םירוזחמ סנכ
לבויה רפס
היגלטסונ
תונומת םובלא
יללכ עדימ
ונילא בותכ