"הלחנ םע המכח הבוט"
ד"סב
. םולש רקי ת/רגוב
רפסה תיבל לבוי יצח גוגחל םיסנכתמ ונא ,( 02/06/15) תבש םוי ב"סשת זומתב 'הב
.תבשה יאצומב םייקתי יזכרמה סכטה . רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל
ןכל יתביבס ךוניחל ןוכיתה תווצו ירגוב לכ תלחנ ונה םירוזחמה סנכו לבויה יצח גח
.ונבש תבשה ירמושל המיאתמ רשא תנווגמ תינכות תננכותמ
תשודק לע הרימש ךות םייתביבס םינכת בלשת,('ד רוזחמ) גרבניוו רינ י"ע הוולת תבשה
.רפס תיב ירגוב לכל ףתושמ יזכרמ סכטב םייסנ תבשה תאצ םע . תבשה
.!םכתונעה תא לכמ בושחו הכימתו תונויער לבקל חמשנ ונא
.תוחפל םירגוב הרשע לש םאובב תינתומ תינכתה
:(םייונישל הנותנ)תיללכ תינכת

:ישיש םוי
.םירדחב תונגראתהו העגה 15:00
.תסנכה תיבב תבש תלבק-החנמ
תבש תלבק ןיב שגות ברעה תחורא
.תיברעל
17:45
.תבש גנועל תורשפא 20:00

:תבש
.תסנכה תיבב הליפת 08:00
.תבש תדועס 10:30
.רועש 12:00
…רויס ,רועש ,החונמ 13:30
.החנמ 16:00

.הלדבהו תישילש הדועס ףוסבל

.יזכרמה סכטה ליחתי תבשה תאצ םע

ןוריחמ
. ח"ש 220 גוזל הניל
. ח"ש 50 לש תפסותב ביוחי 3-13 ליגב דלי -
.ח"ש 85 לש תפסותב ביוחי 13 ליג לעמ דלי -

דלי רגובמ הדועס
43 52 ישיש ברע
38 47 ( 11:00 ירחא ) תבש
25 34 (המח תיבלח) תישילש

!םכתופתתשה תא ורשא אנא , ונל הבושח םכתופתתשה

.ןגראמה תווצה
25sdeboker@boker.org.il