היגלטסונ
רפסה תיב ירוזחמ
השרדמב םירתא תונומת
רקוב הדש תשרדמב תויתביבסה תואנדסה
יתביבס ךוניחל ןוכיתה