104 - 105 םידומע - יניס תידרו
אבה דומעל
םדוקה דומעל