118 - 119 םידומע - רבקה לע חרי תוליל
אבה דומעל
םדוקה דומעל