100 - 101 םידומע - בקע דוחב החירזה
אבה דומעל
םדוקה דומעל