114 - 115 םידומע - רבקה לע חרי תוליל
אבה דומעל
םדוקה דומעל