יתביבסה ךוניחה
2001 רקוב-הדש תשרדמב
לטנמיפ ארזע :ךרוע
א"סשת

:ןכות
המדקה
םורופ
יתביבסה ךוניחהו ירפסויבה םדאה
תועד


המדקה
חסופ וניא ,ונביבסש(?ינרדומ טסופה) ינרדומה םלועל םינייפואה תורומתהו םייונישה
,ומוחתב ליבומה ,םייח ץפחו קיתוו יכוניח דסומכ .ונקוסיע ימוחתו ונדסומ לע םג
יתביבסה ךוניחה .ןמזה לכ ןכדעתהלו ,שדחתהל ,"םיניינעב תויהל" הבוח ונילע תלטומ
ינפל ויהש המ אל יאדוו ,רושע ינפל ויהש המ םניא ,םלועבו ץראב ,םויה לש הביבסהו
הגאד ךותמ םא ןיב ,תבחרתמו תכלוה הביבסה תוכיא אשונל תועדומה .םינש לבוי יצח
וקב אצמנ ירוביצה ןיינעה .(ןייניע ילעב םיילכלכ םיפוג לש) 'הנאת הלע' כ וא תיתימא
םיאצוי םילעפמו םידיגאת ,םירקבל תושדח םילועו םיצצ םישדח םיקורי םיפוג ,הילע
תוקקוחמ תויושרו תולשממו אשונל םיחתפנ ךוניח תודסומ ,םיקורי םוסרפ יעסמב
.תופכואו

ונדוחיי והמ ?םויכ ונחנא הפיא ונמצע תא לואשל ונילע ,ץראב יתביבסה ךוניחה יצולחכ
הבוט הנידמלו ?רתוי יקנ בגנל ?רתוי הבוט הביבסל ?רתוי בוט ךוניחל ונתמורת המו
ןודל ונסנכתה השרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיבל הנש 25 תואלמב ?רתוי
ונידיב ועייסש ,ץוחבמ םיחרוא םיצרמ תופתתשהב םגו ,ונמצע ןיבל וניניב ,ולא תולאשב
.םלועבו ץראב תללוכה הנומתה תא תוארל

לש ומדוק) 'יתביבס ךוניחל טקייורפה' לש (תונורחאהו) תונושארה םינשה שמחב
,ןוכיתהמ םיכירדמו םירומ לש תיתשרדמ םינפ תומלתשה המייקתה (ל"תפיה
וז תרגסמב .(םייק היה אל דוע ןיצ ס"ב) הדש רפס-תיבמו ,(ח"לשתב רגסנ) רנימסהמ
תומלתשה התוא ירצות ןיב .תונורקעו תוהז ,םינכת ,תורטמ לע ךשמתמ חיש םייקתה
ינשדחו יצולח רבד זא ויהש ,ןוכיתה לש הדשה תואנדסו הביבסה ידומיל תינכות התייה
רבוח ןכו ,הדש ס"יב לש הכרדה תוינכות םג ובתכנ ןכומכ .ץראב ךוניחה תכרעמב
תא רתוי ףקשמ הז ךמסמ ."1982 רקוב-הדש תסרג ,יתביבסה ךוניחה" :ינויער ךמסמ
רתויב בוטה אטבמה אוה לבא ,'הכאלמב םישועה' לש הז תא אלו 'םיגוהה' לש םנוזח
רפסה תיבב 'העונת ידכ ךות' היישעה דצל ,זא ומייקתהש הבישחהו חישה לש
.קיתווה הדש ס"יבבו חמוצה יתביבסה

,תורטמב ןודתש תינויער תיתשרדמ תרגסמ המייקתה אלו םירושע ינש טעמכ ופלח זאמ
.'תולודגה' תולאשב- היגוגדפב ,םידעיב ,םינכתב

ישנא יפמ ,א"סשתב וכרענש תושיגפ לש הרדסב ורמאנש ,םירבד ללוכ הזה ךמסמה
קלחב .םיבשותו םידימלת ,םיכירדמ ,םירומ :השרדמה תודסוממ להנמו ךוניח
םיאשונו רבדמ ,בגנ ,ךוניח ימוחתב םיחמומ ,ץוחבמ םיצרמ םג ופתתשה תושיגפהמ
ךוניחה תוחתפתה :אשונב ,תירבעה 'נואהמ םולב םהרבא 'פורפ םהיניב ,םירחא םיבר
תירבדמ היגולוקא :אשונב ,רבדמה רקחל ןוכמהמ קחש השמ 'פורפ ,ץראב יתביבסה
תיתביבסה תינוכיתה הבישיה שאר ,ליחיבא דוד ברה ,יתביבסה ךוניחהו
סוטירמא - רסיא הירא 'פורפו רבדמב ינרות יתביבס ךוניח :אשונב ,ןומר-הפצמב
.רבדמה רקחל ןוכמהמ

לאגי ,ןורוד ןרע ,קאינילמ רהוז ,ןור תירונ ,יניע בוקעי םינוידב ופתתשה השרדמהמ
,ינוליש יבצ ר"ד ,ןוירוא ארזע ,ירעי ליג ,ילאומש רפוע ,תימע ןתיא ,דנרב לוס ,תונרג
.דועו יאנחט יש ,סימונ ןורימ ,ןקז-ןב הנליא ,לטנמיפ ארזע ,ילילג החמש ,ינוליש םירמSefer Yuval Student Reunion Conference Environmental conference
General Info Picture Album Nostalgia