הווהבו רבעב רפסה תיב תווצ
תובותכ רפס
תבותכ שופיח
תבותב ףסוה
?תווצה ילב ןאכ םישוע ויה םה המ לבא ,רפסה תיב לש וביל בל םה םידימלתה יכ חוכיו ןיא

;תוריכזמ ,םירומ ,םיכנחמ ,םיכירדמ ,תיב תוהמיא ,םיתרש רפסה תיבב ודבע םינשה ךשמב
.םידימלתה ינפב םהיתב תא וחתפו תוחישב תובר תועש ושידקה ,וגאד ,ובר ,ולפיט ,ודמיל

.ומויק תונש 25 ךשמב רפסה תיב תווצ לש תומישרה תא םילשהלו ןכדעל םישקבמ ונא
– (דיקפת ,ןופלט ,תבותכ) םינכדועמה םייטנולרה םיטרפה תא ףיסוהל םינמזומ םתא
עדימה תא ןכדענו םכמ רמוח תא לבקנ ונחנא ."תבותכ ףסוה" רושיקב ושמתשה ךכ ךרוצל
.רתאב

חמשנ – ןאכ םכתדובע תפוקתמ םיניינעמ םירבדו םירמוח ,תודובע ,תונומת םכל שי םא
.םירוזחמה סנכ ןמזב הכורעתבו רתאב גיצהל ידכ לבקל

:לא תונפל רשפא תולאשו ףסונ עדימ
25sdeboker@boker.org.il