יללכ עדימ
2001 רקוב הדש תשרדמב יתביבסה ךוניחה
רקוב הדש תשרדמ
םימוסרפ
בגנ עדימ ירגאמ
'תיתביבס תוברועמל ךוניח' אשונב סנכ