לבויה רפס
לגעמ רוגסל
םירגוב ןולע
ינבד התרמ לש רבדמב םיסוטפילקא םושיר
,תווצ ישנאו םידימלת ,רפסה תיב ירגוב
:םהיתוריצי ירפמ חולשל םינמזומ
.תונומתו םירויצ ,ןויע ,הזורפ ,הריש
25sdeboker@boker.org.il :ל חלש