב םייאופר םייוסינ
רוקיע – האושה תפוקתב
סורסו
ימת בקעי אל 6
דנרב לוס תוליעפ ימגדו לודיג יתב תפדעה
תווקיה ןגאב תוירורחשה תרבח לצא
בגנה רהב
ביבא קחש ןכ 7

1998-1988 - מ"שת – 'ח רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
לאירפס לאירוא לע םינוש לודיג יתב לש העפשהה
םיה טולב
לגיס דנב אל 1
ןמרטוג קחצי 'פורפ דח רבדמ יחמצ לש הטיבנו םימ
םייתנש
הלילט ןלוג ןכ 2
ןרוג הלייא ינמיתה לוחמה לש ותוחתפתה תירמש ןויצרה ןכ 3
ןלוג יבא ר"ד לש יפרגואיגוטיפה אצומה תעפשה
םהב ןילורפ זוכיר לע רבדמ יחמצ
תירונ שימס ןכ 4

1988-1989 - ח"משת – 'ט רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ץוש הקבר לש התרישב ויוטיבו שפנה םלוס
ךלוו הנוי
ברימ אקא ןכ 1
ןוקלא פיליפ ר"ד הנוזת ילגרה רקחל תושדח תוטיש
םינברד לש
ןדיע לשא אל 2
ףסוי ןבואר לודגה ןקנחה לש וטירפת רימע ןיקשב ןכ 3
ידקש עושוהי הנבמ לע הביבסה תרוטרפמט תעפשה
רבדמה ינורפע יניק לש םוקימו
ןורוד סקו ןכ 4
ובנ הדוהי בגנב רגנה תואלקחב דוביעה יחטש
יזכרמה
םרוי ץח אל 5
גנרב לוס לש "תילאירוטירטה" תוגהנתהה
האוושהב ץיקה תנועב בנז ירוחש
(ןוניקה תפוקת) ביבאה תנועל
רקוב הדשבו ידג ןיע תאנב
רהס בהי אל 6
ידקש עושוהי ןימב םילזוגה לש לודיגה בצק
(ץיוצמ ינורפע) רבדמל רדוחה
רבדמל לבגומה ןימל האוושהב
(רבדמ ינורפע)
דורמנ ףילכ ןכ 7
ימרז ריאי 'פורפ – תויאטלוו וטופ תוכרעמ
יטסינימרטד רואת ןיב האוושה
תוחתפתה לש יטסכוטס רואית ןיבו
ןמזב
יגח ריפכ אל 8
ףסוי ןבואר ןזאמ לע םינוש ןוניק יבלש תעפשה
רוזיאב לודגה ןקנחה לש תוליעפ
רקוב הדש
בדנ יקסנל ןכ 9
(ןייד) ובנ הדוהי בגנב ןבאה ילגו תוילולתה לארה יסורס ןכ 10
ךורב ןורהא הירפס לוהינל הנכות ןורי סנרפ ןכ 11
ןוסנרא הרש ר"ד םיאודב םי ידרויו תויברע תוניפס
יניסב
ןרוא ילאיבצ אל 12
ינימיניב ןסינ 'פורפ לודיג תיבכ םינולאו םינרוא רעי
עבוכה תוירטפל
רהז גרבלוק אל 13
תונרג לאגיו ימגא השמ ר"ד תזילנאו תוססבתהה תיגרטסא
גוסה לש םינימ ינש לש םיליגה
בגנה ןופצב םייחה ןושמש
קחצי ןזור אל 14
לט דוד םיווק – י"חל ןוגריא
םינשה ןיב תועפשהלו תוחתפתהל
1947-1940
ידוא לגיפש ןכ 15

רמג תודובע ברעמ תונומת
1990-1989 - ט"משת – 'י רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ינפד ץומא ר"ד המוקיפמא גיסמ תישופיחה תבוגת
רשקב רוחש-םודא םיעבצה ףורצל
ינופצה בגנב םימודא הוואר יחרפל
ןייעמ ןמלוא ןכ 1
ץוש הקבר תביתכ לומ ירוטסיה ןמור
הירוטסיה
ןתיא ןוטיב אל 2
רוצ הנליא ר"ד ףוגה ןושלב םיינימ םינממס ןרע בקעי-ןב ןכ 3
למז סומע ר"דו ימרז ריאי 'פורפ לעב רוגס עטקב תיארקא הכילה
םיקיבד תולובג
רשא הזו וכ 4
ןמרטוג קחצי 'פורפ קיבאמל קבאומ ויב ןילמוג יסחי
בגנה רהב
ליג הדנמ ןכ 5
טנרב ןליאו קיפא ילט תישיא היווח – טרס תיישע יעמש ןמייפ ןכ 6
ץכ ןילאטק ןטקה ךיסנה רימא יזוק ןכ 7
רדיינש השמ הדרח לש םייגולוכיספ םיטבה
םירישכמ תולמעתהב תיבצמ
תילגיס ןמחר אל 8
ןמרטוג קחצי 'פורפ הטיבנהו םיערזה רוזיפ תיגטרטסא
םילהאה תחפשממ םיחמצ ינימ רפסמב
רחש בוט-םש ןכ 9
ןיסיג לחר יאלקח יתיישעת זכרמכ בקיה
ןויצל ןושארב
ןרע רינש ןכ 10

1989-1990 - ן"שת – 'אי רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
שריהדלוג הרוא תכרעמב יכוניחה גולוכיספה תדובע
ץראב ךוניחה
ןלוג ילרוא ןכ 1
רפוע יבצ ר"ד קבאהו תויגולורואטמ תודידמ
ןיבש הפוקתב רקוב הדש רוזיאב
1989 טסוגוא דע 1988 טסוגוא
באז יאלוזא ןכ 2
ץוש הקבר לש היגולואידיאב םישנה לש ןמוקמ
םוי םוי ייחבו הינשה היילעה
עבג תלייא ןכ 3
ביני הדוהי רפסה תיבל תימדת טרס תקפה
יתביבס ךוניחל ןוכיתה
ןורש רטלהטסג ןכ 4
ןמרטוג קחצי 'פורפ בר להא יחמצב החירפ ירוזחמ
תחא םעפמ רתוי םיחרופה םייתנש
תלשבה ידעומ ןיב רשקהו ,הנשב
םתטיבנ תמר ןיבל םיערזה
רהזי בל ןכ 5
קחש ירוא לע ץיתחפשמ הנילל רבעמה תעפשה
ץובוקב הנילה
ןר ןוריל ןכ 6
ףסוי ןבואר ןוסנופא יגד ןיב םזילאסנמוק
ץרפמב תינושה יגדל ספה רוחש
תליא
ההלב לגס אל 7
ןש לאינד המושיי תדימו תירבדמ תולכירדא
עבש ראב ריעב
ןנחוי לסרק ןכ 8
ץוש הקבר םידלי תרישב האושה לש הייוטיב לעי הוור ןכ 9
ףסוי ןבואר רישה ירפיצ תיסולכוא ירחא בקעמ
רקוב הדש תשרדמב
תפקר ןמחר ןכ 10
ןמרטוג קחצי 'פורפ תירבדמ הניג ןד רטיר ןכ 11
דנרב לוס תריחב לע םיעיפשמה םימרוגה
דופוזיאה לצא תולחנתהה םוקימ
ירבדמה
הנפד ינורמוש ןכ 12
ףחש הנליא היצקינומוק רסוח ייוטיב
דרוסבאה ןורטאיתב
יריש ץוש ןכ 13
ףסוי ןבואר ןמזב ךסוח ףרטה דופיש םאה
לודג ןקנח לצא ףרטב לופיטה
רפוע ץרוש ןכ 14

1990-1991 - א"נשת – 'בי רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ןניק לעי קבאמב בוטרה הבשומה לבוי טסב-ןב ןכ 1
הגייפ לאכימ הידימלת ייח לע הימינפה תעפשה
ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב יארב
יתביבס
לעי בלרב ןכ 2
רונמ ןד לש תיטויפה הריציב הלואגו תולג
,הרשע הנומשה האמב וקורמ ידוהי
ןבא בקעי 'ר לש ויתוריצי יפ לע
רוצ
ןימסי רוג ןכ 3
ןמדירפ הרובד תיתרבח האחמ ייוליג לש םייוטיב
תונשמ תירבע האחמ תואנומזיפב
ךליאו םישישה
תבהלש ןתוד ןכ 4
ןירבוג הדוהי בגנה ירעב תומהב לודיגל םינקתמה
תוקיתעה
בגשמ דלפרה ןכ 5
ףחש הנליא "םשמ םיאור אל ןאכמ םיאורש המ"
יתורפס םוגרת אשונב רמג תדובע
ידע בוארטניו ןכ 6
ןייטשנרוב בקעי עבצהו ןווגה לע םיננסמה תעפשה
ינועבצ םוליצבו ןבל רוחש םוליצב
רדמס קורוט ןכ 7
דעלג הויז הנבמ לע ןילרבי'ג יסוסיר תעפשה
תויצרחב תלרפתה
דדוע ןיכלמ ןכ 8
יולה לכימ יתב יארב יברעמה לילגה תובשומ
ןהיתורבק
זר ןורפע ןכ 9
ןויצרה ימוחנ הירוטרואה ךותמ היראה חותינ
"חישמה"
הלא רנזור ןכ 10
ילאינרק ןונרא ר"ד לחנ תייבשל תוימוחת ןיב תויודע
ןיצ לחנ ידי לע רושבה
ךליל ןור ןכ 11

1991-1992 - ב"נשת – ג"י רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ןמייפ הרפוע ןקחשל יאמב ןיב ןילמוג יסחי
תילרטאיתה הקפהב
רונילא לי'גרבא ןכ 1
ןוירוא ארזעו ףחש הנליא הביבסה שיאכ ןמאה ןקויד םתוי סינרב ןכ 2
ןמייפ דוד 'פורפ ןמז תדידמ לט ןמרטוג ןכ 3
ימרז ריאי 'פורפ תיטסיגולה האוושמב סואכל רבעמה ירוא גרבנדלוג ןכ 4
ןמצנל השמ סויגה לש היגולונמונפ תירש ירוגז ןכ 5
ץוש הקבר אשונ לע הרישב ויוטבו לאל סחיה
האושה
הלא בהי ןכ 6

1992-1993 - ג"נשת -'די רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
דנרב לוס תריפח לע םיעיפשמה םימרוג
ירבדמה דופוזיאה לצא הליחמה
ילט גרבנזיא ןכ 1
יול בדנ ןיעב םילעיב םירוג ינגב לודיג
תדבע
רוג ינליא ןכ 2
ןמייפ דוד 'פורפ רואה תוריהמ רתסא סניורב ןכ 3
ןהכ ףלודור ר"ד תפוקתמ העודי הניא םתוהזש םינבמ
בגנה רהב 'א הנוכיתה הזנורבה
בקעי ידרו ןכ 4
למז סומע ר"ד ףוסניאה גשומב םירושקה םיסקודרפ ינור רלטוז ןכ 5
גרבצלוה ןושרג ר"ד תדידמ – תינוירה תרכס
לע ןתעפשהו AIC ןיבולגומה תומר
הדילה תואצות
ןרע בוסוי ןכ 6
הנירו ןמרטוג קחצי 'פורפ
יקצנימק
םוש לש הטיבנ ליג ץיבלישנ ןכ 7
בגר יטומ םכסמ טבה :ילארשיה םיילושה קור
יביטנרטלאה דבורה תוברת לע
לארשיב תירלופופה הקיסומב
תידיע לקנרפ ןכ 8
ץוש הקבר התדימעלו השיאה לש התומדל םיוק
האושה תיצאוטיסב
תינליא רוצ ןכ 9
ץוש הקבר תויורשפאו ילאידיאה רטשמה
ושומימ
רמוע דקש ןכ 10

1993-1994 - ד"נשת – ו"ט רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ינבא באוי הריתח סכר םורדב ףונה תוחתפתה
ןיצ תעקבבו
לג ילאירא ןכ 1
טקלס קרב רשקהו שמשה ימתכ תוירוזחמ
"תוקובא" גוסמ תועפותל
בדנ רב ןכ 2
בוטרב ונב 'פורפ יטומסוא ץחל תלעב הסימת תאיצמ
ערז יאת רומישל המיאתמה םיוסמ
םילייא לש
סכלא יקסבודולבז ןכ 3
ןזור ביטס ק"ד הרבחב תולכירדאו ןחלופ ןיב רשק
תיטבנה
רוטקיו ינדורגבז ןכ 4
הפלוו לאכימ הילופ הל תימולש רורעז ןכ 5
ןיחונמ ימענ תיישעב לארשי תנידמ לש התוכז
םיצאנב ןיד
תירוא ריפס ןכ 6
ןיבול לעי הנבמ לע םייתביבס םימרוג תעפשה
תיביברה הנמלאה לש םירוגמה ןק
יעור ןמייפ ןכ 7

1994-1995 - ה"נשת – ז"ט רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ןמרטוג קחצי 'פורפ תוחתפתה לע םויה ךרוא תעפשה
דח ינימ העברא לש םיערזה תטיבנו
בגנב םייוצמה םייתנש
םעונ גרבדלוג אל 1
יאגרש תנע רטוא יאמבכ הלופוק דרופ סיסנרפ
(Auter)
הקבר סייו ןכ 2
דלפרק ןאו ןיטרמ 'פורפ םיסוטמ תואשונ :םיסוטמו םיחתות
הינשה םלועה תמחלמב
דוד ןרטשנגרומ ןכ 3
ענסא עפישו (ובש) יול יאתבש תיאודבה הרבחה ברקב הדילו ןוירה
בגנב תיתרוסמה
הריש קו'צניפ ןכ 4
ינבא באוי קיז לחנו בקע לחנב ףונה תוחתפתה ידע טרופאפר ןכ 5

1995-1996 - ו"נשת – ז"י רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ןמייפ הרפע ןורטאיתל ןחלופ ןיב םירשקה
ונינמז ןב יברעמה
רמת רוא ןכ 1
יבא ר"דו ידעצ ילא ר"ד
יקצולוברפ
תכרעמה לע םישבכ תייער תעפשה
ינופצה בגנב תיגולוקאה
הננר ףסאילא ןכ 2
יקסבודוב ינד :היפויתאמ םילוע רעונ ינב
םיגהנמב םייוניש לומ תויכשמה
ומדא הסמד ןכ 3
רה לופ 'פורפ טבשב תינאידניא היפוסוליפ
הקינסה
הנד ךלוו ןכ 4
תניג ןנח תעקב לש ףונה תוחתפתהב םיבלש
ענמת
ילטנ יבאז ןכ 5
יקצריש ירעי ר"ד לע םינפה יוותו רואה תעפשה
םוליצב תושגרה
דדוע הייבח אל 6
ףחש הנליא תיריש הביתכל עינמכ תונושה ילש שמנ ןכ 7
הנלה ר"דו ןמרטוג קחצי 'פורפ
ןוספלוו
יולא חמצ לש ימיכ בכרה הנוליא זואגלכיר ןכ 8

1996-1997 - ז"נשת – ח"י רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
ירהד יזוע רהב תיטנזיבה הפוקתה ןמ םירזנמ
בגנה
ירפע ינליא ןכ 1
ןומלש ינב ףלטע ינימ ינש ןיב הוושמ הדובע
ןבל ןופלטעו יוצמ ףשא :םיקרח
םיילוש
לייא ונונו ןכ 2
ןמרטוג קחצי 'פורפ םינושה םילדבהל םימרוגה תקידב
רובתה תרועש תויסולכוא ןיב
ץראב תונושה
תעפי רקסל ןכ 3

1998-1997 - ח"נשת - ט"י רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
הליחכ הליג ךרואל תמשנתה לש הנוזמ בכרה
םינוש לודיג יתבב הנשה
יש ןורוא ןכ 1
דנרב לוס לע עקרקה תומקרל םרגנה קזנה תמר
אבצה ידי
דורמנ ילסומ ןכ 2
ףחש הנליא םיסקודרפ "....הז טפשמ ארקת לא"
םייחבו תורפסב ,היפוסוליפב
הרעי בניע אל 3
ןמפוג זוע הניפלודה לש תוגהנתה יסופד
םדא ינב יפלכ הביאונמ תדדובה
לט דלפ ןכ 4

1998-1999 - ט"נשת - 'כ רוזחמ
החנמה אשונה הדובעה שיגמ השרדמה הירפסב אצמנ קתוע רפסמ
הליקסוב סומע רבדמה דופיק לש היגולוקאב םיקרפ תניע רנטד ןכ 1
לטנמיפ ארזע 50-ה תונשב ל"חנה תויוזחאיה
הנצינ רוזיאב
בגוי קודצ ןכ 2
הליקסוב סומע דופיקה לש לולסמה תריחב ילוקיש יפר רנרל ןכ 3