היגלטסונ
רפסה תיב ירוזחמ
השרדמב םירתא תונומת
רקוב הדש תשרדמב תויתביבסה תואנדסה
רפסה תיב ידימלת לש רמג תודובע
טנרטניאב םיטקיורפ
יתביבס ךוניחל ןוכיתה
ןוכיתה ס"היבב םיגשהו םיאיש