םירגוב ןולע
יתרבע

,TIME יתלגליג ,ףיכב ןמזה תא יתרבעה
יתייה ינא לבא ,יתוא עמש אל ץוחב םלועה
,הביכש יצחב יתבשי .םלוכ ומכ קתונמ
יל רש הבהאה תיבו ,תוינזואל רבוחמ
.תוקותמ תודלב
יתקחיש םומעיש ךותמ ,הלילה תא יתרבעה
- דחא ףאמ הרזע ךירצ אל ,רביאב
יצחב יתבכש .תוקזח םיידי יתש יל שי
יתבשח ,הזופ לש םייתד לש אל ,הבישי
באכ דע םימלשומ םירבד לע
.ןקרופ דע
.םהל ופלח ,שודנה לגעמה ,םירזומה םייחה
,םידירוהו תובשחה לכ תא דח ןיכסב יתכתח
יתבהא יכ םיעגושמ תיבב יתוא ורגס וישכע
,תונשעמ הרשע-שש תונב תונטק תודלי תוארל
.םירועיש ןיכהל יתבהא אלו
…?יתיא ףוסה היהי המ…
םיֹובלדנמ ירפ
ב"י רוזחמ
שכגדכש כשזכש כדכגדש דגכגכדש שגכגכש גכדשגכש דשגכדש גכדשגכ כשדכ