120 - 121 םידומע - רבקה לע חרי תוליל
ישארה ףדל
םדוקה דומעל