םירוזחמ סנכ
:תינכותה
שגפמו לק דוביכ ,םושיר ,תוסנכתה
ירחסמה זכרמה אשד לע םיער
11.00– 13.00
אשד לע תיגיגח םירהצ תחורא
ירחסמה זכרמה
13.00– 14.00
לחנבו שקרק לחנב תולעפה ילולסמ
,םיסובוטואב תוצפקה םע ,םיראווח
תכורעת ,םידליל תולעפה :ליבקמב
םידימלת לש תוגצמו תודובע
לש רקחמ תודובע תגצה ,םירגובו
.םירגובו
14.00 -17.30
זכרמה אשד לע יזכרמ עפומ
:יזכרמ עפומ ,תוכרב :ירחסמה
לע ססובמ) םייתניב לבוי יצח
, (םירגוב ללוכ ,םיימוקמ תוחוכ
רוזיפ ,תימדת טרס
17.30– 19.30

,ויתורודל רפסה תיב ינולעמ תובתכ טקל ובו ,לבויה רפס קיפהל ןנכותמ ןכומכ
.לבויה חורב םירגובו םידימלת ,תווצ לש תוריציו תובתכ דצל

ארוק לוק
תחקלו בדנתהל םירגובלו םיבשותלו םידימלתל ,תווצה לכל תאזב םינופ ונחנא
םיצור םתא הב תרחא ךרד לכב וא/ו ,םינושה םיעוריאה תנכהב םכתלוכי לככ קלח
.םורתל םילוכיו
.הטמ םימותחהמ דחא לכל תונפל ןתינ .לועפל רבכ וליחתה הנכה יתווצ
שארמ הדותב

:סנכה לש יוגיהה תווצ
,(ס"היב להנמ) ןוויז באז ר"ד
,(ו"ט רוזחמ רגוב) ירוגז ןורוד
,('ג רוזחמ רגוב) לברא זר
,(ס"היב תינלהנמ) לי'גרבא יפיצ
(םירומ) לטנמיפ ארזעו תונרג לאגי
08-6532081 .לט
pimentel@boker.org.il :לאוד