רבדמב םייח ילעב

2001 ילויב 19-21 תבש-'ה םימי
א"סשת זומתב 'ב-ןויסב 'ל

םייחה דעו םהבש םילודגהמ רבדמב םייחה ילעב לש םייחה תוחרוא םע תורכיה
.תרגתאמ םייח תביבסל תולגתסהו תודרשיה לע תובר דמלל החוכב שי ,ןבאל תחתמ

:תינכותב

19/7 ישימח םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 18:00
ברע תחורא 19:00
םיירבדמ ח"עב תולגתסה ןפוא תרכה תוליעפל ירבדמ םילחוז זכרמב רוקיב 20:00
ךשוח רדחב םימסרכמו םילחוז תוליעפ תמגדהו רבדמה יאנתל

20/7 ישיש םוי
רקוב תחורא 07:00
םילעי לעו םיסרוד ינוניק לע תיפצתל תדבע ןיעל רויס 08:00
םיירהצ תחורא 12:00
היחש תכירבו החונמ 13:00
'גולסע ריב תולוחב םילמג לויט 17:00
"רבדמה תניפס"ב תיוודב הלפח 19:00
םיירבדמ ח"עב םע תורכיהו תיפצת :"תולוחב תובקע" תוליעפל האיצי 20:30
.יעוצקמ דויצב שומיש ךות תיעבטה םהייח תביבסב


21/7 תבש םוי
רקוב תחורא 08:00
ןייעמה תביבסב ח"עב תרכהל םינורהס ןיעו ןודרא לחנ :ןומר שתכמב לויט 09:00
ןומר הפצמב תוקפלאה תווחב רוקיב 12:00
רוזיפו םיירהצ תחורא 14:00


.ח"ש 335 דליל ,ח"ש 435 רגובמל :ריחמ
הכירבלו םירתאל הסינכו ,םיכרדומ םילויט ,האלמ הלכלכ ,הינסכאב יתחפשמ רדחב הניל ללוכ ריחמה


םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ
הרומש םייונישל תוכזה08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il