116 - 117 םידומע - רבקה לע חרי תוליל
אבה דומעל
םדוקה דומעל