טנרטניאב םיטקיורפ
21-ה האמה רפס תיב
Ein Avdat - A Desert Fresh Water Ecosystem
Sustaining the Future through Ecotourism
Declaration of Environmental Rights and Responsibilities
1994-1996 - רובדמו רבדמ טקיורפ