יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היבב םיגשהו םיאיש
הבושת הלאש רפסמ

יכה רפסה תיבל החלש החפשמ וזיא
?תורוד הברה
1

םידלי הברה יכה החלש החפשמ וזיא
?רפסה תיבב דומלל
2

רתויב לודגה רוזחמה היה הזיא
?רפסה תיב תא םייסש
3

?רפסה תיב לש םילהנמה ויה ימ 4

קחרמב רג רפסה תיב ידימלתמ ימ
?רפסה תיבמ לודג יכה
5

קחרמל דדנ רפסה תיב ירגובמ ימ
?רתויה לודגה
6

ןיבמ םיאושנה תוגוזה םהימ
?רפסה תיב ידימלת
7

דובעל רזח רפסה תיב ירגובמ ימ
?וב
8

תחא םעפ המייקתה אנדס וזיא
?דבלב
9

רוזחמב דמילש רפסה תיב ירוממ ימ
?וב דמלמ ןיידע 'א
10

רוזחמב דבעש רפסה תיב תווצמ ימ
?וב דבוע ןיידע 'א
11

םימי) הכורא יכה התיה אנדס וזיא
?(חטשב
12

ןאכ דובעל ועיגה םירוה הזיא
?ןאכ דומלל ואבש םהידלי תובקעב
13

4ב שמיש רפסה תיב תווצמ ימ
?םינוש םידיקפת
14

הבושתה תא ונל וחלש
ןודיחל תולאש ונל וחלש