לגעמ רוגסל
'ב רוזחמ ,(ןיו) ןיקלוטס ינד לש ורפסמ םיעטק
בקע דוחב החירזה
יניס תידרו
רבקה לע חרי תוליל