ז"ולו תינכתה תוליעפה אשונ האר)תוליעפה םוקמ
(הפמ
לגה תעגה15/6 ,'ו םוי
הטילקןושארה
תונגראתההנווכהו
דע - 16.00הנילל
תוצח
ץיזמוק,ינטנופס שגפמ
הקיזומו
רנימסה ןייניב דיל
(15)
הטילקו העגה16/6 ,תבש
ףוגה לש
הנווכהוירקיעה
15.00-18.00הינחל
,םושירו הטילק
-לכוא ישולת:*ללוכ
יצח רפס30 ₪
רפסחש 20 - לבויה
50 ל"ז - בל-רב רואיל
הריחב יפל *חש
השרדמה רעשב הטילק
-1:הינחה ישרגמ(1)
םימורטשא ירוחאמ
הכירב י"ע -2(10)
ןיצ הונ י"ע -3(24)
(16)
שגפמ
ליבקמב16.00-19.00םיער
םירוזחמ ישגפמ
םיינטנופס םישגפמו
ברעה לכ וכשמייש
תינכותל ליבקמב)
(תיללכה
(12) ברעמ יזכרמ אשד
םירוזחמ
יזכרמ אשדד –א
(12) םורד
ח-ה "
זכרמ יפמא
" (12) ירחסמ
אי-ט
קוצמה דיל יוודב להוא
" (13)
אשדדי-בי
(5-6)םישושמ
"
האפרמ אשדזי-וט
(7)
"
םידרשמ אשדטי-חי
" (11)
בכ-כ
תולעפה
ליבקמב16.00-19.00םידלי
ליבקמבםיער שגפמל
ירפסמםינופיפעהישחנ
תניפםירופיס
רוזחימףוטיל
םינקתמריינ
ןומריציםיחפנתמ
- יוודב להואהלגע
האופרןאהבנ
תיביטנרטלא
לספ'(6) םילחוז זכרמ
'רוטאידר') 'ןקואא
ארזע לש
זכרמ יפמא(13)(ןוירוא
זכרמ אשר(12) ירחסמ
(12) ירחסמ
"
להואימורד שיבכ תבחר"
(13) קוצמה דיל יוודב
םירגובמ תולעפה
ליבקמב16.00 -19.00
'הביבס םורופ'
םירגוב תודובע–
האופרהביבס יאשונב
תיביטנרטלא
די לע(13) גרובמה תיב
(13) גרובמה תיב
19.00ןורטביבס
ליבקמב16.00 –
,הריטס ,הקיזומ יעפומ
יטרסםירופיס ירפסמ
םירגוב
אשד לע תיזכרמ המב
ירחסמה זכרמה
ס"יב םירוטידוא(12)
(14) ןיצ
16.00-19.00םינכוד
ליבקמב

תונמואםיטישכתהקימרקסומינונאםיקורי
םינובסםיעבוכםיקיתתינקירפא
ירחסמה זכרמה תבחרב
(12)
16.00-19.00הכורעת
ליבקמב
תרהנמ'
,םיגצומ-:'ןמזה
תוניפ,תונומת
,םירטסופ,ןורכיז
,תופמ ,םינוש םירזיבא
הבכש ירפס םינולע
.םינוש םירמוחו
רפס תיב תונורדסמב
(20) ןוכית
20.00 ברע תחורא
18.00 –
םישולת ישכורל
(שולת לקש 30)דבלב
(20) לכואה רדח
21.00יזכרמ עפומ
20.00-
היגולותנוא'תוכרב
'תיתביבס
אשד לע תיזכרמ המב
(12) ירחסמה זכרמה
בכוכהמ םיחרוא' :טרס
21.30-23.00 'קוריה
ירחסמה זכרמה תבחרב
(12)
האר)תוליעפה םוקמ
(הפמ
תוליעפה אשונ ז"ולו תינכתה
רנימסה ןייניב דיל
(15)
ץיזמוק,ינטנופס שגפמ
הקיזומו
לגה תעגה15/6 ,'ו םוי
הטילקןושארה
תונגראתההנווכהו
דע - 16.00הנילל
תוצח
השרדמה רעשב הטילק
-1:הינחה ישרגמ(1)
םימורטשא ירוחאמ
הכירב י"ע -2(10)
ןיצ הונ י"ע -3(24)
(16)
,םושירו הטילק
-לכוא ישולת:*ללוכ
יצח רפס30 ₪
רפסחש 20 - לבויה
50 ל"ז - בל-רב רואיל
הריחב יפל *חש
הטילקו העגה16/6 ,תבש
ףוגה לש
הנווכהוירקיעה
15.00-18.00הינחל
(12) ברעמ יזכרמ אשד
םירוזחמ
יזכרמ אשדד –א
(12) םורד
ח-ה "
זכרמ יפמא
" (12) ירחסמ
אי-ט
קוצמה דיל יוודב להוא
" (13)
אשדדי-בי
(5-6)םישושמ
"
האפרמ אשדזי-וט
(7)
"
םידרשמ אשדטי-חי
" (11)
בכ-כ
םירוזחמ ישגפמ
םיינטנופס םישגפמו
ברעה לכ וכשמייש
תינכותל ליבקמב)
(תיללכה
שגפמ
ליבקמב16.00-19.00םיער
לספ'(6) םילחוז זכרמ
'רוטאידר') 'ןקואא
ארזע לש
זכרמ יפמא(13)(ןוירוא
זכרמ אשר(12) ירחסמ
(12) ירחסמ
"
להואימורד שיבכ תבחר"
(13) קוצמה דיל יוודב
ירפסמםינופיפעהישחנ
תניפםירופיס
רוזחימףוטיל
םינקתמריינ
ןומריציםיחפנתמ
- יוודב להואהלגע
האופרןאהבנ
תיביטנרטלא
תולעפה
ליבקמב16.00-19.00םידלי
ליבקמבםיער שגפמל
די לע(13) גרובמה תיב
(13) גרובמה תיב
'הביבס םורופ'
םירגוב תודובע–
האופרהביבס יאשונב
תיביטנרטלא
םירגובמ תולעפה
ליבקמב16.00 -19.00
אשד לע תיזכרמ המב
ירחסמה זכרמה
ס"יב םירוטידוא(12)
(14) ןיצ
,הריטס ,הקיזומ יעפומ
יטרסםירופיס ירפסמ
םירגוב
19.00ןורטביבס
ליבקמב16.00 –
ירחסמה זכרמה תבחרב
(12)

תונמואםיטישכתהקימרקסומינונאםיקורי
םינובסםיעבוכםיקיתתינקירפא
16.00-19.00םינכוד
ליבקמב
רפס תיב תונורדסמב
(20) ןוכית
תרהנמ'
,םיגצומ-:'ןמזה
תוניפ,תונומת
,םירטסופ,ןורכיז
,תופמ ,םינוש םירזיבא
הבכש ירפס םינולע
.םינוש םירמוחו
16.00-19.00הכורעת
ליבקמב
(20) לכואה רדח םישולת ישכורל
(שולת לקש 30)דבלב
20.00 ברע תחורא
18.00 –
אשד לע תיזכרמ המב
(12) ירחסמה זכרמה
היגולותנוא'תוכרב
'תיתביבס
21.00יזכרמ עפומ
20.00-
ירחסמה זכרמה תבחרב
(12)
בכוכהמ םיחרוא' :טרס
21.30-23.00 'קוריה
ז"ולו תינכתה תוליעפה אשונ האר)תוליעפה םוקמ
(הפמ
לגה תעגה15/6 ,'ו םוי
הטילקןושארה
תונגראתההנווכהו
דע - 16.00הנילל
תוצח
ץיזמוק,ינטנופס שגפמ
הקיזומו
רנימסה ןייניב דיל
(15)
הטילקו העגה16/6 ,תבש
ףוגה לש
הנווכהוירקיעה
15.00-18.00הינחל
,םושירו הטילק
-לכוא ישולת:*ללוכ
יצח רפס30 ₪
רפסחש 20 - לבויה
50 ל"ז - בל-רב רואיל
הריחב יפל *חש
השרדמה רעשב הטילק
-1:הינחה ישרגמ(1)
םימורטשא ירוחאמ
הכירב י"ע -2(10)
ןיצ הונ י"ע -3(24)
(16)
שגפמ
ליבקמב16.00-19.00םיער
םירוזחמ ישגפמ
םיינטנופס םישגפמו
ברעה לכ וכשמייש
תינכותל ליבקמב)
(תיללכה
(12) ברעמ יזכרמ אשד
םירוזחמ
יזכרמ אשדד –א
(12) םורד
ח-ה "
זכרמ יפמא
" (12) ירחסמ
אי-ט
קוצמה דיל יוודב להוא
" (13)
אשדדי-בי
(5-6)םישושמ
"
האפרמ אשדזי-וט
(7)
"
םידרשמ אשדטי-חי
" (11)
בכ-כ
תולעפה
ליבקמב16.00-19.00םידלי
ליבקמבםיער שגפמל
ירפסמםינופיפעהישחנ
תניפםירופיס
רוזחימףוטיל
םינקתמריינ
ןומריציםיחפנתמ
- יוודב להואהלגע
האופרןאהבנ
תיביטנרטלא
לספ'(6) םילחוז זכרמ
'רוטאידר') 'ןקואא
ארזע לש
זכרמ יפמא(13)(ןוירוא
זכרמ אשר(12) ירחסמ
(12) ירחסמ
"
להואימורד שיבכ תבחר"
(13) קוצמה דיל יוודב
םירגובמ תולעפה
ליבקמב16.00 -19.00
'הביבס םורופ'
םירגוב תודובע–
האופרהביבס יאשונב
תיביטנרטלא
די לע(13) גרובמה תיב
(13) גרובמה תיב
19.00ןורטביבס
ליבקמב16.00 –
,הריטס ,הקיזומ יעפומ
יטרסםירופיס ירפסמ
םירגוב
אשד לע תיזכרמ המב
ירחסמה זכרמה
ס"יב םירוטידוא(12)
(14) ןיצ
16.00-19.00םינכוד
ליבקמב

תונמואםיטישכתהקימרקסומינונאםיקורי
םינובסםיעבוכםיקיתתינקירפא
ירחסמה זכרמה תבחרב
(12)
16.00-19.00הכורעת
ליבקמב
תרהנמ'
,םיגצומ-:'ןמזה
תוניפ,תונומת
,םירטסופ,ןורכיז
,תופמ ,םינוש םירזיבא
הבכש ירפס םינולע
.םינוש םירמוחו
רפס תיב תונורדסמב
(20) ןוכית
20.00 ברע תחורא
18.00 –
םישולת ישכורל
(שולת לקש 30)דבלב
(20) לכואה רדח
21.00יזכרמ עפומ
20.00-
היגולותנוא'תוכרב
'תיתביבס
אשד לע תיזכרמ המב
(12) ירחסמה זכרמה
בכוכהמ םיחרוא' :טרס
21.30-23.00 'קוריה
ירחסמה זכרמה תבחרב
(12)