רקוב הדשב יתביבס ךוניחל הנש 25
םירוזחמ סנכ
לבויה רפס
היגלטסונ
תונומת םובלא
יללכ עדימ
יתביבס ךוניח סנכ
רתאה רכיכ
תובותכ רפס
?ןאל יתביבס ךוניח