םירסח םירגוב
.םירסח רשא םירגובה תומש הלאו
.םהיבגל עדימ לכ ונילא וריבעה אנא
25sdeboker@boker.org.il

דיינ ןופלט תבותכ החפשמ םש יטרפ םש רוזחמ


הדנק רימא ימר אןמפיוק יחיבאןהד תורלארב ישיבאןמטא באז


הייתד יקחצי תינורגרבדלוג ןתיאהליקסוב הנוי בלארה ריאיו הנרואקנרפ סכלאו(רזל) הנור


"ב"הרא" יאני השמימרכ רינ


היגברונ ילאירוא זראלפמל לייא


ןודנול רואמ ןליאןמקרמ יאץרג תרפארזע בקעי ג


ןודנול ןמחר ןועדגגרבניוו רינגרבנזיא דדוע ד


הייתד וטיווט תירואןהכ תנעןהכ תורגייצ תירוא)רוחש) לגנטש תניע(ללק) רגרב ןולארייט תינריול ילתפניאנימ תינורודבע תירוא

08-9403693 הנויצ סנ 'ב 14 םינשוש קמע טור לעיןמזייר ןרעןוסמרבא ימע הןשוג ןתנוהירבוד רינהרוטנו לגיסירעי ןורשםלעומ הנרוארונמ דודדלפ ימעיקסברצנצ לאכימינדנז רינ ושימס ימתלטנמיפ רורדרזירפ יזועילאיבצ לטיבאןייו רשא(ןהכ) ריפס רמתסקופ לאידעסוזירפ ויז(ןליא) זר ןוריטפש ירואקרב לט זיאבג יתורתיזג באויעובלג תלייאידעלג םתורקחש ביבארבנע ירוארוא רב בקעיבקעי ימתשנדרג היאמבונוסק המענרמיוש רואילןושש לאכימל'גרבא באוי חןייטשנרוב ןתנויןמרסו סדהןהכ ףסאדמלמ הנינקודצ תינעמןטפק ןרעדבוע ןב ןורי


רושבה ןיע בשומ ןלוג הלילטןמלוו ןוריסקז לגיסלאירזע תילגיס

03-5074425 םי תב 18 בולוקוס עובלג לואשףילק דורמנ ט


רמוק הלאל ךילמנ תימעיניע זראץש ןימינב


הינרופילק לשא ןדיעיקסנל בדנרניילק באויאיבל רמתו רורדץינרג ברימ יענרב רהזהזו רשאלטנזור היטטןמחר תילגיסקינסור יניסןויח ןב לכימינושרג תידיאהדנמ ליגבגר ןנוררבא תילג אי'וגנב תעפייאחא ירואיול תנעץרווש רפועןלוג תימעבלכ לבויןידרוג באויליגרבא ףסא ביהרורד יניידקינחוב ימר גייאקוב יתורסינרב םתויילילג רימאןורוד תימעןינקו ןרקביבח הקימרמוע לטרואקרוש רחשיקסנלש הלאינדרלדא הרישרנילרב תאילסנהוי הד לבוירגנילז הלאינדלאיומ ןולייאןהוק רומילרמות ביבא
054-659341

בלוד יש


ןיעידומ 1/5 חתפי תביטח יאלוזא לבויו דרוגרבנזייא ילט דיןליג ירפערנטד ןונראלבוי ןרואריאמ הליהלקנרפ תידיערוצ תינליאקרב ילטרמירד רשאףלוו ןרעיקסול רמתרירפצ תירונןלפק הרואילסור תנבילסייו העונ וטתפדוי יסויץיבלקני הלאירא בל ירוגיטנסרק בגויגרבנזור רמתהדש היאמזפרה (ירוד)ןרואינדורגבז רוטקיוןיקסיז הגלואתויח לעיןתנוהי ברימןמחנ לבנעלואפ לטיבארנולק ירימואשניפ לגבוט םש הנורשסחנפ לחרזרא ןריל זטקותרש ישןוטיב זראגרבנדלוג יעררנרל יבילןייטשנגרומ דודוטניפ יתנק'וצניפ הרישזוורפ נתנךינייר לריראןור לבויסניורב תיריע זיירורד זערחשא הפיבלכ הרישןייטשקיד ןרומהסמד ומדאןזח תיורןהכ באויוטניפ ימתיאגרש הנרואלאירוצ ןרתרפ יל חיןקז ןב ןורילגרבנטור ירמאאכלמ הרעיןייטשניו ןוריל טירחש העונןורוא יש

כ