לארשיב יתביבסה ךוניחל הנש 25 תאלמב
רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב תמקהלו
:אשונב סנכל הנמזה
תיתביבס תוברועמל ךוניח
12/12/01 16:30-09:30 הכונח 'ג ,יעיבר םויב
רקוב הדש תשרדמב


הרטמב תובר םינש רבכ םילעופ ,םלועבו ץראב דומיל תוינכות יבתוכו םיכנחמ ,הביבס ישנא
ןעמל תוטלחה לבקל לגוסמה .הביבסל הנבהו תועדומ ,תושיגר לעב ,םלוע חרזא תומד בצעל
.ותביבסו ותלוז ייח ,וייח תוכיא ןעמל לועפל תונוכנו תוירחא ,תויתפכא ךותמ רתוי בוט דיתע

,ונימאה ,רקוב הדש תשרדמב ןוכיתה רפסה תיב תא ומיקה רשא יתביבסה ךוניחה יצולח
תיתימאה הביבסל ,וישוח לכ תועצמאב דימלתה תא ףושחל שי ,ולא תויונמוימ תיינקהל יכ
.םידומילה תינכותב ,היביכרמ לכ לע הביבסה תא ךכ םשל ליכהלו יח אוה הב

הכונחב םייקתי ,רקוב הדש תשרדמב יתביבסה ךוניחל ןוכיתה רפסה תיבל הנש 25 תאלמב
ךוניח תוכרעמב םידומילה תוינכותב ,תיתביבס תוברועמל ךוניחה אשונב ןוידל יגיגח סנכ
.תוילמרופ יתלבו תוילמרופ

ישנא תכרדהבו תופתתשהב ,הביבסב תיאנדס תוליעפ בוליש ךות םינויד ומייקתי סנכב
.םויכ ,יתביבסה ךוניחה םוחתב םיקסועה ,רקחמו ךוניח

תינכות
המשרה ספוט

(סנכה תחיתפב םולשתה) ח"ש 40:תופתתשה ימד -
(שארמ המשרהב הנתומ) ש"במו א"תמ תנגרואמ העסה םייקתת -
6532084/3-08 :םיטרפל -Sefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia