תויתביבסה תואנדסה
רקוב-הדש תשרדמב

אובמ
,רפסה-תיב ילתוכל ץוחמ תומייקתמה ,תוימוחת-ןיב םידומיל תוינכת ןה הדשה תואנדס
לכל םידומיל תוינכת ןה הדשה תואנדס .ץראה יבחרב םינוש םיאשונב וא/ו םירוזאב
תודובע ,התיכב םינויד בלשי הנדסב דומילה .תורטמו לנויצר ,רדגומ הנבמ תולעב ,רבד
תואנדסה .םיבשחוממ עדימ ירגאמו ,תופמ ,תיעוצקמ תורפסב ןויע ,םידימלת
.הביבסה יעדמ תינכות תרגסמב ךוניחה דרשמ תושירד תא תומאות רקוב-הדשב

:םידממ העברא גוזימ לע ססובמ תואנדסה תינכת לש יללכה לנויצרה
יפרגואיג דממ
יתביבסה לוהינה דממ
תויתכרעמה דממ
תוברועמה דממ

- יפרגואיגה דממה
.לארשי-ץראב םיבבוסה ןווגמ תא םיגציימה ,םינוש םיבבוס םע דימלתה תא שיגפמ
.הנדסה רוזא לש םייפרגומדו םיירוטסיה ,םייפרגואיג םיטביה תללוכ הנדסה

- תויתכרעמה דממ
בבוסה תא ספות הז דממ .יתביבסה ךוניחה לש םיבושחה תונורקעה דחא אוה
ירקס ,םינותנ ףוסיא ,םיכילהתו תועפות חותינ ללוכ אוה .תחא תומלשכ
.דועו םינונכת םטביה דומיל ,תודמע

- יתביבסה לוהינה דממ
(Sustainability) 'תומייק'ל תועדומה תא דימלתל הנקמה ,ימושייה דממה אוה
יבאשמ לש רתי לוצינ עונמל דציכ .אמייק-רב חותיפו ןונכתל הרשכהה תאו
.םיימויקה ויכרצל הנבהה םע דבב דב ,םדאה ידי-לע עבט יכרעו

- תוברועמה דממ
.תיתביבס תוברועמ לש תולועפ ובלושי תואנדסב

היצלומיס ,ינויער ןויד ,טיקלת תדובע ,ןחבמ :הכרעהה ביכרמ תא לולכת הנדס לכ
.'וכו תינונכת

:הנדסה יבלש

תוליעפה דומילה תועש רפסמ
התיכב םדקומ דומיל .1 תועש 30 תוליעפה עוציב יבלש
חטשב םינותנ ףוסיא .2 רויס ימי 4-3 וא ,תועש 40
,םינותנה דוביע .3
,טיקלת תנכהו חותינ
תודדומתה יכרד ללוכ
יתביבסה אשונה םע
תועש 30
הרומה ידי-לע הכרעה .4
ףותישב דימלתה תוליעפ
הקהילה
חטשב רויסה תועשב לולכ הביבסה ןעמל היישע


בגנה-רה תנדס


בגנה רה תנדס
תדבע ןיע ןוינק


.רוזאה םע תינושאר תיפרגואיג תורכה איה תירקיעה התרטמש ,הדש תנדס יהוז
יוהיז לע ,ינופצה בגנה לש םיבושחה ףונה יטרפב תואצמתהה לע שגד םשומ
. עדימ ףוסיאו תולאש חוסינ ,תועפות םושירו
:הנדסה לולסמ
תעקב ,תדבע תמר ,ויתונייעמו ןיצ לחנ ,היחמ רה ,םיקולח סכר
.םחורי סכרו ןונבא רה ,לודגה שתכמה ,ןורוא

:הנדסה תורטמ
,םינבואמ ,םיעלס יגוס ,הבכש :לשמל) היגולופרומואיגבו היגולואיגב םיגשומ תרכה
.(סכר הצוח לחנ ,הבכש ןייעמ ,שתכמ ,רמק ,רעק
תורתחתה ,םיניצה קוצמ תורצוויה) ירבדמה ףונה בוציעב תועפותו םיכילהת
.(שתכמ תורצוויה ,םילחנ תייבש ,רוחאל
.רבדמל םתולגתסה תונורקעו םייח-ילעבו םיחמצ לש םיירקיעה םינימה תרכה
תורוב ,הרובק ימגור ) בגנב םדאה תוחכונ לע םידיעמה םייגולואיכרא םידירש תרכה
.(םידצמו םינבמ ,המודק תואלקח ינקתמ ידירש ,םימ

םיפוח תנדס
םיקיז ףוחמ ,לארשיב ףוחה רושימ לש םייגולוקאה םיטביהה לולכמב הנד וז הנדס
,םייטויבה, םייטויב-אה םיטביה תקסוע הנדסה .ןופצב למרכה ףוח דעו םורדב
,היגולופרומואיגה ,םילקאה :השביהו םיה לש עגמה וקב םיינונכתהו םיירוטסיהה
םיאשונב םג ומכ ,םיה ףוח לש היגולואיכראה ,היגולואוזה ,הקינטובה
.םיינונכיתו םייגולואיכרא
:הנדסה לולסמ
.םי-הונ ףוח ,םינובה ףוח ,רוד ףוח ,הקיתעה ןולקשא ,םיקיז ףוח
:הנדסה תורטמ
:ףוחה לש היגולופרומואיגה םוחתב
,לוחה תונויד ,יפוחה לולתמה ,דודיגה תלבט ,יעלסה ףוחה ,ילוחה ףוחה תרכה
.םהיניבש 'תובזרמ'הו רכרוכה יסכר
:םיה ףוח לש היגולויבה םוחתב
םיקחרתמש לככ הנתשמה םתביבסל םתמאתהו ,ףוחל םיינייפוא םיחמצ ינימ תרכה
.םימה וקמ
ףוחה לע ,דודיגה תלבט לע :םיה ףוח לש םינושה םירוזאל םייח-ילעב תרכה
.רכרוכה סכר לעו יולחה

:םיה ףוחב םדאה תודלות םוחתב
,הקיתעה ןולקשא :תוירוטסיה תופוקתב ןוכיתה-םיה ףוחב למנ ירע תרכה
.רודו הירסיק
.דועו םימ ינקתמ ,םירוציב ,םינבמ ,םילמנ :ףוחה לש היגולואיכראה דומיל
שוביי ,הרוטנטב הגגזמה :ףוחה רושימב הנושארה תידוהיה תובשייתהה תרכה
.דועו תילתע הנחמ ,ןוסנורהא תווח ,הראבכ תוציב
:ףוחה תעוצרב םייוושכעה םיינונכתה םיטביהה דומיל
.דועו ן"לדנ ימזימ ,תונירמ ,חוכ תונחת

שרוח תנדס

לחנמ האיצי שרוח תנדס
ןולא תעקבל קיח

חלכ לחנב שרוח תנדס

לש םינוש םיבולישל יוטיבכ ,םינוש חמוצ יפונ דומילל תשדקומה תיאשונ הנדס יהוז
המרבו ,הבחרה תיפרגואיגוטיפה המרב תאז לכ ,םילקאו ,עקרק ,עלסמ ,היפרגופוט
,םדאה תוברעתה/תובלתשהב הנדסה תקסוע ןכומכ .תימוקמה תינטובואיגה
.םינושה חמוצה יפונב ,הווהבו רבעב

:הנדסה לולסמ
:רהה לא םיהמו ןופצל םורדמ :םייצרא חמוצ יכתח ינש לע ססובמ הנדסה לולסמ לנויצר
ירבדמ חמוצ :ןיצ הדש
רבדמה רפס תתב :הרופ תרומש
הגירג תייחמצ :היצמא תועבג
תימורדה הלפשב שרוחה חמוצ :(ןירבוג תיב דיל) ארוס תברח
ןורשה קראפ רעיו ,םיה ףוח חמוצ :תרומכמ ףוח
רעיה תתו רעיה ,ינוכית םיה שרוחה :למרכ קראפ

:הנדסה תורטמ
,לודיגה יתב לש םייטויב-אה םיאנתה ןויפא ,הקינטובואיגב דוסי יגשומ דומיל
.רעי-תתו רעי ,שרוח ,הגירג ,התב - תויסיסבה חמוצה תורוצת תרכהו
.חמוצ םושירו הדידמ ,המיגד ,םיחמצ רידגמב שומיש :הדובע תוטיש דומיל
.דועו םיחמצ לש היגולונפ ,רוזיפ ינפוא ,םייח תורוצ ,םיחמצ תוחפשמו םיחמצ תרכה
.'וכו (סקמילק) איש תרבח ,ץולח תרבח ,הפירש: ('היסצקס') חמוצ יפונ תוחתפתה ךילהת דומיל
.עבט תוריית ,עבט תרימש ,רועי ,הייער ,רעיה תתירכ :ץראב חמוצה יפונ לע םדאה תעפשה דומיל

ידג-ןיעו הדוהי רבדמ תנדס
הנדסה תונחת לולכמב .הדוהי רבדמ לש ישונאהו יפונה לולכמב תקסועה תירוזא הנדס
תמר ךרד ,ןורבח-רה םורד בגמ לפתשמה ,הדוהי רבדמ לש יגולוקאה טנאידרגה גצוימ
,םייגולואיגה םיטביהה םינחבנ .חלמה םי ףוח דעו םיקתעהה קוצמ ,רבדמה
.הז יאוות ךרואל םיישונאהו םיינטובה
:הנדסה לולסמ
רהה בג :אשמע-רה הפצמ
רבדמה תמר :דודיכ רהו דרע תעקב
םיקתעהה קוצמ :רזעלא רהו ףחר לחנ
חלמה םי ףוחו תונייעמה ,םיקתעהה קוצמ :ידג-יע תאנ

:הנדסה תורטמ
תאנו חיחצה רבדמה ,רבדמה רפס רוזא לש םייטויבהו םייטויב-אה םינייפאמה תרכה
.רבדמה
תוליעפבו םייחה-ילעבב ,היחמצב יונישה לע םיעיפשמה םייגולוקאה םימרוגה דומיל
.םדאה
תייעב לע שגדב ,ידג-ןיעב תיוושכעה תובשייתההו המודקה תובשייתהה תויעב תרכה
.םימה
.עבטה תרימשו תוריית ,תואלקח תורטמל האנב םיחטשה ידועיי תייגוסב ןויד

לילג תנדס


שפרוחב לילג תנדס

בבוסה ןיבו יעבטה בבוסה ןיב ןילמוגה תקיז לע דומעל אוה הנדסה לש יזכרמה הניינע
תעדה ימוחת לש ףיקמו ימוחת-בר דומילב תקסוע הנדסה .לילגב יתוברת -ישונאה
תודלותו היפרגונתא ,הירוטסיה ,היגולואיכרא ,היגולוקא ,היפרגואיג :לילגב םיאבה
.לילגב תידוהיה תובשייתהה
:הנדסה לולסמ
רוזא ,ןיעיקפ ,הקיתעה םעריב ,בלח-שוג ,הניפ-שאר ,התביבסו תפצ ,ותביבסו ןורימ רה
.בגש שוג ,ןפת

:הנדסה תורטמ
קשמ ,םילקא ,יח ,חמוצ ,היגולופרומואיג , עלסמ :ןוילעה לילגב ףונה תורוצ דומיל
.תועקרקו םימה
תפוקתב םוימויה ייח ,(תפדוי ,בלח שוג) לודגה דרמה :הקיתעה תעב לילגה דומיל
.(ןיעיקפ ,םערב) םיקיתע תסנכ-יתב ,דומלתהו הנשמה
םוימוי ייח ,תונמא ,תסנכ-יתב :תידוהיה הירוטסיהב המוקמו ריעה תרכהו תפצב רויס
.-20ה האמב ידוהיה בושייהו -19ה האמב
רורחשה תמחלמ ,הניפ-שאר ,ק"ב תברוח :לילגב תידוהיה תובשייתהה תודלות דומיל
.(ןפת ,בגש) היישעת יזכרמו תובשייתה ישוג ,לילגב
,ינרדומהו יתרוסמה רפכה הנבמ .(םימלסומ ,םיזורד ,םירצונ) לילגב םיטועימה תרכה
.הקיסומו יממע יווה ,רולקלופ ,תירמוחה תוברתה

רבדמו םדא תנדס


רבדמו םדא תנדס
עבש ראבב דגסמה

םיטביה .םינורחאה תורודב בגנב תויבושייה תורומתב אוה הנדסה לש יזכרמה הניינע
'רבדמה תוברת' םע תורכה .םייתרבח-םיילכלכו םיירוטסיה ,םייפרגואיג ,םייפרגומד
.םהלש םייחה יסופדב תורומתה םעו יתרוסמה םייחה חרוא םע ,תיוודבה
.תוולנ תויגולוקא תויעבו םקוויש ,םעונש ,םתקפה תונורקע ,בגנה יבצחמ לש ילכלכה באשמה

:הנדסה לולסמ
,והיקזח רה ,תליא ,ןטול ,רפוצ ,חלמה םי ילעפמ ,הנומיד ,טהר ,עבש-ראב ,םחורי
.ןומר הפצמ ,רדמס-תואנ
:הנדסה תורטמ
םירעהו ,םיירפכ םיבושיי ,חותיפ תורייע ,םיוודב :בגנה לש ישונאה דבורה םע תורכה
.תליאו עבש-ראב
.תוריית ,היישעת ,םיבצחמ ,תואלקח :בגנה לש תילכלכ-תיבושייה ותוחתפתה דומיל
.עבש-ראבב הקיתעה ריעה :תונורחאה םינשה -100ב רוזאה לש הירוטסיהה דומיל
.םייתוריית ןיינע ידקומ , תיטילופ-ואיגהו יגולוקאה הדוחיי :תליא.
רומיש לש תומליד .לארשיב רתויב הלודגה חטשה תדותע לש תוינונכת תויגוסב ןויד
םיבושיי ,םידדוב תובשייתה ,שא יחטש ,םיבצחמ לומ עבט תורומש :חותיפ לומ
.'וכו םייתליהק

בבוסה תסיפת תנדס

בבוסה הסיפת תנדס
ופי תואטמיסב

בבוסה תסיפת תנדס
ופיב םישפשפה קוש

םימוחתב יוטיבל תואב ןהש יפכ ,הביבסה תא ונתנבהל תונוש תוינתהב תקסוע הנדסה
םימוחתמ תוריצי תועצמאב .דועו תיטסלפ תונמא ,תורפס ,היפוסוליפ :םהיניב ,םינוש
תויתביבס תועפות תורבסומ ,תירוטסיהו תויפרגואיג תודבוע תניחב תועצמאבו ,הלא
רתוי תזכרתמ הנדסה .תויתוברתו תויתרבח ,תויגולוכיספ םגו ,תויזיפ :תונוש
. הביבסה לע תוחפו ,הביבסה לע לכתסמה םדאב
,תישונאה היפרגואיגה ימוחתמ םה הנדסב םישמתשמ םהב םיידותמה םילכה
.דועו היגולוכיספה ,היגולויצוסה
.
:הנדסה לולסמ
בושיי רוחבל יוצר .םי/םייוסמ תו/םוקמל תוכיישב תינתומ הניא הנדסה
.'וכו הפיח ,ופי ,םילשורי לשמל ,דעותמו רישע ירוטסיה רבע לעב ינוריע

:הנדסה תורטמ
.בבוסה תסיפת לש היגולוכיספבו היגולויזיפב תונורקע דומיל
,תונמא ,תורפס ,הירוטסיה ,היגולויצוס :םינוש תעד ימוחתב עדיה תוחתפתה דומיל
.םיעדמ
.תולכירדאו תינוריע היפרגואיגב תודוסי תרכה
.'וכו תויפצת ,םינולאש ,תונויאר :הרבחה יעדמב רקחמ תוטישב תודוסי לוגרתו דומיל

לארשיב םימה קשמו תרניכ תנדס
םימה קשמל רושקה יפרגואיגה בחרמה לכבו ,תרניכה לש תווקיהה ןגאב תקסוע הנדסה
,(ףוחה רפיווקא) ףוחה רושימ ,(ינבצחו סאינב ,ןד) םיינופצה ןדריה תורוקמ :לארשי לש
ןכומכ .יצראה םימה ליבומ לש ימורדה ודעי - ינופצה בגנה דעו ,(רהה רפיווקא) הלפשה
.ימוקמהו ירוזאה ,יצראה םימה קשמ לוהינ תויגוסב הנדסה תקסוע

:הנדסה לולסמ
תורוקמו ,ריפס רתא ,הינגד רכס ,הפוטנ תיב תעקב ,ןיעה שאר תונייעמ ,ן"דפשה לעפמ
.(ןד לתו סאינב) ןדריה

:הנדסה תורטמ
.הלש םימה קשמ לוהינב תויגוסו לארשי לש םימה ןזאמ דומיל
.'וכו ןוכסיחל תועדומ ,היכרותמ םימ אובי ,הלפתה :םימה תקוצמל םיירשפא תונורתפב ןויד
ללוכ ,(היגולורדיה ,היגולואיג ,היפרגואיג) תרניכה ןגא לש תיעבטה תכרעמה םע תורכה
.הלוחה לש תשדוחמה הפצהה תלאש
.הלש םימה קשמ לע םויכ םיבושייה תעפשהו ,תרניכה ביבס תובשייתהה תודלות
.םימה תוכיא תעיבקל תוטיש דומיל
רוהיט ינקתמב רוקיבו ןיכפוש ימ תבשה תוטיש דומיל

היגולוקא תנדס
.הביבסה יעדמב רתויב יסיסב גשומ אוה תיגולוקאה תכרעמה גשומ
:תיגולוקאה תכרעמהו היגולוקאה לש דוסיה תונורקע דומילב תדקמתמ הנדסה
םייטויבה םינתשמה ,(םימה תעונתו םיעקשמ ,הנירק) םייטויב-אה םינתשמה
.(היגרנא יפוליח) םהיניב םיסחיהו (היגרנא תמירז)
תוטישו תודידמ ,תויפצת לע תססובמו ,ירקחמ-יעדמ יפוא תלעב איה הנדסב הדובעה
םיחטש ינשב םינותנ ףוסיא לע תססובמ הנדסב תוליעפה .םינותנה חותינ לש תויתומכ
.תיתומכ הרוצב םתגצהו םתאוושה ,םנוימ ,םתקידב םייפואב םינוש

.רקוב-הדש תשרדמל םידומצ רקחמ יחטשב תמייקתמ הנדסה

:הנדסהתורטמ
.תיגולוקאה תכרעמה דוקפתו הנבמ לש דוסיה תונורקע דומיל
.םיעקשמו הנירק ,עקרק :םייטויב-אה םינתשמה דומיל
.םיקרפמו םינכרצ ,םינרצי :םייטויבה םינתשמה דומיל
.תיגולוקאה תכרעמה דוקפית) םינתשמה ןיב םיסחיה דומיל
.היגרנא יפוליחו היגרנא תמירז יכילהת דומיל
.תיגולוקא תכרעמ לש ,יתומכ יפארג לדומ לש חותינו היינב

ףונ רקס תנדס
ףוסיא תוטיש דומילב תדקמתמ הנדסה .םיחטש דועייו ןונכתה םוחתב תימושיי הנדס
העפשה ריקסת' לש היצלומיס וז .יעבט חטשב ףונ יטרפ לש יופימו םוגיד ,הדידמ ,םינותנ
תלפטמ הנדסה .חותפ חטש לש תיתביבסה ותושיגר תא ןייפאל התרטמש ,'הביבסה לע
,םינימ ןווגמ) םיינטוב םיטנמלאב ,(עקרק ,עלסמ ,היפרגופוט) םייעקרק םיטנמלאב
םג ומכ ,םירחא עבט יכרע ,םינגומ םייח ילעב ,(םיחמצ לש יוסיכ זוחא ,תופיפצ
חותינו דוביע םירבוע ,םימשרנ ,םיפסאנ םינותנה .םדאה השעמ םייגולוקא םידרטמ
.ןותנ חטש לש תיתביבס תושיגר תפמ ןיעמ איהש ,הפמ לע םילעומו ,יפרגו יטסיטטס
.תוגרודמ תופדעה ללוכ ,חטשה דועיל תונוש תופולח םע ,קמונמ הדמע ריינ הפמל ףרוצמ

ןווגמ היהיש יוצר .חותפ חטש לכב םייקתהל הלוכי הנדסה .הנתומ ונניא הנדסה םוקימ
.םייולוקאה ויביכרמ תניחבמ רישעו

:הנדסה תורטמ
.ךכב םילפטמה םיכילההו תודסומה ללוכ ,יתביבס ןונכתב דוסי יגשומ דומיל
דועיי לש תומלידבו תויעבב ןוידו םייתימא (Hot Spots) 'םייתביבס םיעוריא' דומיל
.םיחטש
.תיתביבסה ותויכרע תעיבקו חטש רוקיס לש הדובע תוטיש תיינקה
.םייגולוקא םינותנ יופימו חותינ ,ןוימ ,םוגיד ,יוהיזב תונמוימ תיינקה
.יתביבס ןונכת תויגוסב הדמע תעיבקו הכרעה ,טופיש תלוכי תיינקהSefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia