ירבדמ ףונב תונמוא

2001 ילויב 26-28 תבש-'ה םימי
א"סשת ןויסב 'הכ-'גכ

ושמש רבדמה לש ןפודה תאצוי ותמצועו תישארב יפונ
.רבדמב םירצויו םינמואל הארשה רוקמכ דימתמו זאמ

:תינכותב

26/7 ישימח םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 16:00
םיניצה קוצמ לע ףיקשמה םילספה ןגב העיקש רויס 17:00
ברע תחורא 19:00
הרודמל ביבסמ רבדמ ירופיס 20:30

27/7 ישיש םוי
רקוב תחורא 07:00
ןומר שתכנב "היירגנ"הו םיינועבצה תולוחה לא לויט 08:00
שתכמהמ םייעבט םירמוחב הריצי תוליעפ 10:30
םיירהצ תחורא 12:30
ןומר הפצמב םינמואה תיבב הריצי תוליעפו הגוצת 14:00
ברע תחורא 19:00


28/7 תבש םוי
רקוב תחורא 07:00
םדאו עבט השעמ לוסיפ תרכהו םירווח לחנל לויט 09:00
םיירהצ תחורא 12:00
.תינרדומו המודק תואלקח םע תורכהל תדבע ימרכ תווחב רוקיב 13:00
.הייחפנב תוליעפב תוסנתהו תוימוקמ תודובע תיירלגב רוקיב


.ח"ש 335 דליל ,ח"ש 435 רגובמל :ריחמ
.םירתאל הסינכו ,םיכרדומ םילויט ,האלמ הלכלכ ,הינסכאב יתחפשמ רדחב הניל ללוכ ריחמה

םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ
הרומש םייונישל תוכזה08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il