להקו םירצוי ןיב גולאידל הנמזה
"רבדמה תפש לע"
הירלקפסא :הריציב םוקמכ רבדמה
‏2000 ינויב 1-3 תבש-'ה םימי
ס"שת רייאב ט"כ-ז"כ


ןומישיהו רבדמה ןיב שגפמה לע להקו םירפוס ,םיררושמ ןיב גולאיד
.םהיתוריציב גצומ אוהש יפכ ינוריעה

:תינכותב
1/6 'ה םוי
ותיב' לע ולש ריאמ רפוסה םע םירומיש ליל 20:00
,תועובשה גח תארקל תור תליגמב האירקו תכיוחמ תונשרפ ,'רבדמב
.רפוסה לש ותריצי לולכמו םייניעה תזיחא דוס לע תובושתו תולאש
2/6 'ו םוי
.תיוודבה הקיסומהו ותריש לש שגפמ לע קמוס ינור ררושמה 16:00
הילרטסוא לעו םוקמכ םיעגושמה תיב לע ,ןמסייו תירוד תררושמה
.טלפמ
תבש ליל תחורא 19:00
לע :'הרהז' ןמורה לע יכדרמ ןב קחצי תורפסה רקוחו רפוסה 20:00
,ברעמל חרזמ ןיב ,'לודגה חטשל' םורד ןיב ,םיילושל זכרמ ןיבש המ
.ומצע ןיבו הרהז ןיב
עונלוקב הריציו םוקמ לע הידעס ןב דוהא יאזחמהו רפוסה 21:30
.ילארשיה

3/6/00 תבש םוי
דחי ,החירזה לומ לא ,ןיצ הדשב ירבדמ לוסיפל רתאב לויט 05:30
.ןוירוא ארזע ררושמהו לספה םע
רקוב תחורא 08:00
,'םיישפוח םילקידר' שדחה הרפס לע םולב-לטסק ילרוא תרפוסה 09:00
.ינוריעה רבדמה :הפמ רתויב קחורמה לע
.רוזיפו םיירהצ תחורא 12:00

תושרל דומעת הייחשה תכירב) םי דגבו םימח םידגבב דייטצהל ץלמומ
(םיפתתשמה

הלכלכ ,תבש ברעב הניל רובע ,םדאל ,ח"ש 330 :תופתתשה ימד
םישגפמב תופתתשהו
תחוראו הניל) ףסונ הליל רובע ח"ש 110 לש תפסות ,םינינועמל
(רקוב

07-6532721 .סקפ 07-6532016 'לט :תונמזה זכרמב המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראוד

םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ
.הרומש

םיסנכו ןויע ימי דוע